283/2004

Given i Helsingfors den 23 april 2004

Lag om ändring av 2 och 5 a § lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 2 och 5 a §, dessa lagrum sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lag 635/1997 och 5 a § i lag 366/2000, som följer:

2 §

Statens konstkommissioners och centralkommissionens för konst uppgift är att främja det skapande och återgivande konstnärliga arbetet, kännedomen om och intresset för konst samt ur konstens synpunkt viktig, aktuell forskning, att verka som statliga expertorgan på konstområdet samt att handha de övriga uppgifter för främjande av konsten som genom förordning av statsrådet tilldelas dem.

De regionala konstkommissionernas uppgift är att inom sitt verksamhetsområde främja konsten samt utövandet av och intresset för konst. Kommissionerna kan inom ramen för sina anslag bevilja konstnärs och projektstipendier samt andra understöd. Närmare bestämmelser om kommissionernas uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Konstkommissionerna lyder under undervisningsministeriet.

5 a §

Ändring i ett sådant beslut av centralkommissionen för konst, de statliga konstkommissionerna eller de regionala konstkommissionerna som gäller beviljande av pris, stipendium eller understöd får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 16/2004
KuUB 4/2004
RSv 27/2004

Helsingfors den 23 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.