305/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 8 § 1 mom. 4 och 7 punkten samt 10 § 1 mom. 8 punkten,

ändras 2 § 2 och 3 mom., 3 § 1 och 3 mom., 5 § 1 och 2 mom., 6 § 1 mom. 3 punkten, 7 §, i 8 § 1 mom. det inledande stycket och 6 och 8 punkten samt 2 mom., 9 § 1 mom. samt 10 § 1 mom. 1 och 9 punkten samt 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. och 10 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 183/2002, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 183/2002, ett nytt 4 mom., till 8 § 1 mom. en ny 9 punkt samt till 10 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 10 punkt som följer:

2 §
Registerföring och ändamålet med registret

Utlänningsregistret förs och används som underlag för behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland, för tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som avses i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002).

Utlänningsregistret förs dessutom som underlag för behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.

Utlänningsregistrets uppgifter kan användas för att ta fram statistik enligt nationella och internationella behov med beaktande av personuppgiftslagens (523/1999) bestämmelser om behandling av personuppgifter.

3 §
Registeransvariga

Utlänningsverket bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för ansökningsärenden, delregistret för övervakning av inresor och utresor, delregistret för språkexamen samt delregistret för medborgarskapsärenden vilka ingår i utlänningsregistret. Utlänningsverket svarar också för upprätthållandet av dessa delregister.


Utlänningsregistret förs och används också av polisen, gränsbevakningsväsendet, tullverket, arbetsministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna, arbetskraftsbyråerna, fångvårdsmyndigheterna och minoritetsombudsmannen.

5 §
Personer som omfattas av registret

För utlänningsregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer

1) som ansökt om visum eller uppehållstillstånd,

2) som avlagt språkexamen som avses i 48 § utlänningslagen (301/2004) eller deltagit i språkexamen,

3) vars uppehållsrätt registreras med stöd av utlänningslagen,

4) som ansökt om internationellt skydd eller som är föremål för utredning om de skall tas till Finland inom ramen för flyktingkvoten eller på grund av humanitär invandring,

5) som ansökt om främlingspass eller resedokument för flykting eller för vilka en finsk myndighet för verkställande av avlägsnande ur landet utfärdat ett resedokument för enkel resa.

För delregistret för medborgarskapsärenden får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer som ansökt om finskt medborgarskap eller behållande av finskt medborgarskap eller befrielse från finskt medborgarskap eller som lämnat in en anmälan för förvärv av finskt medborgarskap, förlorat sitt finska medborgarskap eller vars medborgarskapsstatus man har bestämt eller försökt bestämma.


6 §
Registrering av känsliga uppgifter

För övervakningen av inresor, utresor och vistelse i landet samt beslutsfattandet angående finskt medborgarskap förs i utlänningsregistret in uppgifter om personer, som


3) har inlett eller som på grundval av sin tidigare verksamhet eller annars av grundad anledning kan antas inleda sådan verksamhet i Finland som äventyrar den nationella säkerheten eller Finlands förhållanden till en främmande stat samt referensuppgift om gärningen,


7 §
Uppgifter som registreras

I utlänningsregistret får i den mån det är nödvändigt som identifikationsuppgifter om en person som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer eller klientens nummer, namn, fotografi, utlåtande om DNA-test, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning, uppgifter om medborgarskap och nationalitet, uppgifter om yrke, utbildning och språkkunskaper, uppgifter om civilstånd och familjeförhållanden, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgifter om resedokument och om de kort enligt 96 § utlänningslagen som visar att ett ansökningsärende är anhängigt.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. får i utlänningsregistret i den mån det är nödvändigt registreras

1) uppgifter om ansökt tillstånd eller ärende som framgår av en i 5 § 1 och 2 mom. avsedd ansökan, anmälan eller förfrågan och som gäller ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens längd samt resrutten, tidpunkten och platsen för inresa och utresa samt uppgifter om arbetsgivare och uppgifter enligt 73 § 1 mom. utlänningslagen som skall fogas till uppehållstillstånd för arbetstagare,

2) uppgifter om behandlingen av ärenden som avses i 5 § 1 och 2 mom. samt om utredningar som gäller dem, om utlåtanden, avgörandet av ärendet och motiveringen till beslutet, om att ärendet förfallit samt om ändringssökande,

3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar och mottagare som avses i 5 § 3 mom.

8 §
Externa datakällor

Den registeransvarige har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som föreskrivs för den i lag enligt följande:


6) av Folkpensionsanstalten och kommunens socialmyndighet uppgifter om sökanden beviljats utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) eller annan likartad förmån samt andra faktorer som kan vara av betydelse vid behandlingen av ett i utlänningslagen eller medborgarskapslagen (359/2003) avsett ärende som gäller personen i fråga,


8) av socialmyndigheterna eller hälsovårdsmyndigheterna för ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband uppgifter om anknytningspersonens sociala förhållanden och hälsotillstånd enligt 63 § utlänningslagen,

9) av skattemyndigheterna uppgifter som gäller skattskyldigas inkomster och förmögenhet samt andra beskattningsuppgifter för utredning av förutsättningar för förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan, i enlighet med vad som avtalas med den registeransvarige, lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av teknisk anslutning efter att det har utretts att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. personuppgiftslagen.

9 §
Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om en person i utlänningsregistret avförs i sin helhet ett år efter att denne har förvärvat finskt medborgarskap eller avlidit. Uppgifter om visum, uppehållstillstånd och registrering av uppehållsrätt samt om beviljade resedokument avförs fem år efter att uppgifter senast införts, om visumet, uppehållstillståndet, uppehållsrätten eller dokumentet har upphört att gälla. Uppgifterna om personer som meddelats inreseförbud avförs ett år efter att inreseförbudet har upphört att gälla. Uppgifter om utvisning och avvisning avförs fem år efter att beslutet har fattats. Avförda uppgifter arkiveras.


10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Utöver vad som bestäms i någon annan lag eller i internationella avtal som är bindande för Finland får, utan hinder av sekretessbestämmelserna och i den mån det är nödvändigt för att den mottagande myndigheten skall kunna utföra sina i lag bestämda uppgifter, ur utlänningsregistret utlämnas information till

1) försvarsmakten om ansökningar som gäller visum och uppehållstillstånd samt internationellt skydd och om beslut som gäller dessa ansökningar samt om registrering av uppehållsrätt, för handhavande av säkerhets- och tillsynsuppgifter, samt om medborgarskap, för behandlingen av värnpliktsärenden som avses i värnpliktslagen (452/1950),


9) arbetarskyddsmyndigheten för övervakning av utländska arbetstagares anställningsvillkor och rätt att arbeta,

10) nödcentralsverket för utförande av uppgifter som med stöd av 8 § 1 mom. 3 punkten lagen om nödcentraler (157/2000) föreskrivits för nödcentralerna.

Uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av teknisk anslutning. Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning skall den som ber om uppgifter lägga fram en utredning om skyddandet av uppgifterna på det sätt som avses i 32 § 1 mom. personuppgiftslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

RP 15/2004
FvUB 5/2004
RSv 38/2004

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.