228/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av 1 kap. 1 och 4 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 1 § 3 mom. och 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten,

sådana de lyder, 1 kap. 1 § 3 mom. i lag 751/1993 och 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten i lag 522/1998, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

I lagen om placeringsfonder (48/1999) föreskrivs om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper.

4 §

I denna lag avses med


4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 4 § lagen om värdepappersföretag (579/1996), sådana utländska värdepappersföretag som avses i 2 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), sådana kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen (1607/1993) och som enligt sin bolagsordning eller sina stadgar tillhandahåller investeringstjänster av det slag som avses i lagen om värdepappersföretag, sådana kredit- och finansinstitut som avses i 2 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) och som enligt sitt verksamhetstillstånd tillhandahåller investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana i 2 § lagen om placeringsfonder avsedda fondbolag och sådana utländska fondbolag som avses i 2 § lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004) och som enligt sitt verksamhetstillstånd bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder,Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.