316/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring och temporär ändring av 7 a § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 7 a § 1 mom. samt temporärt rubriken för 7 a §, sådana de lyder i lag 1230/1997, och

fogas temporärt till 7 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 7 mom. som följer:

7 a §
Kompletterande skydd för filialer och komplettering av skyddet

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra till den insättningsgarantifond som avses i 6 a kap. kreditinstitutslagen för att komplettera sin hemstats skydd i fråga om deponenternas tillgodohavanden, om filialen tar emot depositioner från allmänheten och skyddet i dess hemstat inte kan anses vara lika täckande som insättningsgarantifondens skydd enligt ovan nämnda lag. Det sammanlagda beloppet av skyddet i det utländska kreditinstitutets hemstat och insättningsgarantifondens skydd kan dock vara högst 25 000 euro. Utan hinder av vad som ovan i detta moment bestäms om ersättningens maximibelopp, ersätts sådana medel som avses i 65 j § 3 mom. kreditinstitutslagen till sitt fulla belopp.


Om den miniminivå för skydd för deponenternas fordringar, som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, på grundval av fördraget om anslutning till Europeiska unionen inte tillämpas i ett kreditinstituts hemstat, skall ett kreditinstitut som erhållit koncession i den berörda medlemsstaten ansöka om medlemskap i insättningsgarantifonden för en filial som skall inrättas i Finland för täckande av skillnaden mellan nivån för skyddet för deponenternas fordringar i kreditinstitutets hemstat och den miniminivå för ersättning som anges i direktivet. På ansökan om medlemskap och på skyldigheter till följd av medlemskapet tillämpas vad som föreskrivs i 2―6 mom. Medlemskap behöver inte sökas, om den miniminivå för skydd för deponenternas fordringar som anges i direktivet, i enlighet med villkoren i anslutningsfördraget, täcks genom systemet för garanti av insättningar i kreditinstitutets hemstat och en utredning om detta ingår i den underrättelse som avses i 5 §.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

Lagens 7 a § 7 mom. och rubriken för 7 a § gäller till och med den 31 december 2007.

RP 37/2004
EkUB 9/2004
RSv 48/2004

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.