292/2004

Given i Helsingfors den 23 april 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 10 april 2003 om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003 (295/2003) förordningens rubrik 20 § 1 mom., 43 § och 52 § 1 mom. bilaga 1, som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet

20 §
Anskaffning av avelsnötkreatur

Stöd kan beviljas för anskaffning av avelsnötkreatur som avses i 5 § 1 mom. 10 punkten och som behövs inom sådan nötköttsproduktion som baserar sig på dikor, om

1) tjuren är av köttras, minst tio månader gammal den dag då hela köpesumman betalas, stambokförd och har ett totalavelsvärde, eller om det saknas, ett väntat värde på minst +5,

2) avelsnötkreaturet av honkön är av köttras, minst sex månader gammalt den dag då hela köpesumman betalas och har kalvat högst tre gånger eller motsvarande nötkreatur som uppkommit genom korsning och som är av köttras till minst 75 procent enligt ett officiellt härstamnings- eller stamboksbevis.


43 §
Räntestödslånets belopp

För förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del därav och av jordbrukslösöre kan beviljas räntestödslån till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.

52 §
Europeiska gemenskapens bestämmelser om kostnader som berättigar till stöd

Då ovan i 4―26, 28―32, 35 och 39―44 § avsett nationellt stöd beviljas iakttas vad som bestäms om förutsättningarna för beviljande av stöd i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (2000/C 28/02). I fråga om ett nationellt eller från EUGFJ delfinansierat i 36 § avsett stöd gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.Denna förordning träder i kraft den 28 april 2004. Förordningen tillämpas på ansökningar som har blivit anhängiga den 7 april 2004 och senare.

På stöd som avses i denna förordning tillämpas de maximibelopp för stödet som anges i bilagan till denna förordning.

Helsingfors den 23 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Hannu Porkola

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.