288/2004

Given i Helsingfors den 23 april 2004

Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som annat stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt 6 § 4 punkten lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, betalas till utsädesproducenterna för 2004 nationellt stöd för utsädesproduktion vilket baserar sig på odlingsarealen eller den certifierade produktionsmängden så som bestäms i denna förordning. Stödet betalas inom ramen för de anslag som i statsbudgeten anvisats för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödenhetskoefficient den del av den stödenhetskvantitet för vilken stöd betalas och som är föremål för stödansökan samt som berättigar till stöd,

2) stödenhetskvantitet som berättigar till stöd den areal som ansökts och godkänts efter arealkontroll och odlingsgranskning,

3) enhetskvantitet som ligger till grund för betalning den areal som erhålls genom att den enhetskvantitet som berättigar till stöd multipliceras med stödenhetskoefficienten,

4) certifiering förslutande av försäljningsemballage för ett parti stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde under officiell övervakning och utrustande av emballaget med garantibevis efter att det vid granskningen av utsädesodlingen och av ett officiellt taget prov på det iordningställda utsädespartiet har konstaterats att utsädespartiets sort är korrekt namngiven och sortäkta och att det uppfyller de kvalitetskrav för utsädeskategorin i fråga som anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (JSM:s föreskriftssamling nr 109/00), och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (JSM:s föreskriftssamling nr 110/00),

5) fröhandel en i lagen om handel med utsäde (728/2000) avsedd näringsidkare som bedriver marknadsföring och förpackande av utsäde,

6) utsädesavtal ett sådant avtal om utsädesproduktion samt produktionsmängder, kvalitetskrav och prissättningsgrunder för utsäde som ingåtts mellan en utsädesproducent och en fröaffär vilken förbinder sig att köpa utsäde som uppfyller kraven i avtalet, samt

7) odlingsgranskning den officiella granskning som utförs av tillsynsmyndigheten eller en av denna auktoriserad granskare på ett område bestående av ett eller flera jordbruksskiften med samma växtsort och i samband med vilken odlingens sortäkthet och odlingens allmänna kondition samt dessutom eventuella främmande växtarter, ogräs, flyghavresituationen och utsädesburna växtsjukdomar noteras.

3 §
Allmänna grunder för bestämmande av stödet

Det stöd som betalas till den som söker stöd fastställs på grundval av den enhetskvantitet som ligger till grund för betalning och den nivå på det regionvis differentierade enhetsstödet enligt indelningen i stödregioner i bilaga 1.

Stöd kan beviljas högst för den med hjälp av stödenhetskoefficient angivna andelen av det antal stödenheter som berättigar till stöd.

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning är stödenhetskoefficienten 1,00.

2 kap.

Villkoren för utbetalning av stöd

4 §
Bestämmelser om besittning av åker och odlingssätt

I besittningen av åker och i odlingssättet skall, i fråga om skiften och utmärkningen av dem, åker som lämpar sig för odling och de odlingssätt som är gängse på orten, iakttas det som bestäms i 8―11 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2004 (177/2004), nedan administrationsförordningen.

5 §
Arter och sorter

Det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter kan betalas för utsädesproduktion av rödklöver (Trifolium pratense L.), timotej (Phleum pratense L.), ängssvingel (Festuca pratensis huds.), hundäxing (Dactilis glomerata L.) och engelskt rajgräs (Lolium perenne L.).

Det nationella stödet för utsädesproduktion av stråsäd kan betalas för utsädesproduktion av korn, havre, vete och råg.

Stödet kan betalas endast för produktion av sådana sorter som har registrerats i Finlands nationella sortlista och som med undantag av mindre produktionsmängder i Sverige, Norge och Estland endast produceras i Finland. De sorter för vilka stöd kan utbetalas finns uppräknade i bilagan 2 till denna förordning.

6 §
Utsädesproduktion av vallväxter

Det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter kan betalas högst för ett område som har godkänts vid en odlingsgranskning som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter.

Ett område som har godkänts vid en odlingsgranskning av vallväxter och vid en eventuell arealkontroll är berättigat till stöd, om området har uppgetts som stödareal M på jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett 102 B i stödansökan för 2004, vilken har lämnats in inom utsatt tid.

En förutsättning för beviljande av det nationella stödet för utsädesproduktion av vallväxter är att utsädesproducenten har ingått ett registrerat och godkänt utsädesavtal med fröhandeln.

7 §
Utsädesskörden av stråsäd

Om skördenivån av stråsäd är exceptionellt hög, skall den fröhandel och den odlare som ingått ett avtal göra en utredning som lämnas till Kontrollcentralen för växtproduktion, nedan kontrollcentralen.

3 kap.

Maximalt stödbelopp och maximala stödarealer

8 §
Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter

Nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter beviljas högst för följande odlingsarealer:

Växtart ha
rödklöver 620
timotej 5 000
ängssvingel 1 200
hundäxing 30
engelskt rajgräs 160

För utsädesproduktion av vallväxter betalas nationellt stöd till högst i följande tabell angivna belopp för den med hjälp av stödenhetskoefficienten angivna andelen av sökandens till stöd berättigande areal. Stödenhetskoefficienten får ändras, om den areal som berättigar till stöd avviker från det värde som uppskattades när stödenhetskoefficienten bestämdes.

Växtart euro/ha stöden-
stödområdena hetsko
A och B C1-C4 efficient
rödklöver 329 454 1,00
timotej 48 227 0,70
ängssvingel 85 269 0,68
hundäxing 211 336 1,00
engelsk rajgräs 278 403 1,00
9 §
Nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd

Det nationella stödet för utsädesproduktion av stråsäd kan sammanlagt beviljas för högst 100 000 ton av det utsäde som levererats till affären och som uppfyller certifieringskraven och som certifierats senast den 31 maj 2005.

Stödet är högst 25,23 euro/ton utsäde.

Om det stöd som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider de ovan nämnda maximibeloppen, sänks stödet.

4 kap.

Sänkning och förvägran av stöd

10 §
Grunder för sänkning av stöd

Stöd som avses i denna förordning kan sänkas eller lämnas obetalt på de grunder som anges i 16 § 1 och 2 mom., 17 § 1, 4, 5 och 6 mom., 18 § 1 och 2 mom. samt 19 § 1 mom. stödlagen.

Vid beräkning av den areal som berättigar till stöd används, med avvikelse från det som bestäms i 18 § 1 och 2 mom. stödlagen, den areal som konstaterats vid arealkontrollen. Från denna areal avdras de arealer som förkastats vid odlingsgranskningen. I stöden för utsädesproduktion dras arealpåföljderna av från stödet före andra påföljder.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Förfarande

Vid överföringar av besittningsrätten iakttas bestämmelserna i 27 § administrationsförordningen.

Vid betalning av, återkrav av, sökande av ändring i samt tillsyn över stöd iakttas i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2004. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.