325/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. 18 § sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 421/1996, ett nytt 5 mom. som följer:

10 kap.

Ansvar för oljeskada

18 §
Hänvisningsstadganden

Angående rätten att få ersättning från 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond bestäms i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (324/2004).


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 171/2003
MiUB 1/2004
RSv 22/2004

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.