227/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 5 § 17 punkten, 23 och 27―30 §, samt

fogas till 5 § en ny 18 punkt som följer:

5 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


17) konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002), om Finansinspektionen fungerar som den samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet som avses i den nämnda lagen,

18) utländska fondbolags filialer och representationer som avses i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004).

23 §
Begränsning av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten i den nämnda lagen samt att ta emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf, om det med beaktande av värdepappersföretagets, fondbolagets eller kreditinstitutets ekonomiska tillstånd finns anledning att misstänkta att värdepappersföretaget, fondbolaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att ersättningsfonden för investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer i Finland, om företaget, bolaget eller institutet är medlem i den finländska ersättningsfonden för investerarskydd.

27 §
Tillsyn över marknadsrisker

Finansinspektionen skall, när det gäller marknadsrisker som hänför sig till den finländska finansmarknaden, samarbeta med tillsynsmyndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där kreditinstitutet, värdepappersföretaget eller fondbolaget är etablerat.

28 §
Tillsyn över att utomlands etablerade filialer följer värdstatens lagstiftning

När tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har meddelat att ett finländskt kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag inte följer gällande bestämmelser när det tillhandahåller tjänster från sin filial eller på annat sätt, skall Finansinspektionen vidta åtgärder för att säkerställa att den mot bestämmelserna stridande verksamheten avslutas. Finansinspektionen skall också underrätta den andra statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder den har vidtagit.

29 §
Inspektion av filialer som är etablerade i Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan, när det är nödvändigt för tillsynen över ett kredit- eller finansinstitut, ett värdepappersföretag eller ett fondbolag, inspektera eller låta inspektera institutets, bolagets eller företagets filial i Finland efter att först ha underrättat Finansinspektionen om saken.

På begäran av tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan Finansinspektionen inom ramen för sin behörighet inspektera en filial som etablerats i Finland av ett kredit- eller finansinstitut från den andra staten eller ett värdepappersföretags eller ett fondbolags filial eller på annat sätt kontrollera riktigheten av uppgifter som har lämnats om filialen.

30 §
Anmälan om åtgärder som gäller utländska kredit- eller finansinstitut, värdepappers- företag eller fondbolag

Finansinspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om att ett kredit- eller finansinstitut, ett värdepappersföretag eller ett fondbolag, som från den andra staten har etablerat sig i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland, bedriver verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och inte på uppmaning av Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för att avsluta den mot bestämmelserna eller föreskrifterna stridande verksamheten.


Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.