234/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till fondbolags och förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a §, 9 § 1 mom. och 126 b § 2 mom. lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder i lag 224/2004, samt med stöd av 7 § 1 mom. lagen den 2 april 2004 om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som skall fogas till ansökan om

1) verksamhetstillstånd för fondbolag enligt 5 a § lagen om placeringsfonder (48/1999),

2) verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut enligt 9 § 1 mom. lagen om placeringsfonder,

3) tillstånd för fondbolag att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 126 b § 1 mom. lagen om placeringsfonder, eller

4) verksamhetstillstånd för filial enligt 7 § 1 mom. lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004).

2 §
Utredning om sökanden

I fråga om ett bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag skall av den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd framgå bolagets fullständiga firma, eventuella bifirmor, hemort, post- och besöksadress samt huvudkontor i Finland och andra verksamhetsorter.

Till ansökan skall fogas

1) kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) utdrag eller kopia av det beslut av bolagsstämman jämte eventuella bilagor, varigenom bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för fondbolag och varav framgår både bolagets avsikt att söka tillstånd att verka som fondbolag och det förfarande som tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) utredning varav framgår att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med vad som bestäms i 9 kap. 14 § 2 mom. lagen om aktiebolag (734/1978),

4) bolagets handelsregisterutdrag.

Om verksamhetstillstånd för fondbolag söks för ett bolag som skall bildas, skall av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, eventuella bifirmor, bolagets hemort, huvudkontoret i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för ett bolag som skall bildas skall, jämte eventuella bilagor, fogas

1) utdrag eller kopia av beslutet om bildande av fondbolaget om en juridisk person är stiftare,

2) handelsregisterutdrag över alla stiftare om stiftarna är juridiska personer eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) kopia av stiftelseurkunden,

4) kopia av ett eventuellt protokoll för den konstituerande stämman.

Vad som föreskrivs i 1―4 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som skall lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut i fråga om sökanden och ett bolag som skall bildas.

3 §
Den tilltänkta verksamheten

I ansökan om verksamhetstillstånd skall fondbolaget beskriva den verksamhet som avses i 5 § 1 och 2 mom. lagen om placeringsfonder och som fondbolaget ämnar bedriva. Ett förvaringsinstitut skall i sin ansökan beskriva den verksamhet som avses i 9 § lagen om placeringsfonder och som förvaringsinstitutet ämnar bedriva.

4 §
Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag och som avses i 6 § lagen om placeringsfonder inte har inbetalts vid ansökan om verksamhetstillstånd skall till ansökan fogas en utredning om de förbindelser som gäller betalningen av aktiekapitalet. Utredningen skall innehålla aktiebolagets stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna tecknats, protokollet från den konstituerande stämman samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan skall dessutom i fråga om alla juridiska personer som är tecknare fogas en kopia av beslutet om tecknande av aktier och tecknarens handelsregisterutdrag samt i fråga om fysiska personer som är tecknare ämbetsbetyget.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag är helt betalt vid ansökan om verksamhetstillstånd, skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om att det belopp som har inbetalts är i bolagets ägo och besittning. Till ansökan skall även fogas ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om betalning av aktiekapital har iakttagits.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalts i annan form än pengar skall till ansökan fogas ett i 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag avsett utlåtande.

Vad som föreskrivs i 1―3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som skall lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut i fråga om förvaringsinstitutets aktiekapital enligt 10 § lagen om placeringsfonder.

5 §
Utredning om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av fondbolagets ansökan skall framgå sådana ägare av fondbolaget vars ägarandel i fondbolaget direkt eller indirekt uppgår till minst en tjugondel. Av ansökan skall framgå storleken av varje ägares ägarandel samt ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan skall fogas ämbetsbetyg eller motsvarande utredningar i fråga om de fysiska personer som är ägare och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar i fråga om de juridiska personer som är ägare. Till ansökan skall dessutom fogas en utredning över sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

Till ansökan skall fogas en utredning om den i 1 mom. avsedda ägarens ekonomiska ställning och utredningen skall innehålla uppgifter även om de krediter som ägaren fått av fondbolaget, inklusive krediternas kapital, ränta och lånetid, samt om poster som kan jämställas med kreditgivning. Om ägaren är en juridisk person skall till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och om ägaren är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas skall till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

De uppgifter och utredningar som avses i 1 och 2 mom. skall även meddelas i fråga om sådana fysiska och juridiska personer som enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen (495/1989) är jämförbara med aktieägare. I ansökan skall dessutom specificeras den omständighet på basis av vilken en fysisk eller en juridisk person skall anses som en person jämförbar med aktieägare på ovan avsett sätt.

Vad som föreskrivs i 1―3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som skall lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut i fråga om aktieägarna i förvaringsinstitutet och aktieägarnas ägarandelar.

6 §
Fondbolags och kreditinstituts ledning

Till en ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall fogas utdrag eller kopior av erforderliga protokoll från bolagsstämman och styrelsens sammanträden eller av andra handlingar som uppgjorts av någon utanför bolaget och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör och eventuella ställföreträdare för verkställande direktören. I ansökan skall dessutom uppges kontaktuppgifterna för de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt för den verkställande direktören och den eventuella ställföreträdaren för verkställande direktören, i sådana fall då dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar, och till ansökan skall fogas ämbetsbetyg för dessa personer.

Om fondbolaget har en eller flera ställföreträdare för verkställande direktören skall av ansökan framgå under vilka förutsättningar en ställföreträdare träder i verkställande direktörens ställe när han eller hon är förhindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning ställföreträdarna för verkställande direktören blir ställföreträdare.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som skall lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut i fråga om förvaringsinstitutets ledning.

7 §
Utredning över betydande bindningar

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall fogas en utredning över sådana betydande bindningar som avses i 5 b § 1 mom. lagen om placeringsfonder. Till ansökan skall dessutom fogas en utredning över sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som skall fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut i fråga om sådana betydande bindningar som avses i 9 a § 1 mom. lagen om placeringsfonder.

8 §
Revisorer

Av ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall framgå namnen på fondbolagets revisorer och deras suppleanter samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i 36 § 2 mom. lagen om placeringsfonder. Av ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut skall framgå namnet på förvaringsinstitutets revisor och eventuella revisorssuppleant. Till ansökan skall dessutom fogas ett utdrag eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets eller institutets revisorer.

9 §
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

För att fondbolagets och värdepappersföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar skall kunna bedömas skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan.

Fondbolagets verksamhetsplan skall innehålla

1) en detaljerad utredning över den tilltänkta verksamhetens art och omfattning, samt över verksamhetens fördelning på fondverksamhet, verksamhet med nära anknytning därtill och tillhandahållande av andra tjänster enligt 5 § lagen om placeringsfonder,

2) beskrivningar av fondandelsregistret, av teckningar och inlösningar av fondandelar och av beräknandet av fondandelsvärdet.

3) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen för de tre kommande åren,

4) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggandet av tillräcklig solvens och, om bolaget ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder, en plan för tryggandet av likviditeten,

5) en utredning om de funktioner som är tänkta att bedrivas genom ombud och andra funktioner som skall läggas ut på entreprenad inklusive namnen på och kontaktuppgifterna till ombuden.

Förvaringsinstitutets verksamhetsplan skall innehålla

1) en detaljerad utredning över den tilltänkta verksamhetens art och omfattning samt över verksamhetens fördelning på förvaringsinstitutsverksamhet och verksamhet med nära anknytning därtill,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen för de tre kommande åren.

Om det bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag sedan tidigare bedriver affärsverksamhet skall till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och om den sökande är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas skall till ansökan dessutom fogas en av fondbolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Vad som föreskrivs i 4 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som skall fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

Om ett fondbolag ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en kopia av en ansökan med vilken bolaget sökt medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd.

10 §
Intern kontroll och riskhantering

Beträffande fondbolagets interna kontroll och riskhantering skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) en beskrivning av fondbolagets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande,

2) en utredning om antalet anställda och de krav på facklig kompetens som ställs på personalen,

3) en beskrivning av hur den interna kontrollen ordnas,

4) en beskrivning av hur den interna revisionen ordnas,

5) en beskrivning av hur tillsynen av lagligheten i funktionerna och av iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

6) en utredning över de system och metoder med hjälp av vilka fondbolaget ämnar följa upp och kontrollera de risker som avses i 4 a kap. lagen om placeringsfonder,

7) en beskrivning av tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, riskhanteringen och den interna kontrollen i fråga om funktioner som bedrivs genom ombud eller andra funktioner som skall läggas ut på entreprenad,

8) en utredning över bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

9) en beskrivning av datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt en beskrivning av de datatekniska tjänster som skall läggas ut på entreprenad,

10) en beskrivning av organisationen, ansvaret och principerna för datasäkerheten och av hanteringen av de risker som hänför sig till datasäkerheten,

11) de centrala anvisningar som gäller datasäkerheten,

12) en utredning över hur fondbolaget har berett sig på fortsatt verksamhet vid störningar,

13) kontinuitetsplaner i fråga om fondbolagets centrala funktioner.

Till ansökan skall dessutom fogas arbetsordningarna för fondbolagets beslutsfattande organ samt de i fondbolaget tillämpade interna verksamhetsreglerna.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut skall beträffande den interna kontrollen och riskhanteringen fogas beskrivningar och utredningar som motsvarar vad som i 1 mom. 1―5 och 8―11 punkten samt i 2 mom. föreskrivs om utredningar som skall fogas till ansökan om verksamsamhetstillstånd för fondbolag.

11 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall fogas en utredning samt av ledningen godkända interna anvisningar angående systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare och fondbolagets kunder och angående hur man försäkrar sig om att omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och bekämpande av finansieringen av terrorism iakttas. Till ansökan skall vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna samt om utbildningsprogrammet för personalen. Vad som föreskrivs ovan gäller på motsvarande sätt den utredning om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare som skall fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

12 §
Fondbolagets och förvaringsinstitutets aktieägares tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall fogas en anmälan gällande i 5 § avsedda aktieägare eller därmed jämförbara fysiska personer, daterad och undertecknad av en dylik person. Anmälan skall innehålla

1) fondbolagets namn,

2) anmälarens namn,

3) uppgifter om avtal eller andra arrangemang som berättigar anmälaren att dra nytta av avkastningen av fondbolagets aktier,

4) uppgifter om omyndiga, vilkas intressebevakare anmälaren är, sammanslutningar där omyndiga innehar ägarkontroll, omyndigas ägarandelar i fondbolaget eller om sådana avtal eller andra arrangemang som, då de fullgörs, resulterar i att ovan avsedd ägarkontroll eller ägarandel uppstår,

5) uppgifter om samarbete eller planerat samarbete mellan å ena sidan anmälaren, en av anmälaren representerad omyndig eller en av anmälaren eller den omyndige ägarkontrollerad sammanslutning och å andra sidan ett fondbolag,

6) uppgifter om sammanslutningar där anmälaren innehar ägarkontroll samt om sådana sammanslutningars ekonomiska situation vid tidpunkten för anmälan, inklusive de senaste bokslutsuppgifterna, samt, om bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas, en av styrelsen eller alla personligen ansvariga bolagsmän daterad och undertecknad utredning över händelser som skett efter bokslutet och som väsentligen inverkat på sammanslutningens ställning samt över sammanslutningens ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan,

7) uppgifter om anmälarens medlemskap eller suppleantskap i en annan sammanslutnings förvaltningsråd eller styrelse eller uppgifter om att anmälaren i en annan sammanlutning hör till ledningen,

8) uppgifter om anmälarens, en av anmälaren representerad omyndigs eller en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutnings i 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen avsedda ägar- och röstandelar även i andra sammanslutningar än sådana vilkas aktier har gjorts till föremål för offentlig handel eller motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

9) uppgifter om anmälarens, en av anmälaren representerad omyndigs eller av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutnings sådana ägar- eller röstandelar i ett annat fondbolag som överstiger en tjugondel av fondbolagets kapitalbelopp eller röstetal eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

10) uppgifter om eventuella näringsförbud i fråga om anmälaren,

11) uppgifter om disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där han eller hon är eller har varit i en i 7 punkten avsedd ställning, under den tid han eller hon varit i ovan avsedd ställning,

12) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande gällande anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammanslutning, där han eller hon är eller har varit i en i 7 punkten avsedd ställning,

13) ett av utsökningsmyndigheten på hemorten utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammanslutning där han eller hon är eller har varit i en i 7 punkten avsedd ställning,

14) uppgifter om huruvida anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där han eller hon är eller har varit i en i 7 punkten avsedd ställning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller förvaringsinstitut, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell begränsning av verksamheten och om eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet samt orsaken till begränsningen av verksamheten och återkallandet av verksamhetstillståndet,

15) uppgifter om huruvida anmälaren som privatperson, yrkesutövare eller personligen ansvarig bolagsman eller i liknande ställning eller huruvida en sammanslutning där han eller hon utöver eller har utövat ägarkontroll har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionsföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuellt uteslutande från medlemskap och orsaken till uteslutningen,

16) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet som aktieägare i fondbolaget.

Om en i 1 mom. avsedd person är omyndig eller om hans eller hennes handlingsförmåga begränsats skall intressebevakaren dessutom till ansökan foga en utredning över anmälarens omyndighet eller begränsningen i handlingsförmåga samt en anmälan som gäller intressebevakaren själv och som innehåller de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom., om inte uppgifterna och utredningarna framgår av anmälan gällande den person som avses i 1 mom.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall dessutom fogas en sådan anmälan gällande i 5 § avsedda aktieägare eller därmed jämförbara juridiska personer som daterats och undertecknats av fysiska personer som har rätt att teckna den juridiska personens firma. Anmälan skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom. 1, 3, 4, 6 och 16 punkten,

2) anmälarens firma samt representantens namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om huruvida anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings verksamhet är beroende av tillstånd samt om vem som beviljat verksamhetstillståndet ävensom om var och när detta beviljats,

4) uppgifter om vem som utövar anmälarens ägarkontroll,

5) uppgifter om samarbete mellan anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning och ett fondbolag,

6) uppgifter om anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 8 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

7) uppgifter om anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 9 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

8) uppgifter om disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

9) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande som gällt anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

10) ett av utsökningsmyndigheten på anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings hemort utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om ovan avsedda sammanslutningar,

11) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller förvaringsinstitut, och, om så är fallet, var, när och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuell begränsning av verksamheten och eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet samt orsaken till begränsningen av verksamheten och återkallandet av verksamhetstillståndet,

12) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionsföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuellt uteslutande från medlemskap och orsaken till uteslutningen.

Vad som föreskrivs i 1―3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om aktieägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övrig lämplighet som skall fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

13 §
Fondbolagets och förvaringsinstitutets lednings tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall fogas en anmälan gällande varje medlem och suppleant i fondbolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör och varje ställföreträdare för verkställande direktören. Anmälan skall dateras och undertecknas av den person anmälan gäller, och den skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 12 § 1 mom. 1―15 punkten,

2) uppgifter om krediter som fondbolaget beviljat anmälaren, inklusive krediternas kapital, ränta och lånetid, samt om poster som kan jämställas med kreditgivning,

3) en utredning över att anmälaren råder över sig själv och sin egendom om verksamhetstillstånd söks för ett bolag som skall bildas,

4) en detaljerad utredning över anmälarens uppgifter och ansvar i fondbolaget,

5) uppgifter om anmälarens yrkesutbildning,

6) en detaljerad utredning över sådan tidigare arbetserfarenhet som anmälaren har och som är väsentlig med tanke på skötseln av uppgifterna inom fondbolaget och om ansvaret i anslutning till dessa uppgifter i de tidigare arbetsgivarnas tjänst,

7) en utredning över anmälarens alla ägar och röstandelar i fondbolaget,

8) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet när det gäller skötseln av fondbolagets förvaltning.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag skall i fråga om juridiska personer som är sådana ägare av fondbolaget som avses i 5 § fogas en anmälan gällande varje medlem och suppleant i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan samt verkställande direktören och varje ställföreträdare för verkställande direktören eller motsvarande. Anmälan skall dateras och undertecknas av den person anmälan gäller, och den skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses i 12 § 1 mom. 1―5, 7 och 9―14 punkten,

2) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om ledningens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övrig lämplighet som skall fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

14 §
Utredningar som skall fogas till ansökan om tillstånd att etablera filial till ett fondbolag i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd i Finland skall till en skriftlig ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet foga

1) kopia av beslut av fondbolagets behöriga förvaltningsorgan om etableringen av en filial i en annan stat,

2) tillstånd att etablera en filial, av den behöriga myndigheten i den stat där filialen skall etableras, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i den stat där filialen skall etableras gällande fondbolagets verksamhet och kontrollen av dessa bolag,

4) utredning över Finansinspektionens rätt till kontroll av filialen och rätt att få uppgifter från filialen,

5) utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen skall etableras har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,

7) filialens affärsverksamhetsplan,

8) utredning om filialens placering i fondbolagets organisation och om filialens organisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till filialens ledning samt en i 13 § 1 mom. avsedd utredning om dessa personer,

10) utredning över hur fondbolagets interna kontroll och riskhantering arrangeras i filialen,

11) utredning över rapporteringen mellan fondbolaget och dess filial samt om övrigt informationsutbyte och hur detta utbyte arrangeras.

15 §
Utredningar som skall fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för filial som skall etableras i Finland av ett fondbolag som erhållit verksamhetstillstånd i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall till en skriftlig ansökan om verksamhetstillstånd för filial som skall etableras i Finland i fråga om fondbolaget foga

1) en officiellt bestyrkt kopia av fondbolagets verksamhetstillstånd i dess hemstat,

2) tillstånd av den behöriga myndigheten i hemstaten att etablera filial i Finland, om ett sådant tillstånd enligt lagstiftningen i fondbolagets hemstat är en förutsättning för etableringen av en filial,

3) utdrag eller kopia av beslut av fondbolagets behöriga förvaltningsorgan om etableringen av en filial i Finland samt utredning om förfarandet vid etableringen,

4) de utredningar om fondbolaget som avses i 2―8, 10 § 1 och 2 mom. samt 12 och 13 §.

I fråga om filialen skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) filialens verksamhetsplan som skall innehålla de utredningar som avses i 9 § 1 mom., 10 § 1 och 2 mom. samt 11 §,

2) utredning över filialens organisation och en i 13 § avsedd utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om filialens ledning,

3) utredning över systemet för rapportering från filialen till fondbolaget och till de övervakande myndigheterna,

4) utredning över hur fondbolagets interna kontroll och riskhantering arrangeras i filialen.

Om tillsynen av fondbolaget samt om lagstiftningen i fondbolagets hemstat skall till ansökan fogas

1) utredning över Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tillsynsmyndigheterna i fondbolagets hemstat,

2) utredning över Finansinspektionens rätt till inspektion av filialen och rätt att få uppgifter från filialen,

3) utredning över vilka rättigheter tillsynsmyndigheterna i fondbolagets hemstat har till inspektion och tillsyn av en filial som är belägen i Finland,

4) utredning över lagstiftningen gällande fondbolagens verksamhet och tillsynen över fondbolagen samt lagstiftningen om förhindrandet av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet.

Om filialen ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder, skall till ansökan dessutom fogas en utredning om det system i fondbolagets hemstat som motsvarar ersättningsfonden för investerarskydd samt om huruvida fondbolaget och dess filial i utlandet omfattas av detta system. Av utredningen skall framgå nivån på skyddet i hemstaten.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2004.

Helsingfors den 2 april 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Äldre regeringssekreterare
Irmeli Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.