276/2004

Given i Helsingfors den 16 april 2004

Lag om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 52 § samt

ändras 18 och 20 §, 39 § 3 mom., 55 §, 57 § 2 mom. och 65 §, av dessa lagrum 39 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1289/1996, som följer:

18 §
Ansökan om och beviljande av lån och bidrag

Lapplands arbetskrafts- och näringscentral beviljar lån och bidrag på ansökan. En ansökan skall upprättas skriftligen och undertecknas.

Innan arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljande av lån eller bidrag, kan utlåtande om ansökan inhämtas hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten samt vid behov även andra utlåtanden. Närmare bestämmelser om utlåtandeförfarandet kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

20 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral samt arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att utan förhandsmeddelande utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att villkoren i anslutning till beviljande, utbetalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning för den som utför inspektioner lägga fram alla behövliga räkenskapshandlingar och andra handlingar, varmed även avses motsvarande material som framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. I den omfattning som tillsynsuppgiften kräver har den som utför inspektion rätt att inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och förädlingsanläggningar, lager, försäljnings- och marknadsföringsutrymmen samt övriga omständigheter som är en förutsättning för att stöd skall beviljas och betalas ut. Inspektionen kan gälla såväl stödtagaren som den som förmedlar stödet. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

39 §
Återkrav av bidrag

Bidrag skall återkrävas inom en skälig tid med hänsyn till grunden för återkravet och den berörda personens betalningsförmåga. Närmare bestämmelser om den tid inom vilken bidraget skall återkrävas kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Sedan tio år har förflutit från det att den sista bidragsposten betalades ut får det inte bestämmas att bidraget skall återkrävas. Återkravet får verkställas i den ordning som bestäms om utsökning av skatter.

55 §
Verkställighetsmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Lapplands arbetskrafts- och näringscentral, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun samt Forststyrelsen handhar verkställigheten av denna lag. Forststyrelsens naturvårdsområde i norra Lappland handhar skötseln av statens mark- och vattenområden inom skoltområdet samt de övriga åtgärder i anslutning till nyttjandet av dem vilka förutsätts i denna lag. Närmare bestämmelser om de förfaranden som skall iakttas vid verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

I uppgifter som avses i denna lag får, enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet, som hjälp anlitas länsstyrelsen i Lapplands län och andra statliga myndigheter.

57 §
Kostnadsersättning

För skötseln av de uppgifter som skoltarnas förtroendeman och den sekreterare som bi-träder denne har betalas arvode samt ersättning för kostnader av anslag ur gårdsbrukets utvecklingsfond så som jord- och skogsbruksministeriet särskilt bestämmer.


65 §
Närmare bestämmelser samt formulär för handlingar

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas närmare om stödformerna, grunderna för beviljande av stöd, stödens maximibelopp och de allmänna villkoren för stöd som grundar sig på avtal samt om hur stödet kan differentieras regionalt.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas sådana bestämmelser om styrning av stöd och stödnivåer, som är noggrannare än bestämmelserna i denna lag och en med stöd av den utfärdad förordning. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer likaså formulären för köpebrev och skuldebrev samt för ansökningar och beslut samt andra formulär som behövs för verkställigheten av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

Bestämmelser och föreskrifter som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas dock tills vidare.

RP 176/2003
JsUB 1/2004
RSv 26/2004

Helsingfors den 16 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.