226/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 1 § 3 mom., 3 § 1 mom. 5 punkten, 4 §, 32 § 3 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 40 § 5 mom. och 44 § 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1521/2001 samt 4 §, 32 § 3 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 40 § 5 mom. och 44 § 3 mom. sådana de lyder i lag 518/1998, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I personalfondslagen (814/1989) bestäms om företag som tillhandahåller investeringstjänster vilka uteslutande består av förvaltning av program som syftar till delägarskap i företaget för de anställda. I lagen om placeringsfonder (48/1999) bestäms om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper. Lagen om försäkringsbolag (1062/1979) innehåller bestämmelser om försäkringsbolags rätt att tillhandahålla investeringstjänster.


3 §
Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses att


5) investeringsobjekt förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna avtal som innebär att kommissionären helt eller delvis ges beslutanderätt (förmögenhetsförvaltning),


4 §
Tillhandahållande av investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas endast av

1) finländska aktiebolag (värdepappersföretag) som har fått verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster,

2) finländska kreditinstitut, enligt kreditinstitutslagen, och av

3) finländska fondbolag som har fått tillstånd att bedriva verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder vilka hör till den ersättningsfond för investerarskydd som avses i denna lag, nedan ersättningsfonden.

Angående utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996). Angående utländska kreditinstituts och finansiella instituts rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993). Angående utländska fondbolags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004).

32 §
Medlemskap i ersättningsfonden

Vad som i detta kapitel samt i 19 a §, 48 § 4 mom. och 51 § bestäms om värdepappersföretag, om dem som sköter förvaltningen samt om företagens övriga anställda gäller också sådana finländska kreditinstitut och fondbolag som avses i 4 § samt dem som sköter deras förvaltning och företagens övriga anställda.

35 §
Ersättningsfondens stadgar

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall i stadgarna anges under vilka förutsättningar utländska värdepappersföretags och fondbolags filialer i Finland kan bli medlemmar i, uteslutas eller utträda ur ersättningsfonden, samt grunderna för fondens anslutningsavgift och ersättningsskyldighet.

37 §
Garantiavgifter för utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer

Garantiavgifterna för till ersättningsfonden hörande utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer i Finland skall i tillämpliga delar fastställas enligt 36 §.

40 §
Fordringar som ersätts

Investerare som är kunder hos filialer till värdepappersföretag, fondbolag och kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får ersättning för sina fordringar ur ersättningsfonden högst till det belopp som anges i 1 mom.


44 §
Ersättningsfondens minimikapital, placeringar och likviditet

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i sådana värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller i sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa eller i aktier eller andelar i fondbolag och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa eller i värdepapper som har emitterats av en sådan säkerhetsfond eller ett sådant fondbolag som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen. Vad som i detta moment föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag eller kreditinstitut gäller också utländska värdepappersföretag eller kreditinstitut som är medlem i ersättningsfonden och sammanslutningar eller utländska fondbolag som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa. Ersättningsfondens tillgångar kan emellertid investeras i en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller i ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om för fondföretaget enligt lagstiftningen i dess hemstat gäller motsvarande krav som enligt 25 § 2 mom. lagen om placeringsfonder om att fondföretagets tillgångar skall hållas åtskilda från fondbolagets.Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.