210/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 168 § samt 169 § 2 och 6 mom., av dessa lagrum 168 § sådan den lyder i lag 84/1999 och 169 § 6 mom. sådant det lyder i lag 287/2000, som följer:

168 §

Försäkringskassorna skall, med undantag av pensionskassorna, höra till försäkringskasseföreningen, som står under Försäkringsinspektionens tillsyn. För pensionskassornas del är medlemskapet frivilligt. I fråga om de uppgifter för föreningen som har anknytning till denna lag, föreningens förvaltning och kassornas skyldighet att delta i dess utgifter bestäms i föreningens stadgar, som fastställs av vederbörande ministerium.

169 §

Nämnden skall på begäran av en till försäkringskasseföreningen hörande försäkringskassa, dess delägare, medlem eller någon annan förmånstagare ge utlåtanden samt rekommendationer till avgöranden i försäkringskasseärenden mellan å ena sidan kassan och å andra sidan medlemmen, delägaren eller förmånstagaren. Om det är känt att samma ärende är anhängigt vid domstol eller att ärendet avgjorts vid domstol, får nämnden inte ge rekommendation till avgörande. Dessutom skall nämnden på begäran ge utlåtanden till myndigheter i försäkringskasseärenden.


En medlem av nämnden eller en anställd vid den har rätt att av en till försäkringskasseföreningen hörande försäkringskassa få de upplysningar som är nödvändiga för utredningen av ett ärende som nämnden behandlar, utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i denna lag, samt av myndigheter och utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet utan hinder av vad som bestäms om tystnadsplikt för myndighet eller läkare och sjukvårdspersonal.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. För en pensionskassa som under 2004 utträder ur försäkringskasseföreningen upphör skyldigheten att betala medlemsavgifter till föreningen den 31 december 2004.

RP 130/2003
ShUB 3/2004
RSv 13/2004

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.