266/2004

Given i Helsingfors den 15 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 78 § 5 mom., sådant det lyder i statsrådets förordning 356/2002, och

ändras 26 § 1 och 2 mom. samt 29 §, av dessa lagrum 26 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 855/2000, som följer:

26 §
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för investeringar på gårdsbruksenheterna får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas inte om den sökande uppfyller de villkor för beviljande av stöd som nämns i 29 §. En förutsättning för beviljande av stöd är att investeringen uppfyller de villkor som nämns i artikel 4.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

En företagare som uppfyller villkoren i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och i förordningens 35―38, 40 och 41 § får beviljas stöd förhöjt med fem procentenheter eller, om det gäller anskaffning av avelsdjur, förhöjt med tio procentenheter, om det inte har förflutit fem år sedan etableringen.


29 §
Schablonstöd

En sökande som har rätt till sådant stöd som avses i 6 § 1 punkten lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), beviljas i stöd för anskaffning av avelsdjur 50 procent eller, om den sökande är en sådan ung jordbrukare som avses i 26 § 2 mom., 60 procent av de godtagbara kostnaderna.


Denna förordning träder i kraft den 21 april 2004. Denna förordnings 26 § 1 och 2 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.