185/2004

Given i Helsingfors den 18 mars 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till statsrådets beslut av den 25 november 1998 om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998) nya 60 b―60 k § och en ny mellanrubrik före 60 b § som följer:

Bestämmelser om användning av arbetsutrustning för tillfälligt arbete på hög höjd
60 b §
Tillämpning och definition

Vad som bestäms i 60 c―60 k § tillämpas vid val och användning av ställningar och andra tillfälliga arbetsunderlag, fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar eller annan motsvarande arbetsutrustning för tillfälligt arbete på hög höjd.

Med tillfälligt arbete på hög höjd avses i detta beslut arbete eller arbetsskeden som utförs på arbetsplatser eller arbetsställen som är avsedda att vara tillfälliga eller arbete eller arbetsskeden som i övrigt är sporadiska eller kortvariga och där risk för fall förekommer.

Om säkerheten vid byggnadsarbeten bestäms särskilt.

60 c §
Väderförhållanden

Tillfälligt arbete på hög höjd får utföras endast då väderförhållandena inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Då risker som beror på väderförhållandena bedöms och utvärderas skall särskilt vindförhållandena, arbetsutrustningens och arbetsområdenas nedfrysning samt regn och snöfall beaktas.

60 d §
Val av arbetsutrustning

Om tillfälligt arbete på hög höjd inte kan utföras på ett tryggt och ergonomiskt lämpligt sätt på en ändamålsenlig arbetsunderlag, skall arbetsgivaren välja sådan arbetsutrustning som lämpar sig bäst för detta arbete och för dessa förhållanden i syfte att garantera och upprätthålla säkerheten. Dimensioneringen av arbetsutrustningen skall motsvara arbetets art och belastningarna på arbetsutrustningen samt möjliggöra riskfri förflyttning.

60 e §
Tillfälliga tillträdesleder

Till arbetsplats där tillfälligt arbete på hög höjd utförs bör tryggt tillträde ordnas beroende på hur ofta den används, dess höjd och hur länge den används. Arbetstagarna skall ha möjlighet att evakuera sig från arbetsplatsen vid omedelbar fara. Tillträde till plattformar, ställningslag eller spångar och avvikande från dessa får inte öka risken för fall.

60 f §
Fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar

De faror som åsamkas arbetstagarna och som är förknippade med den typ av arbetsutrustning som valts skall minimeras med hjälp av lämpliga åtgärder. Vid behov skall fallskyddskonstruktioner eller fallskyddsanordningar användas.

Fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar skall till sin konstruktion och fasthet vara sådana att de förhindrar eller bromsar upp fallet samt så väl som möjligt förhindrar att arbetstagarna skadar sig. Räcken och andra allmänt verkande fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar skall i fråga om sin skyddande verkan vara enhetliga med undantag för platserna för tillträde till stege eller trappa.

Om arbetet förutsätter att en allmänt verkande fallskyddskonstruktion eller fallskyddsanordning tillfälligt avlägsnas skall effektiva kompenserande säkerhetsåtgärder vidtas. Arbetet får inte utföras förrän dessa åtgärder har vidtagits. En allmänt verkande fallskyddskonstruktion eller fallskyddsanordning skall placeras på plats genast efter att arbetet har upphört eller avbrutits.

Bestämmelser om säkerhetsselar och säkerhetsbälten samt räddningslinor och annan personlig skyddsutrustning utfärdas särskilt.

60 g §
Anvisningar, beräkningar och planer gällande ställningar

Då en ställning uppmonteras, används eller nedmonteras skall tillverkarens eller importörens anvisningar beaktas. Om avvikelse från anvisningarna görs eller om anvisningarna inte grundar sig på fasthets- och stabilitetsberäkningar, skall arbetsgivaren se till att nödvändiga beräkningar görs, utom då ställningarna monteras med iakttagande av ett etablerat och tryggt monteringssätt.

En plan för montering, användning och nedmontering av ställningen skall utarbetas på det sätt som den valda ställningens konstruktion kräver och på det sätt som arbetet som skall utföras förutsätter. Den som utarbetar planen skall ha nödvändig kompetens. Planen kan vara av allmän karaktär, kompletterad med uppgifter om ställningens särdrag.

60 h §
Ställningens egenskaper

Ställningarna jämte arbetsunderlag och tillträdesleder skall med tanke på säkerheten vara tillräckligt hållfasta, avsträvade och stabila då de används och flyttas samt i alla skeden av monteringen och nedmonteringen.

Risken för att en ställnings stödkomponenter glider skall avvärjas antingen genom att en anordning som förhindrar glidning fästs på stödytan eller genom någon annan lika effektiv åtgärd, och den bärande ytan skall ha tillräcklig bärkraft. Ställningens stabilitet bör säkerställas. Oavsiktlig förflyttning av ställningar på hjul skall vid användning förhindras genom lämpliga anordningar.

En ställnings ställningslag skall i fråga om dimension, form och sammansättning vara sådana att de är anpassade till arbetets art och till den belastning som de kommer att utsättas för samt tillåta att arbete och förflyttning kan ske på ett säkert sätt. Ställningslaget skall vara fäst på ett sådant sätt att dess delar inte kan rubbas vid normal användning. Mellan de delar som hör till ställningslagen och vertikala allmänt verkande fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar får inte förekomma några oskyddade öppningar.

60 i §
Montering, nedmontering och ändring av ställning

En ställning får monteras, nedmonteras och ändras under ledning av en kompetent person endast av en arbetstagare som för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra har fått sådan särskild handledning och sådana anvisningar som skall omfatta åtminstone

1) kunskaper i montering, nedmontering och ändring av ställningar i enlighet med planen,

2) säkerhet vid montering, nedmontering eller ändring av ställningen,

3) åtgärder i syfte att förebygga risken för fall för personer eller föremål,

4) säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som försämrar säkerheten vid ställningarna,

5) tillåten belastning,

6) övriga eventuella risker i anslutning till montering, nedmontering eller ändring av ställningen.

Den person som leder arbetet och de arbetstagare som utför arbetet skall ha tillgång till de anvisningar av tillverkaren eller importören som avses i 60 g § eller till planen för montering och nedmontering av ställningen.

Då ställningen eller en del därav monteras, nedmonteras eller ändras skall detta utmärkas med förbuds- och varningsskyltar, på det sätt som därom särskilt föreskrivs, och tillträde till det farliga området skall förhindras med hjälp av lämpliga hinder.

60 j §
Användning av stegar

Stegar får användas som en högt belägen arbetsplats endast under sådana förhållanden då användningen av annan säkrare arbetsutrustning inte kan förutsättas på grund av att risken är liten och att användningen antingen är kortvarig eller att arbetsplatsen har sådana egenskaper som arbetsgivaren inte kan ändra på.

Stegarna skall placeras så att de står stadigt under användningen. Bärbara stegar skall stå på ett stadigt, hållfast och orörligt underlag av lämplig storlek så att stegpinnarna förblir i horisontellt läge. Upphängda stegar skall vara fastsatta på ett säkert sätt och, med undantag för repstegar, så att de inte kan rubbas eller komma i svängning.

Bärbara stegar skall hindras från att stjälpa och deras bärande ben från att glida genom att den övre eller nedre delen av stegens bärande ben förankras, genom att anordningar som förhindrar glidning används eller genom andra lika effektiva åtgärder. Stegarna skall vara så höga att de når tillräckligt mycket högre än det plan som skall nås med hjälp av stegen, om inte andra anordningar gör det möjligt för arbetstagarna att hålla sig fast på ett säkert sätt. Stegar som är sammansatta av flera sektioner och utskjutsstegar skall användas på ett sådant sätt att trappstegens, stagens, ledernas och låsanordningarnas stabilitet och hållfasthet bibehålls under de förhållanden som råder då stegen används och att delarna inte rubbas i förhållande till varandra. Hjulförsedda stegar skall säkras mot rörelser innan de används.

Stegar skall användas på ett sådant sätt att arbetstagarna hela tiden kan stå stadigt och hålla sig fast på ett säkert sätt. En börda som bärs i handen får inte hindra arbetstagare från att hålla sig fast vid stegen på ett säkert sätt.

60 k §
Användning av lina vid förflyttning och i arbete

Användning av lina är tillåtet vid förflyttning och i arbete endast under sådana förhållanden då en utredning och bedömning av riskerna visar att arbetet kan utföras säkert och då det inte är motiverat att använda annan säkrare arbetsutrustning. Beroende på utredningen och bedömningen av riskerna samt i synnerhet arbetets varaktighet och de ergonomiska kraven på arbetet skall en sits med ändamålsenliga tilläggsanordningar användas.

Vid användning av lina vid förflyttning och i arbete skall följande villkor vara uppfyllda:

1) systemet skall omfatta minst två separat fästade linor, av vilka den ena används för tillträde, nedstigning och stöd (arbetslina) och den andra för säkerhet (säkerhetslina),

2) arbetstagarna skall ha ändamålsenliga selar, som de måste använda, och de skall med hjälp av selarna vara kopplade till säkerhetslinan,

3) arbetslinan skall vara försedd med säkerhetsmekanismer för tillträde och nedstigning samt en mekanism för automatisk låsning så att det kan förhindras att arbetstagaren faller även då han eller hon förlorar kontrollen över sina rörelser; säkerhetslinan skall vara utrustad med en rörlig anordning som förhindrar fall och som följer med då arbetstagaren flyttar på sig,

4) de verktyg och annan utrustning som en arbetstagare använder skall vara säkrade vid arbetstagarens säkerhetssele eller arbetssits eller på något annat lämpligt sätt,

5) arbetet skall planeras och övervakas på ett korrekt sätt, så att arbetstagaren omedelbart kan räddas i en nödsituation,

6) arbetstagaren skall ges lämplig specialhandledning och anvisningar för arbetet som skall utföras, särskilt i räddningsmetoder.

I undantagsfall, då användning av två linor enligt utredningen och bedömningen av riskerna skulle göra arbetet farligare, kan användning av en enda lina tillåtas vid förflyttning och i arbete. När så sker skall arbetssäkerheten säkerställas med hjälp av relevanta åtgärder.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/45/EG (32001L0045); EGT nr L 195, 19.7.2001, s. 46

Helsingfors den 18 mars 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.