317/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om temporär ändring av 4 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) rubriken för 4 a §, sådan den lyder i lag 519/1998, och

fogas temporärt till 4 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 7 mom. som följer:

4 a §
Kompletterande skydd för filialer och komplettering av skyddet

Om den miniminivå för ersättning, som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare, på grundval av fördraget om anslutning till Europeiska unionen inte tillämpas i ett värdepappersföretags hemstat, skall ett värdepappersföretag som erhållit auktorisation i den berörda medlemsstaten ansöka om medlemskap i ersättningsfonden för en filial som skall etableras i Finland för täckande av skillnaden mellan ersättningsnivån enligt systemet för ersättning till investerare i värdepappersföretagets hemstat och den miniminivå för ersättning som anges i direktivet. På ansökan om medlemskap och på skyldigheter till följd av medlemskapet tillämpas vad som föreskrivs i 2―6 mom. Medlemskap behöver inte sökas, om den miniminivå för ersättning som anges i direktivet, i enlighet med villkoren i anslutningsfördraget, täcks genom systemet för ersättning till investerare i värdepappersföretagets hemstat och en utredning om detta ingår i den information som avses i 4 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004 och gäller till och med den 31 december 2007. På filialer som värdepappersföretag vilka fått koncession i Slovakien har i Finland tillämpas lagen till och med den 31 december 2006.

RP 37/2004
EkUB 9/2004
RSv 48/2004

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.