180/2004

Given i Helsingfors den 12 mars 2004

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 7 a §, 8 § 2 mom. och 30 §, av dessa lagrum 7 a § sådan den lyder i lag 888/1998 och 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 662/1994, samt

fogas till lagen nya 7 c och 7 d § som följer:

7 a §
Behöriga myndigheter som avses i rådets förordningar om internationell busstrafik och cabotagetrafik

Behöriga myndigheter enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss, sådan den lyder ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98, är i Finland kommunikationsministeriet som även tar emot de anmälningar som avses i artikel 2.3 i förordningen och ger de certifikat som avses i artiklarna 13.1 och 13.3 samt Fordonsförvaltningscentralen och länsstyrelserna av vilka trafikidkaren får de handlingar som avses i artikel 11.4. Länsstyrelsen i det län där sökanden har hemort är behörig att bevilja i artikel 3 a avsedda gemenskapstillstånd samt återkalla och återta sådana tillstånd i enlighet med artiklarna 16.1 och 16.3. I artiklarna 6―9 avsedd myndighet som beviljar tillstånd för regelbunden trafik är den länsstyrelse på vars område rutten finns. Om rutten omfattar flera en ett läns område, beviljas tillståndet av den länsstyrelse på vars område den längsta sträckan av rutten finns. Sådan behörig kontroll- och övervakningsmyndighet som avses i artiklarna 14 och 15 i förordningen är polisen.

Behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 12/98 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande, är i Finland kommunikationsministeriet. Fordonsförvaltningscentralen är den behöriga myndighet som avses i artikel 6 i förordningen. Polisen är den kontrollmyndighet som avses i artiklarna 5 och 6 i förordningen. Polisen är även behörig att återta sådana förfalskade handlingar som avses i artikel 11.3.

7 c §
Tillfällig internationell persontransport med buss

Det kontrolldokument för avreglerad tillfällig trafik som avses i artikel 6 i den överenskommelse som avses i rådets beslut 2002/917/EG om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss utfärdas i Finland av Fordonsförvaltningscentralen. I Finland är kommunikationsministeriet den behöriga myndighet som beviljar tillstånd och som avses i artikel 15 i överenskommelsen. De kontrollmyndigheter som avses i artikel 18 i överenskommelsen är polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet.

7 d §
Transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontransport med buss som baserar sig på bilaterala avtal

Fordonsförvaltningscentralen beviljar ett transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontransport med buss utomlands som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat. I ansökan skall finnas de uppgifter som tillståndsmyndigheten begärt och som är nödvändiga för behandlingen av ansökan.

Tillståndet skall beviljas om tillstånd kan anvisas den transport ansökan gäller enligt en internationell förpliktelse som är bindande för Finland. Fordonsförvaltningscentralen kan bestämma en ansökningstid för tillståndet. Om endast en del av de sökande kan beviljas tillstånd på grund av det ringa antalet tillstånd, skall tillståndet beviljas de sökande som först ansökt om tillstånd.

Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till tillståndsmyndigheten återställa ett tillstånd som inte kommer att användas eller som inte använts.

8 §
Tillståndsmyndigheter

Linjetrafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen. Om linjens rutt omfattar flera än ett län, beviljas tillståndet av länsstyrelsen i det län där den längsta sträckan av rutten finns. Linjetrafiktillstånd för trafik som överskrider länsgränsen och som helt eller delvis körs som snabbturstrafik beviljas dock av kommunikationsministeriet. Kommunikationsministeriet beviljar även tillstånd för annan än i 7 a § avsedd linjetrafik som överskrider riksgränsen.


30 §
Personregisteruppgifter

En tillståndsmyndighet har rätt att få uppgifter ur straffregistret, fordonstrafikregistret och utsökningsregistret för behandling av ärenden som gäller beviljande och återkallande av trafiktillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

RP 180/2003
KoUB 7/2004
RSv 11/2004

Helsingfors den 12 mars 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.