235/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 2 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 526/2001, som följer:

2 §
Inriktning av verksamheten

Med iakttagande av de mål som avses i 1 § lagen om statens specialfinansieringsbolag kan bolagets krediter, borgen och andra finansiella tjänster inriktas på utövande av näringsverksamhet samt, för främjandet av detta syfte, också på en kommun. Vid inriktningen av bolagets finansiella tjänster skall de branschbegränsningar för statligt stöd som beror på Europeiska unionen beaktas. Bolaget kan dock inte inrikta dessa finansiella tjänster på

1) så kallad grynderentreprenad när det är fråga om byggnadsrörelse, eller

2) skogsbruk eller sådant åkerbruk eller sådan boskapsskötsel som hör till jordbruk.


I denna lag avses med litet och medelstort företag ett sådant företag som definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag och som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro och som uppfyller kriterierna på fristående företag och de övriga kriterier på ett litet och ett medelstort företag som avses i rekommendationen.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 2 § 3 mom. tillämpas dock från den 1 januari 2005.

RP 163/2003
EkUB 1/2004
RSv 2/2004

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.