167/2004

Given i Helsingfors den 26 februari 2004

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning av den 29 juni 2000 om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat (643/2000) 6 §, samt

fogas till förordningen nya bilagor 1 och 2 som följer:

6 §
Förbjudna bekämpningsmedel och högsta gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester

De bekämpningsmedel som nämns i bilaga 1 får inte användas i jordbruksprodukter avsedda för tillverkning av modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat. För att möjliggöra kontroll skall dock nämnda bekämpningsmedel inte anses ha använts i jordbruksproduktion om resterna av dem i produkter som är färdiga att konsumeras understiger 0,03 mg/kg.

Rester av de bekämpningsmedel som nämns i bilaga 2 får förekomma i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat i högst den mängd som anges i bilagan.


Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2004. Saluföring av produkter som inte uppfyller kraven enligt denna förordning är förbjuden från och med den 6 mars 2005.

Kommissionens direktiv 2003/13/EG (32003L0013); EGT nr L 41, 14.2.2003, s. 33-36 och 2003/14/EG (32003L0014); EGT nr L 41, 14.2.2003, s. 37-40

Helsingfors den 26 februari 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anna Lemström

Bilaga 1

Bekämpningsmedel som inte får användas i jordbruksprodukter avsedda för tillverkning av modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat (resthalten i produkter som är färdiga att konsumeras understiger 0,03 mg/kg)

Ämnets kemiska namn:

– Disulfoton (summan av disulfoton, disulfoton sulfoxid och disulfoton sulfon, uttryckt som disulfoton)

– Fensulfotion (summan av fensulfotion, dess syreanalog och motsvarande sulfoner, uttryckt som fensulfotion)

– entin, uttryckt som trifenyltenn-katjon

– Haloxifop (summan av haloxifop, dess salter och estrar inklusive konjugat, uttryckt som haloxifop)

– Heptaklor och trans-heptaklorepoxid, uttryckt som heptaklor

– Hexaklorbensen

– Nitrofen

– Ometoat

– Terbufos (summan av terbufos, dess sulfoxid och sulfon, uttryckt som terbufos)

– Aldrin och dieldrin, uttryckt som dieldrin

– Endrin.

Bilaga 2

Högsta gränsvärden för bekämpningsmedel eller metaboliter av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat
Ämnets kemiska namn Högsta gränsvärde för rester (mg/kg)
Kadusafos 0,006
Demeton-S-metyl/demeton-S-metylsulfon/ oxydemetonmetyl (var för sig eller i kombination uttryckt som demeton-S-metyl) 0,006
Etoprofos 0,008
Fipronil (summan av fipronil och fipronil-desulfinyl, uttryckt som fipronil) 0,004
Propineb/propylentiourea (summan av propineb och propylentiourea) 0,006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.