341/2004

Given i Helsingfors den 6 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 19 december 2002 om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 4 § 3 mom., 6 § 1 mom., 10 §, 15 § 1 mom., 18 § 1 mom., 19 § 3 mom. och 21 §,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. och 19 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 987/2003 samt 18 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1118/2003, som följer:

4 §
Besiktningstid för periodisk besiktning

3. Om den dag fordonet tagits i bruk inte antecknats i registreringsintyget, anses vid bestämmandet av tidpunkten för periodisk besiktning att fordonet har tagits i bruk den sista dagen i månaden enligt följande tabell:

registreringstecknets sista siffra månad för ibruktagande
1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 juni
6 augusti
7 september
8 oktober
9 november
0 december

6 §
Den periodiska besiktningens innehåll

1. Vid den periodiska besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registreringsintyget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Den periodiska besiktningen innehåller en teknisk kontroll av fordonet samt en kontroll av avgasutsläpp från bilar, lätta fyrhjulingar och fyrhjulingar.


10 §
Avbrytande av periodisk besiktning

1. Om avbrytande av periodisk besiktning föreskrivs i 52 och 55 § fordonslagen. En periodisk besiktning skall avbrytas om de tekniska uppgifterna om fordonet i registreringsintyget och i fordonstrafikregistret inte är korrekta. I detta fall skall det bestämmas att fordonet skall föras till ändringsbesiktning inom en månad. Utan att besiktningen avbryts får dock vid den periodiska besiktningen rättas till ett mindre fel i registeruppgifterna vilket sannolikt har uppstått vid registreringen samt sådana uppgifter i fråga om vilka en ändring inte förutsätter ändringsbesiktning.

2. Den periodiska besiktningen skall också avbrytas om den på grund av att förbindelsen till fordonstrafikregistret inte är tillgänglig eller på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra skäl som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller meddela körförbud för fordonet.

3.Om besiktningen av ett fordon avbryts på grund av ett sådant av fordonsinnehavaren oberoende skäl som avses i 2 mom. får fordonet användas i trafik högst två veckor efter utgången av den i 3 och 4 § avsedda besiktningstiden.

15 §
Intyg över periodisk besiktning

1. Uppgifter om godkännande av ett fordon vid periodisk besiktning, det besiktningsställe som godkänt besiktningen och datum för godkännande antecknas i del I till registreringsintyget (teknisk del). I registreringsintyget antecknas dessutom sådana i 11 § 2 mom. avsedda smärre fel och brister som inte har orsakat underkännande av fordonet vid periodisk besiktning samt datum för när de senast skall vara avhjälpta. I registreringsintyget görs också en anteckning om körförbud och upphävande av det. Den som utför den periodiska besiktningen skall underteckna uppgifterna.


18 §
Kontrollbesiktning

1. Utöver vad som bestäms om kontrollbesiktning i 75 och 85 § fordonslagen, tillämpas på kontrollbesiktning vad som bestäms i 6―15 § i denna förordning. På kontrollbesiktning tillämpas dock inte 52 och 55 § fordonslagen, vilka nämns i 10 §. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka komponenter som skall kontrolleras vid kontrollbesiktningen. En anteckning om föreläggandet om kontrollbesiktning görs i registreringsintyget. I fråga om kontrollbesiktning skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de uppgifter som gäller körförbud för fordonet.


19 §
Teknisk vägkontroll

3. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § 1 mom. fordonslagen har förelagt en tid inom vilken en brist som har upptäckts hos fordonet skall vara avhjälpt, skall bristen och tiden inom vilken den skall vara avhjälpt antecknas i registreringsintyget.

21 §
Förhindrande att använda ett fordon som inte är besiktigat eller som är i oskick

1. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § fordonslagen har förhindrat att ett fordon som är bristfälligt till sin konstruktion, utrustning eller skick eller inte har besiktigats, används i trafik och har meddelat fordonet körförbud, skall han eller hon göra en anteckning om körförbudet i registreringsintyget. Ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet skall tillställas det besiktningsställe som ägaren eller innehavaren har uppgett. Besiktningsstället skall utan dröjsmål anteckna körförbudet i fordonstrafikregistret eller anmäla det till Fordonsförvaltningscentralen. Efter godkänd besiktning skall registreringsintyget och registreringsskyltarna igen överlåtas till fordonets ägare eller innehavare, om det inte föreligger andra i 84 § fordonslagen avsedda skäl till att registreringsintyget och registreringsskyltarna har omhändertagits eller kan omhändertas enligt nämnda 84 §. Besiktningsstället skall anteckna upphävandet av körförbudet i registreringsintyget och i fordonstrafikregistret eller anmäla om upphävandet till Fordonsförvaltningscentralen.

2. Om användningen av ett fordon har förhindrats på det sätt som avses i 1 mom., kan en polis-, tull- eller gränsbevakningsman utfärda ett intyg som berättigar att framföra fordonet för förvaring eller reparation till närmaste ställe där det kan repareras på ändamålsenligt sätt och därefter till ny besiktning. I intyget skall nämnas vart och hur fordonet får framföras, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

3. Om registreringsintyg eller registreringsskyltar som en myndighet har tagit hand om på det sätt som avses i 1 mom. inte avhämtas hos besiktningsstället inom sex månader efter omhändertagandet, skall med registreringsintygen och registreringsskyltarna förfaras så som Fordonsförvaltningscentralen bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Det som i denna förordning bestäms om registreringsintyg, gäller i tillämpliga delar sådana registerutdrag som utfärdats innan denna förordning träder i kraft och det som i denna förordning bestäms om del I till registreringsintyget (teknisk del), gäller i tillämpliga delar den tekniska delen i sådana registerutdrag som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 6 maj 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.