275/2004

Given i Helsingfors den 16 april 2004

Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) 5 § 2 mom., 7 §, 22 § 2 mom., 31 § 2 mom., rubriken för 36 § och 36 § 1 mom., 37 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom., 45 § 1 mom. och 54 § som följer:

5 §
Allmänna förutsättningar för erhållande av stöd

Stöd kan beviljas sådana näringsidkare som får den huvudsakliga delen av sin utkomst från renhushållning eller naturnäringar, vars ekonomiska livskraftighet kan påvisas och som främjar näringarnas verksamhetsbetingelser och som med beaktande av syftena med denna lag kan anses vara sådana att det är ändamålsenligt att stöda dem. Vid bedömningen av ändamålsenligheten skall i fråga om stöd enligt denna lag förutsättas att stödtagaren är bosatt inom det renskötselområde som anges i renskötsellagen eller det område för idkande av naturnäringar som anges i 2 §. De i detta moment nämnda förutsättningarna som gäller stödtagaren tillämpas dock inte när stöd beviljas för sådana undersökningar och utredningar som avses i 65 § 1 mom. 5 punkten.


7 §
Styrning av medlen

Jord- och skogsbruksministeriet handhar styrningen av de medel som står till förfogande för ändamål enligt denna lag genom att meddela närmare föreskrifter om användningen av medlen än Europeiska gemenskapens bestämmelser, lagbestämmelser, förordningar som utfärdas av statsrådet och dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms i enlighet med lagens syften om styrningen av medlen med hänsyn till region, bransch och målgrupp. Dessutom meddelar jord- och skogsbruksministeriet administrativa föreskrifter om styrningen av medlen med hänsyn till belopp.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar i det enskilda fallet på de grunder som det bestämmer om användningen av medel för undersökningar och utredningar som gäller utvecklande av renhushållning och naturnäringar, enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser än i denna lag och en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet om tekniska, ekonomiska och miljömässiga omständigheter samt om godtagbara kostnader per enhet och förfarande vid förhandsgodkännande i anslutning till byggande som skall stödjas enligt denna lag.

22 §
Statens ansvar

För att statens ansvar skall gälla krävs att kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna för det i enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt iakttar god banksed. Det kreditinstitut som har beviljat lånet är även skyldigt att bevaka statens intressen när den egendom som utgör säkerhet för lånet realiseras genom frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller konkursförfarande. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas bestämmelser om förfarandet i anslutning till bevakningen av statens intressen.


31 §
Begränsningar i fråga om frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från betalning av amorteringar på statliga lån inte beviljas, om realsäkerheten för lånet eller borgen genom affärsverksamhet eller därmed jämförbar verksamhet tryggar betalningen av amorteringarna. För att bevara gäldenärens bostad, trygga företagets fortsatta verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan befrielse från betalning dock beviljas. I sådana fall skall ansökan hänskjutas till jord- och skogsbruksministeriet för avgörande.


36 §
Ansökan om och beviljande av finansieringsstöd

Vederbörande arbetskrafts- och näringscentral beviljar finansieringsstöd på ansökan. En ansökan om stöd skall upprättas skriftligen och undertecknas.


37 §
Övervakning

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan bestämmas att arbetskrafts- och näringscentralerna eller myndigheter inom andra förvaltningsområden anlitas som hjälp vid övervakningen, förutsatt att jord- och skogsbruksministeriet och ministeriet i fråga överenskommer särskilt om uppgifterna och deras omfattning. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan därtill vid behov utfärdas bestämmelser av teknisk natur om övervakning och uppföljning av användningen av lån och stöd.


40 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna har rätt att utan förhandsmeddelande utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att villkoren i anslutning till beviljande, utbetalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.

För att tillsynen och inspektionerna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan jord- och skogsbruksministeriet bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra inspektioner som riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar stöd samt mot stödtagarna och som gäller användningen av de stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan auktoriserad revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen skall utse en ansvarig revisor för inspektionen. På dem som bemyndigats att utföra inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Revisorerna handlar under tjänsteansvar vid skötseln av sitt uppdrag.


45 §
Behörigheten vid återkrav

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om återkrav och inställande av utbetalning av de stöd som det har beviljat. I övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscentralen om återkrav och inställande av utbetalning av stöd. Stödet skall återkrävas inom en skälig tid med hänsyn till grunden för återkravet och den berörda personens betalningsförmåga. Närmare bestämmelser om den tid inom vilken stödet skall återkrävas kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Stöd får inte återkrävas efter det att tio år har förflutit från utbetalningen av den sista stödposten.


54 §
Delgivning av beslut

I fråga om delgivning av beslut gäller vad som föreskrivs i förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

Bestämmelser och föreskrifter som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas dock tills vidare.

RP 176/2003
JsUB 1/2004
RSv 26/2004

Helsingfors den 16 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.