162/2004

Given i Helsingfors den 26 februari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 384/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer och om de avgifter som skall uppbäras för prestationerna.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten uppbärs inga avgifter för Kontrollcentralens för växtproduktion följande prestationer:

1) planering och styrning av kontrollen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, av framställningen av foder samt av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och foder,

2) införande i registret över ekologisk jordbruksproduktion av 4H-medlemmars odlingar som är mindre än 0,15 hektar och övervakning av produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter som härstammar från dessa odlingar,

3) sådan kontroll som företas på gårdbruksenheten i samband med ekologisk produktion och som gäller ekologisk livsmedelsproduktion som i huvudsak använder råvaror från den egna lägenheten,

4) upprätthållande av växtskydds- och plantmaterialregistret och införande i registret, upprätthållande av kvalitetskontrollregistret för frukt och grönsaker samt upprätthållande av register över leverantörer av skogsodlingsmaterial, och

5) sådana analyser av sjukdomsalstrande mikroorganismer samt menliga ämnen och produkter som görs med stöd av foderlagen (396/1998).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut har uppräknats i avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer vilkas avgifter bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är:

1) kontroll av förutsättningarna för registrering och för rätten att använda växtpass eller annan märkning enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003), sundhetskontroller i anslutning till import och export samt kontroller av registreringsförutsättningarna enligt lagen om plantmaterial (1205/1994),

2) enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut om officiellt godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 136/1998) avgivet utlåtande för officiellt godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel och tillsynskontroller i en officiellt godkänd institution,

3) godkännande och kontroll av en frökälla enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), kontroll av produktionen och upprepade kontroller,

4) kontroll av ett produktpartis kvalitetsklassificering enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av överensstämmelse med handelsnormer för färsk frukt, färska bär och färska grönsaker (111/2004), kontroller i anslutning till givande av intyg om överensstämmelse eller annat tillstånd,

5) i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnandet av kontroll av kvalitetsklassificering av torkade frukt- och grönsaksprodukter (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 80/2000) avsedd kontroll av att frukt- och grönsaksprodukter som torkas i Finland uppfyller kvalietskraven och kontroll av att torkade frukt- och grönskasprodukter som exporteras från Finland uppfyller kvalitetskraven,

6) kontroller enligt lagen om fröhandel (728/2000) och certifiering av utsäde, uppgörande av en sortbeskrivning enligt lagen om växtförädlarrätt (789/1992) och de kontroller och undersökningar som hänför sig till ursprungssorter enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter (437/2001),

7) i foderlagen avsedd kontroll av foderfabrikat, godkännande och registrering av vissa verksamhetsidkare, övervakning och godkännande av fodertillverkarnas egenkontroll, övervakning och godkännande av sådana verksamhetsidkares egenkontroll som lagrar bulkfoder, övervakning av sådana verksamhetsidkares självkontroll som transporterar bulkfoder, annan kontroll av fodertillverkningen och granskningar av ansökningar om godkännande av foderfabrikat som via Finland skickas till Europeiska gemenskapen och därtill anknytande expertutlåtanden, bedömning av ansökan om införande av ett konserveringsmedel i förteckningen över konserveringsmedel för färska foderväxter och konserveringsresultat och därtill anknytande expertutlåtanden, behandling av anmälningar till kontrollmyndigheterna samt kontroll enligt lagen av djursjukdomar i sådana anläggningar som tillverkar foder eller foderråvaror och behandlar animaliskt avfall,

8) övervakning av märkningskrav och spårbarhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetsikt modifierade organismer,

9) i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000) avsedd kontroll av produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och foder, kontroll av tillverkning i liten skala som sker på gårdsbruksenheten samt godkännande av ett kontrollsystem för enskilda produktionsvillkor och produktion,

10) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel avsedda godkännanden och kontroller av komposterings-, biogas- och tekniska anläggningar som producerar gödselprodukter, godkännande och kontroll av aktörer i fråga om matavfall från den internationella trafiken samt godkännande och kontroll av hanteringsställen för kategori 1, 2 och 3, av anläggningar som tillverkar animaliska foder, av anläggningar som tillverkar keldjursmat och av deras lager.

4 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet kan tas ut

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Kontrollcentralen för växtproduktion kan ta ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är:

1) kontrollen av certifierad plantmaterialproduktion för vilken en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet kan tas ut så, att minst 40 procent av certifieringskostnaderna för basmaterialet och för den övriga produktionen täcks,

2) foderkontrollen och kontrollanalyserna av kontroll enligt kommissionens förordning (EG) 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt övervakningen av den egenkontroll i anslutning till hygienen som görs med stöd av foderlagen och lagen om djursjukdomar (55/1980), inklusive godkännande och registrering, för vilka avgifter kan tas ut till ett lägre värde än själkostnadsvärdet så, att minst 75 procent av de totala kostnaderna för kontrollanalyserna och övervakningen av egenkontrollen täcks.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka Kontrollcentralen för växtproduktion prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter,

2) publikationer, förteckningar, handböcker kopior och avskrifter,

3) användning av lokaler och apparater

4) avsändnings- och postningstjänster som gäller andra prestationer än de som avses i 2, 3 och 4 §, och

5) övriga tjänster och prestationer som baserar sig på beställning eller på uppdrag.

Kontrollcentralen för växtproduktion får bevilja rabatt på avgifterna för laboratorieundersökningar av övervakningsprover som hänför sig till produktion vilken omfattas av egenkontroll i fråga om fodertillverkare godkända av Kontrollcentralen samt på avgifter för gödsel- och bekämpningsmedelsanalyser, om detta är företagsekonomiskt befogat och anslag för ändamålet har anvisats i statsbudgeten.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004 och den gäller till den 31 december 2006.

För prestationer i fråga om vilka ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande uppbärs avgift enligt de bestämmelser som varit gällande före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 februari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.