206/2004

Given i Helsingfors den 25 mars 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för leveranser av helmjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om köp, försäljning, överföring, sammanslagning, sänkning och återtagande av de referenskvantiteter för leveranser av helmjölk som avses i artikel 5 f i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Om överföring av referenskvantiteter för direktförsäljning föreskrivs särskilt.

2 §
Inverkan på referenskvantiteten av att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet övergår

Om ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet, efter att en referenskvantitet har fastställts, övergår till en ny ägare eller innehavare som fortsätter att producera mjölk på lägenheten, överförs referenskvantiteten på ansökan till den nya ägaren eller innehavaren. Den producent som under produktionsperioden senast har förmedlat mjölk från lägenheten till en registrerad köpare ansvarar för betalningen av tilläggsavgift.

3 §
Referenskvantiteten för ett dödsbo eller konkursbo

Den referenskvantitet som har fastställts för en mjölkproducent betraktas som referenskvantitet för producentens dödsbo eller konkursbo i högst två år från dödsfallet eller konkursens början. Efter denna tid tillämpas på referenskvantiteten vad som i 2 § bestäms om sådan överföring av referenskvantiteten som sker på ansökan.

4 §
Överföring av mjölkproduktionen till en annan gårdsbruksenhet

Om en mjölkproducent i något annat fall än de som avses i 2 eller 3 § övergår till att idka mjölkproduktion på en annan gårdsbruksenhet som han äger eller besitter än den för vilken referenskvantiteten fastställts, kan referenskvantiteten på ansökan överföras till den gårdsbruksenhet på vilken mjölkproduktion idkas efter övergången.

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter på basis av åkerarealen

Om en producent som redan har en gårdsbruksenhet har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 60 kilometers avstånd från driftscentrumet, mätt längs en farbar väg, eller över två tredjedelar av en sådan gårdsbruksenhets åkrar, överförs referenskvantiteten för den köpta eller arrenderade gårdsbruksenheten eller en del av den på ansökan till köparen eller arrendatorn i enlighet med ett avtal mellan parterna, och om köparen eller arrendatorn redan har en referenskvantitet, sammanslås den med den tidigare referenskvantiteten. En överföring kan dock omfatta högst 12 000 liter per hektar åker. Referenskvantiteterna för makar samt för släktingar som avses i 2 kap. ärvdabalken (40/1965) sammanslås dock oberoende av avståndet till driftcentrumet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av dess åkrar. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten eller en del av den fördelas då mellan producenterna i förhållande till arealen av de åkrar som köpts eller arrenderats. Från dessa fördelningsgrunder kan avvikelse göras, om fördelningsgrunden med beaktande av var producenternas ägorna är belägna samt produktionsbyggnadernas fria kapacitet skulle leda till ett oändamålsenligt slutresultat. En överföring kan dock omfatta högst 12 000 liter per hektar åker.

Är det fråga om arrendering av en gårdsbruksenhet eller dess åkrar, sammanslås referenskvantiteterna till utgången av den produktionsperiod under vilken arrendeavtalet upphör. Referenskvantiteten eller den uthyrda delen därav för en gårdsbruksenhet som med stöd av ett arrendeavtal för gårdsbruksenheten eller åkern tillfälligt avstår från sin referenskvantitet kan inte utnyttjas av den som arrenderat ut gårdsbruksenheten eller åkern. I fråga om förlängande av ett arrendeavtal tillämpas de bestämmelser om behövlig åkerareal som gällde när arrendeavtalet trädde i kraft.

För innevarande produktionsperiod kan enbart den outnyttjade delen av en referenskvantitet sammanslås. Referenskvantiteten för en gårdsbruksenhet som varaktigt överlåtit hela sin referenskvantitet förklaras indragen.

6 §
Sammanslagning av referenskvantiteter för sammanslutningar

Sådana referenskvantiteter som delägarna i en sammanslutning som bildats av två eller flera producenter ställer till sammanslutningens förfogande kan på ansökan slås om

1) sammanslutningen är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning,

2) sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar,

3) andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de referenskvantiteter som de ställt till sammanslutningens förfogande,

4) sammanslutningen enligt överenskommelse skall bestå minst tre år, samt

5) varje delägare i sammanslutningen ställer till sammanslutningens förfogande en hektar åker per varje 12 000 liter av sin referenskvantitet.

När en delägare utträder ur sammanslutningen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet och sammanslutningens referenskvantitet minskas med motsvarande litermängd. De fastställda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som följer efter utträdet.

7 §
Administrativ handel med referenskvantiteter

Köp och försäljning av referenskvantiteter utan att gårdsbruksenheten eller en del av dess åkrar samtidigt överlåts i enlighet med 5 eller 6 § sker genom arbetskrafts- och näringscentralernas förmedling för statens räkning. Inköps- och försäljningspriset är 8,4094 cent per liter. På försäljningspriset tillkommer mervärdesskatt. På inköpspriset tillkommer mervärdesskatt, om försäljaren har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga.

8 §
Köp av referenskvantiteter av producenterna för administrativ försäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen köper de referenskvantiteter som kommer till försäljning inom dess verksamhetsområde. Delar av referenskvantiteter som understiger 10 000 liter köps inte. Ett försäljningserbjudande är bindande och kan återtas endast av särskilda skäl. När centralen godkänner ett försäljningserbjudande, fastställer den samtidigt försäljarens rätt till försäljning av en referenskvantitet som avses i 12 §.

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar in köpesumman på angivet konto i det penninginstitut som säljaren uppgett. Betalningen till producenten sker senast två månader från det att referenskvantiteten har sålts vidare.

Som referenskvantitet för en gårdsbruksenhet som avstår från en del av sin referenskvantitet fastställs skillnaden mellan den tidigare referenskvantiteten och den del därav som lägenheten avstått från, dock så att referenskvantiteter som understiger 15 000 liter inte fastställs. En referenskvantitet eller en del därav som sålts till staten innehas av försäljaren till utgången av den produktionsperiod under vilken försäljningserbjudandet har lämnats till staten.

9 §
Försäljning av referenskvantiteter till producenterna inom handeln med administrativa referenskvantiteter

Arbetskrafts- och näringscentralen säljer de referenskvantiteter som i enlighet med 8 § köpts för statens räkning till producenterna inom sitt verksamhetsområde. Ansökan om köp av referenskvantiteter kan göras två gånger under en produktionsperiod. Ansökan skall göras på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett. Ansökningstiderna går ut i slutet av april och oktober. Av köparen uppbärs en förskottsbetalning. Betalningen skall erläggas inom 30 dagar från det att köparen fått kännedom om försäljningsbeslutet. Beslutet förfaller om betalningen inte erläggs inom givna tidsfrist.

Referenskvantiteter som understiger 15 000 liter säljs inte. Om storleken av den referenskvantitet som faställs för köparen efter köpet bestäms i 12 §.

10 §
Fördelning vid administrativ försäljning av referenskvantiteter

Om utbudet av referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger efterfrågan på referenskvantiteter, kan jord- och skogsbruksministeriet överföra de extra referenskvantiteterna till de andra centralernas förfogande. Om efterfrågan på referenskvantiteter inom en arbetskrafts- och näringscentrals verksamhetsområde överstiger utbudet av referenskvantiteter, fördelar centralen de mängder som kommer till försäljning mellan de tre kategorier av sökande som avses i 2―4 mom. Centralen beslutar om mottagarna av referenskvantiteter inom varje kategori på rättvisa grunder.

Kategori 1: Till kategorin hör producenter som har fri produktionskapacitet i sin ägo. På grundval av denna punkt säljs högst det antal liter med vilket produktionskapaciteten överstiger lägenhetens referenskvantitet. Referenskvantiteten säljs dock inte om den extra produktionskapaciteten beror på att gårdsbruksenhetens referenskvantitet under de senaste två åren har sänkts med försäljningen av referenskvantiteter.

Kategori 2: Till kategorin hör producenter som inte har fyllt 65 år och vilkas ansökningar om investeringsstöd är anhängiga och den planerade investeringen uppfyller det minimiantal i fråga om mjölkkoplatser som förutsätts för att investeringsstöd skall kunna beviljas. Med dessa producenter jämställs producenter som inte har fyllt 65 år och som inte har ansökt om investeringsstöd, men vilkas pågående investering uppfyller det ovan avsedda minimiantalet i fråga om mjölkkoplatser. De sistnämnda producenterna skall förete en investeringsplan. Om byggandet inte har inletts inom två år från att beslutet om försäljning av referenskvantitet har fattats, återtas referenskvantiteten och återbetalas köpesumman till köparen. På den köpesumma som återbetalas erläggs ingen ränta.

Kategori 3: Till kategorin hör producenter som producerar mjölk för framställning av ekologiska produkter eller som håller ursprungsraser.

Producenten skall i sin ansökan ange i vilken kategori han ansöker om referenskvantitet. De ansökningar som inte kan godkännas på grund av att försäljningsanbud saknas beaktas den följande ansökningsgången, om producenten begär detta i sin ansökan.

11 §
Förköpsrätt vid administrativ försäljning av referenskvantiteter

Med avvikelse från vad som bestäms i 10 § har delägarna i en produktionsring eller i en i 6 § avsedd sammanslutning förköpsrätt till den del av referenskvantiteten som en producent som varit delägare i produktionsringen eller sammanslutningen har sålt till staten och som har varit sammanslagen såsom en del av produktionsringens eller sammanslutningens referenskvantitet.

Med avvikelse från 10 § har en arrendator som avses i 5 § förköpsrätt före andra producenter till den del av referenskvantiteten som på grundval av arrendeavtalet har varit i hans besittning i minst fyra år och som den som arrenderat ut gårdsbruksenheten har sålt till staten efter det att arrendeavtalet upphörde.

En arrendator har förköpsrätt före andra producenter även till den del av referenskvantiteten för en producent, som ingått ett avträdelseavtal med staten enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/ 1994), som på grundval av arrendeavtalet har varit i hans besittning och som avträdaren har sålt till staten efter det att arrendeavtalet upphörde.

En producent som avses ovan i 1―3 mom. skall i sin ansökan uppge sin förköpsrätt och grunderna för den. Referenskvantiteterna skall på grundval av förköpsrätten sökas den första ansökningsgången efter försäljningen.

12 §
Varaktig överföring med stöd av ett avtal

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 och 8 § har en producent som under en produktionsperiod har sålt minst hälften av sin referenskvantitet till staten rätt att sälja hela den återstående referenskvantiteten till en enda producent, om driftscentrumen för köparens och säljarens lägenheter är belägna inom samma handelsområde, som består av stödområden i enlighet med statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004 (39/2004) och statsrådets förordning om nordligt stöd 2004 (40/2004), enligt följande:

region 1: stödområdena A och B med undantag av kommunerna i landskapet Åland,

region 2: stödområdena C1 och C2,

region 3: stödområdena C3, C4 och C2 norra,

region 4: landskapet Åland.

En förutsättning för försäljning är dessutom att den för köparen fastställda referenskvantiteten efter köpet är minst

region 1: 110 000 liter,

region 2: 100 000 liter,

region 3: 100 000 liter,

region 4: 130 000 liter.

Om den återstående referenskvantiteten överstiger 78 000 liter, kan den med avvikelse från vad som anges i 1 mom. säljas till två olika producenter och om den återstående referenskvantiteten överstiger 117 000 liter, kan den säljas till tre olika producenter. Vad som ovan bestäms om storleken av den för köparen fastställda referenskvantiteten efter försäljningen gäller också köp som avses i 9 §. Arbetskrafts- och näringscentralen kan dock av särskilda skäl avvika från villkoret i den förra meningen.

En producent har inte under en tid av tre år sådan försäljningsrätt som avses i 1 mom. beträffande den mängd referenskvantiteter som producenten har köpt av staten i enlighet med 9 § eller erhållit gratis ur reserven med stöd av 17 §.

13 §
Försäljningsrättens giltighet

Producenten skall använda sin försäljningsrätt enligt 12 § 1 mom. inom sex månader från det att arbetskrafts- och näringscentralens beslut om försäljningsrätt har utfärdats, men innan referenskvantiteten har överförts till reserven.

14 §
Uthyrning av referenskvantitet

En gårdsbruksenhets referenskvantitet eller en del av den får inte hyras ut separat utan att gårdsbruksenheten eller över två tredjedelar av dess åkrar arrenderas ut för en tid av minst fem år.

15 §
Behörig myndighet

Den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde en gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget köper, säljer, överför, sammanslår, sänker och återtar referenskvantiteterna.

När en ansökan om sammanslagning eller överföring av referenskvantiteter med stöd av 5, 6 eller 12 § gäller en produktionsperiod som redan inletts skall ansökan tillställas arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång. Av särskilda skäl kan även sådana ansökningar som kommit efter nämnda dag behandlas.

16 §
Krav i fråga om åkerareal

Referenskvantiteterna är individuella både när det gäller lägenheter och producenter. När referenskvantiteter sammanslås eller överförs enligt 4―6 eller 12 § samt när nya referenskvantiteter säljs enligt 9 § är en förutsättning att producenten innehar minst en hektar åker per 12 000 liter referenskvantitet.

Har från gårdsbruksenheten utarrenderats eller frivilligt sålts åker efter fastställandet av referenskvantiteten och den åker som gårdsbruksenheten innehar efter överlåtelsen understiger den areal som nämns i 1 mom., skall arbetskrafts- och näringscentralen sänka gårdsbruksenhetens referenskvantitet så att den motsvarar den minskade åkerarealen. Skillnaden mellan referenskvantiteterna överförs till den nationella reserven utan ersättning.

17 §
Nationell reserv

En producent som upphört med mjölkproduktionen har rätt att återuppta produktionen inom två år från ingången av den produktionsperiod under vilken referenskvantiteten har tillförts reserven.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar de referenskvantiteter som ingår i reserven och som inte förvärvats i enlighet med 8 § bland arbetskrafts- och näringscentralerna för att fördelas vidare till producenterna på de grunder som ministeriet bestämmer särskilt.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan av särskilda skäl fastställa referenskvantiteter för sådana inrättningar som inom dess område bedriver försöks- eller forskningsverksamhet.

18 §
Utjämning av referenskvantiteter som överskridits eller underskridits

När mjölkproducenternas individuella referenskvantiteter överskrids och underskrids skall en utjämning ske på nationell nivå på grundval av det belopp med vilket varje producents referenskvantitet har överskridits.

Om en referenskvantitet inte har fastställts för producenten eller om den har överförts på en annan producent eller tillförts den nationella reserven och producenten ändå förmedlar mjölk till uppköparen, anses producentens referenskvantitet vara lika med noll och medges han inte utjämning enligt denna paragraf.

19 §
Behörig myndighet i landskapet Åland

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet Åland de uppgifter som enligt denna förordning skall handhas av arbetskrafts- och näringscentralen.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004 och gäller till den 31 mars 2015.

21 §
Övergångsbestämmelser

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 10 juli 2002 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (583/2002) jämte ändringar.

På sådana överföringar av ägande- eller besittningsrätten till referenskvantiteter som sker innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som var i kraft vid tidpunkten för överlåtelsen.

Helsingfors den 25 mars 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.