222/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003, samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller verkställigheten år 2004 av det mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag som avses i kapitel 7 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av vissa förordningar, nedan rådets förordning (1782/2003).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) mjölkbidrag det mjölkbidrag som nämns i artikel 95 i rådets förordning (1782/2003);

2) tilläggsbidrag den ytterligare betalning som nämns i artikel 96 i rådets förordning (1782/2003);

3) producent en producent enligt artikel 5 c i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter;

4) gårdsbruksenhet en gårdsbruksenhet som definieras i artikel 2 b i rådets förordning (1782/2003);

5) individuell referenskvantitet den referenskvantitet för leveranser och direktförsäljning som producenten förfogar över.

3 §
Grunderna för mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag

Mjölkbidraget fastställs enligt de grunder som bestäms i artiklarna 95 och 96 i rådets förordning (1782/2003) samt i artiklarna 29 och 30 i kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter av vissa stödsystem som avses i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan kommissionens förordning (2237/2003).

En förutsättning för beviljande av mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag är att producenten förfogar över en individuell referenskvantitet den 31 mars 2004 och att villkoren för en producent har uppfyllts under produktionsperioden 2003/04. En bidragssökande som inte har producerat mjölk under den aktuella produktionsperioden, men som förfogar över en individuell referenskvantitet, anses dock ha återupptagit mjölkproduktionen i enlighet med artikel 30 i kommissionens förordning (2237/2003) om den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten enligt 7 § senast den 14 maj 2004 har underrättats om att produktionen har återupptagits.

Vid behov utfärdas särskilda bestämmelser om förfarandet enligt artikel 95.4 i rådets förordning (1782/2003).

4 §
Grunderna för fördelning av tilläggsbidraget

År 2004 delas det sammanlagda beloppet på 8,81 miljoner euro i tilläggsbidrag ut till producenterna så som anges i artikel 96 i rådets förordning (1782/2003), i proportion till den individuella referenskvantiteten, uttryckt i ton, för var och en producent.

5 §
Miljövillkor och djurtäthet

Med stöd av övergångs- och slutbestämmelserna i artikel 153 i rådets förordning (1782/2003) och artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt bilagan till den förordningen, sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 41/2004, iakttas i fråga om mjölkbidraget och dess tilläggsbidrag de bestämmelser om miljövillkor och djurtäthet inom husdjursproduktionen som utfärdats i jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000).

6 §
Överföring av besittningen till en hel gårdsbruksenhet

På överföring av besittningen till en gårdsbruksenhet tillämpas artikel 50 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92, nedan kommissionens förordning (2419/2001). Då besittningen till en hel gårdsbruksenhet så som avses i artikeln överförs efter att stödansökan har lämnats in, betalas mjölkbidraget och tilläggsbidraget till övertagaren under förutsättning att överföringen har skett senast den 31 augusti 2004. Utredningar om ärendet samt blankett nr 156 skall senast den 13 september 2004 lämnas in till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten enligt 7 §.

7 §
Ansökan om mjölkbidrag

Ansökan om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag skall senast den 14 maj 2004 lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Ansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 420 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2004.

8 §
Försenad ansökan

Stöd som betalas på basis av en ansökan om mjölkbidrag som lämnats in för sent minskas i enlighet med artikel 13 i kommissionens förordning (2419/2001).

En ansökan som har skickats per post anses ha lämnats in inom utsatt tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

9 §
Minimibelopp för bidraget

Mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag beviljas inte om bidragsbeloppet är 50 euro eller mindre.

10 §
Återkrav

Vid återkrav av felaktigt utbetalda belopp tillämpas artikel 49 i kommissionens förordning (2419/2001) och i tillämpliga delar 7 § 1―3 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stödförfarandelagen.

11 §
Övervakning och straff

Om övervakning och straff bestäms i 2 kap. lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt i 8 § stödförfarandelagen.

12 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut som en kommunal landsbygdsnäringsmyndighet har fattat om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag får sökas i den ordning som bestäms i 10 § stödförfarandelagen.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.