277/2004

Given i Helsingfors den 14 april 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § lagen den 31 maj 2002 om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som skall uppbäras till staten och kommunerna för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

Denna förordning tillämpas inte på sådana prestationer för vilka det uppbärs avgifter med stöd av fastighetsregisterlagen (392/1985) eller lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993).

2 §
Avgifternas belopp

För fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster uppbärs till staten och kommunerna avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004 och den är i kraft till utgången av maj 2005.

Helsingfors den 14 april 2004

Minister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.