202/2004

Given i Helsingfors den 26 mars 2004

Kommunikationsministeriets förordning om övningsbanors dimensionering, konstruktion och utrustning samt om godkännande av dem

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 69 § 2 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådant det lyder i lag 367/2002:

1 §
Konstruktion och dimensionering

En övningsbana skall ha en rak sträcka, en högerkurva och nödvändiga ansatssträckor som lämpar sig för körövning på halt underlag året runt samt tillräckliga skyddsområden. Den halka som framställs genom olika metoder eller med tekniska anordningar som simulerar halka skall ha en friktionskoefficient som lämpar sig för undervisningen och som motsvarar skillnaden i grepp- och glidfriktionen i trafiken.

Banans bärförmåga skall dimensioneras för fordon med en reell totalmassa på 10 ton (axelmassa 6 ton). Banan skall också klara av körning med vanlig service- och underhållsutrustning. Körbanans bredd skall vara sådan att banan utan svårighet lämpar sig för körning med 2,6 m breda fordon.

Banan skall ha belysning som är tillräcklig för en trygg användning av banan (Vägförvaltningens klassificering A3). De hala sträckorna skall belysas så att läraren kan följa körningen samt hjulens position och rörelse.

Banområdet skall ha de trafikregleringsanordningar och redskap för kommunikation mellan läraren och eleven som en säker användning av banan förutsätter. Banområdet skall kunna spärras av för obehörig trafik genom stängsel, terränghinder, bommar eller på något annat klart märkbart sätt.

Banan får inte föranleda onödig olägenhet för miljön.

2 §
Undervisnings- och kontorsutrymmen

Undervisningsutrymmet skall dimensioneras så att det motsvarar banans kapacitet, dock för undervisning av minst 16 elever samtidigt.

Undervisningsutrymmet skall i regel vara beläget på banområdet eller i dess omedelbara närhet, med undantag av banor som är avsedda för ett litet antal användare eller endast för vinterbruk.

Vid banan skall dessutom finnas nödvändiga kontors- och lagerutrymmen samt WC- och tvättutrymmen.

3 §
Service och renhållning

Bansammanslutningen svarar för att banområdet under den tid det används är i sådant skick att det lämpar sig för undervisning.

4 §
Övrig utrustning

På banan skall i fall av olyckshändelse finnas åtminstone följande utrustning:

1) utrustning för första hjälpen (filt, bår, förstahjälpsväska),

2) röjningsredskap (yxa, spett, bräckjärn),

3) oljebekämpningsmateriel,

4) en effektiv handlampa,

5) två periodiskt besiktade handbrandsläckare av effektklass 6 kg 27 A, 144B (AB-III E), den ena i undervisningsutrymmet och den andra i ett skyddat utrymme i närheten av de hala sträckorna.

5 §
Godkännande av övningsbana

Banan skall godkännas innan den tas i bruk för den förarundervisning som ges för erhållande av körrätt.

Fordonsförvaltningscentralen godkänner ibruktagandet av banan på ansökan av den sammanslutning som besitter banan. Till ansökan om godkännande skall fogas de ritningar som gjorts för banan och utrymmena, andra nödvändiga utredningar om banans anordningar och utrustning samt banans ordningsregler. En företrädare för Fordonsförvaltningscentralen eller den som håller förarexamen och som utövar tillsyn över banan skall kontrollera banan före godkännandet.

Godkännandet ges för högst fem år i sänder och kan återkallas om banan inte längre uppfyller villkoren för godkännandet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 7 juni 1993 gällande övningsbanors dimensionering, konstruktion och utrustning samt godkännande av dem 1448/36/93.

Helsingfors den 26 mars 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Matti Roine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.