303/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) 1 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten, av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 29/1987, samt

fogas till 24 §, sådan den lyder i lagarna 689/1995 och 700/1997, nya 3 och 4 mom. som följer:

1 §

I denna lag föreskrivs om förfarandet vid tillsynen över de bestämmelser som arbetarskyddsmyndigheterna skall övervaka samt om sökande av ändring i arbetarskyddsmyndigheternas beslut. I fråga om arbetarskyddsförvaltningen och arbetarskyddsmyndigheternas övriga uppgifter föreskrivs särskilt.


4 §

Förrättare av inspektion eller undersökning äger rätt:


2) att samtala med en person som arbetar på ett ställe som avses i 1 punkten, antingen i närvaro av vittnen eller på tumanhand, och att av personen få de uppgifter och handlingar som behövs för uppdraget;

3) att ta del av de handlingar och uppgifter som arbetsgivaren i enlighet med gällande lagstiftning och andra bestämmelser om arbetarskyddet eller rätten att arbeta skall förfoga över, samt att få kopior av dessa;


24 §

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller dock inte i 47 kap. 6 a § strafflagen avsett anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd.

Bestämmelser om den anmälningsskyldighet som hänför sig till arbetstillstånd och om hörande av arbetarskyddsmyndigheten finns i 86 § 2 och 3 mom. utlänningslagen (301/2004).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

RP 28/2003
RP 151/2003
StoUB 1/2004
FvUB 4/2004
RSv 37/2004

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.