178/2004

Given i Helsingfors den 12 mars 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av arealer i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2004 samt avtalsperioderna för dessa avtal

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) samt 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om arealstöd för jordbruks- och ensilagegrödor och därtill ansluten trädesersättning 2004 som helt finansieras av Europeiska gemenskapen.

Dessutom tillämpas denna förordning på ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, för 2004 samt avtalsperioderna gällande dessa avtal.

Denna förordning gäller också anmälan om arealer i samband med följande djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) den foderareal i samband med djurbidrag som föreskrivs i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött;

2) den åkerareal som kan användas vid beräkning av djurtätheten enligt 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000).

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § 1 och 2 mom. samt foderarealen i samband med de djurbidrag som avses i 1 § 3 mom. 1 punkten tillämpas vad som bestäms i 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 4, 5, 7, 9―12 och 14 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000).

3 §
Stödansökan

Ansökan om sådana stöd som avses i 1 § 1 och 2 mom. samt anmälan om arealer enligt 1 § 3 mom., nedan stödansökan, skall lämnas in senast den 30 april 2004. Den åkerareal som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten skall dock anmälas senast innan stödet betalas ut.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A och 102B för 2004 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2004. Stödansökan kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nummer 102A, som fyllts i på förhand eller på annat sätt.

Om basskiften har delats efter 2003, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk eller ur odling, om nya basskiften har bildats eller om det skett förändringar i besittningen av basskiften skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nummer 102C för år 2004 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2004 lämnas in.

4 §
Anmälan om såningsarealer

En sådan anmälan om såningsarealer som gäller förändringar i odlingsarealerna skall lämnas in senast den 15 juni 2004. Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall anmälan om såningsarealer lämnas in senast på den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning, i de områden som undantaget omfattar.

Anmälan om såningsarealer skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2004 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2004.

5 §
Inlämnande av stödansökan och anmälan

Stödansökan och en sådan anmälan som avses i 4 § skall jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten inte har något driftscentrum, lämnas stödansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

En stödansökan eller anmälan som har anlänt per post anses ha inlämnats i tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

6 §
En ny kompensationsbidrags- och miljö- stödsförbindelse som ingås år 2004

En ny förbindelse om kompensationsbidrag skall ingås under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2004. Förbindelsen ingås genom att vederbörande punkt på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101B för år 2004 fylls i.

En ny förbindelse som gäller bas- och tilläggsåtgärder i systemet för miljöstöd för jordbruket skall ingås under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2004. Förbindelse ingås genom att jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 111 för år 2004 fylls i. Ifrågavarande blankett skall lämnas in tillsammans med den i 3 § avsedda stödansökan senast den 15 juni 2004.

Om det i ett enskilt fall konstateras ett sådant uppenbart misstag och i ansökan sådana motstridiga uppgifter som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, kan blankett nummer 111 och en förbindelse om kompensationsbidrag på så sätt som avses i 1 mom. godkännas, även om de lämnats in efter den 15 juni 2004.

Om odlaren ingår en ny förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i systemet för miljöstöd för jordbruket och odlaren före utsatt dag har uppfyllt de förpliktelser som ingår i den förbindelse som upphör, till exempel avläggande av kursdagar, behöver dessa inte avläggas på nytt.

7 §
Förlängning av förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd

För en odlare som har ingått förbindelse om kompensationsbidrag eller miljöstöd år 2000 eller 2001, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2003 och som ansöker om ifrågavarande stöd med stödansökningsblanketten för år 2004 senast den 25 maj 2004, anses avtalet inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om stöd söks efter den 30 april 2004 orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det stöd som betalas för år 2004.

8 §
Ansökan om att uppta nya områden i förbindelsen om kompensationsbidrag och miljöstöd

Odlaren skall senast den 15 juni 2004 anmäla de åkerbasskiften som ansöks om att upptas som stödberättigande för kompensationsbidrag och miljöstöd år 2004. En förutsättning är att arealerna utgör odlingsbar åker den 1 juni 2004. Vid anmälan av basskiften skall användas den blankett som avses i 3 § 3 mom.

9 §
Frånträdande av förbindelse eller avtal om miljöstöd

Om den som har ingått förbindelse eller avtal om miljöstöd har frånträtt förbindelsen eller avtalet i enlighet med 46 § statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000), skall mottagaren ansöka stödet på följande sätt:

1) förvärvaren skall senast den 30 april 2004 lämna in en stödansökan om de arealer som överlåts,

2) till ansökan fogas en kopia av arrendeavtalet eller köpebrevet varav framgår att besittningen till skiftena har överförts, och

3) förvärvaren skall senast den 15 juni 2004 göra en anmälan om överföringen av besittningen till skiftena på blankett nr 117.

10 §
Förlängning av avtal om specialstöd

För en odlare som har ingått avtal om specialstöd år 2000 eller 2001, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2003 och som ansöker om utbetalning av ifrågavarande specialstöd med stödansökningsblanketten för år 2004 senast den 25 maj 2004, anses avtalet om specialstöd inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om utbetalning av specialstöd söks efter den 30 april 2004, orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det specialstöd som betalas för år 2004. I fråga om avtal gällande effektiverad användning av stallgödsel är motsvarande datum 31 oktober 2004 och 25 november 2004.

11 §
Ansökningstiden för avtal om specialstöd

Ansökan om avtal om specialstöd och ansökan om tilläggsområden till det avtal som avses i 4 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2004 (41/2004) skall inlämnas senast den 30 april 2004 till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde gårdens driftscentrum är beläget. Om gården inte har något driftscentrum skall ansökan inlämnas till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område eller merparten av det område som är föremål för ansökan är beläget. Ansökan om avtal om specialstöd skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett för avtalet i fråga eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2004.

12 §
Avtalsperioderna för de avtal om specialstöd som ingås år 2004

Avtalsperioden för avtal om specialstöd om ekologisk odling, uppfödning av lantraser ochodling av ursprungssorter inleds den 1 juni 2004. Avtalsperioden för avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng, reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten, effektiverad användning av stallgödsel, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens mångfald samt utvecklande och vård av landskapet inleds den 1 juni 2004 eller den 1 oktober 2004. Avtalsperioden för avtal om specialstöd för åkerodling på grundvattenområden samt avtal om effektiverad kalkning och kalkfilterdikning av åkrarna inleds den 1 oktober 2004.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Rådets förordning (EG) nr 1455/2001; EGT nr L 198, 21.7.2001, s. 58
Rådets förordning (EG) nr 1512/2001; EGT nr L 201, 26.7.2001, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001; EGT nr L 315, 1.12.2001, s. 29

Helsingfors den 12 mars 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.