151/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998), sådan detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 601/2001, ett nytt 2 mom. som följer:

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte heller överföring till eller från Finland samt innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som hör till en sådan tjänsteman i en annan av Europeiska unionens medlemsstater som är verksam på finskt territorium med stöd av 3 § lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen (148/2004).


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 31/2003
LaUB 4/2003
RSv 92/2003
Rådets akt (2000/C 197/01); EGT nr C 197, 12.7.2000, s. 1

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.