247/2004

Given i Helsingfors den 6 april 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävas i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 16 § 3 mom.,

ändras 9 § 1 mom., 19 § 3 och 4 mom. och 22 § 4 mom., av dessa lagrum 19 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i 19 § senast ändrad genom förordning 390/2003 och 22 § 4 mom. sådant det lyder i genom förordning 390/2003 ändrad 22 §, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder ändrad genom förordningarna 399/2002 och 390/2003, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5―7 mom. blir 6―8 mom., som följer:

9 §
Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd och betalning av specialstöd

Utbetalning av specialstöd skall sökas årligen räknat från det år som följer efter det år då avtalet om specialstöd har ingåtts. Ansökan skall göras i den årliga ansökan som gäller arealstöd. Om jordbrukaren inte ansöker om sådana stöd som avses i ansökan om arealstöd, skall utbetalning sökas separat genom en skriftlig ansökan som lämnas in till TE-centralens landsbygdsavdelning. Jordbrukaren skall lämna in en sådan separat ansökan som avses här till TE-centralen senast den sista dagen för inlämnande av den årliga ansökan om arealstöd. Specialstöd kan under avtalsperioden betalas en gång för varje avtalsår och högst så många gånger som motsvarar antalet avtalsår.


Om en avtalsperiod som gäller effektiverad stallgödselanvändning börjar från och med den 1 oktober betalas stödet första gången för stallgödsel som spridits påföljande år. Då skall i enlighet med 3 mom. första gången senast den 31 oktober det år stallgödseln har spridits uppges den mängd stallgödsel som har spridits eller kommer att spridas på vart och ett avtalsskifte under vegetationsperioden det år stallgödseln i fråga har spridits.


19 §
Avtal om effektiverad stallgödselanvändning

Vid stallgödselanvändningen skall Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel samt andra bestämmelser om lagring och användning av stallgödsel iakttas. Den emottagna stallgödseln skall spridas på åkrarna som näring för växterna i enlighet med miljöstödsvillkoren. Spridningsmängderna skall införas i de skiftesvisa anteckningarna. Om stallgödsel tas emot från en gemensam gödselstad, skall kvävet och fosforn i stallgödseln räknas in i näringsmängderna utifrån en stallgödselanalys.

Den jordbrukare som har ingått avtalet får inte överlåta stallgödsel som har uppkommit på den egna lägenheten för användning utanför lägenheten, och en jordbrukare som överlåter stallgödsel kan inte ingå avtal om effektiverad stallgödselanvändning. En delägare eller bolagsman i ett aktiebolag, ett annat bolag eller en annan motsvarande sammanslutning som har ingått avtal får inte överlåta stallgödsel från sin egen lägenhet till sammanslutningen. Om jordbrukaren själv levererar stallgödsel till en gemensam gödselstad, kan han inte ingå avtal om mottagning av stallgödsel från gödselstaden i fråga. Om jordbrukaren är delägare i ett aktiebolag, ett annat bolag eller en annan motsvarande sammanslutning kan han inte ingå avtal om effektiverad stallgödselanvändning i fråga om den stallgödsel som sammanslutningen överlåter.


22 §
Avtal om främjande av naturens mångfald

Avtalsområdet får inte beskogas, gödslas eller behandlas med bekämpningsmedel. Betesgång tillåts från fall till fall och skall genomföras så, att den inte medför skadlig gödning av växtligheten i området eller erosion. De växtarter som används skall vara vilda växter som är typiska för området. Sedvanliga odlingsväxter kan dock odlas på rast- och matplatser för fåglar.Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Marketta Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.