149/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 januari 1994 om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) 2 §, 9 § 1 mom., 11 §, 17 § 1 mom. samt 23 § 1 och 3 mom., av dessa 23 § 1 mom. sådant det lyder i lag 406/1995, samt

fogas till 8 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 25 b § som följer:

2 §
Begränsningar i tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) utlämning för brott, eller

2) internationellt samarbete vid verkställighet av straff, överföring av personer som dömts till frihetsstraff och av övervakningen av personer som dömts till villkorligt straff eller frigivits villkorligt samt överföring av verkställighet av bötesstraff, förverkandepåföljder eller andra utdömda påföljder.

8 §
Språk och översättningar

Hörande på grundval av begäran om rättshjälp kan ske på ett främmande språk, om den som skall höras begär det eller om den behöriga myndigheten på någon annan grund anser det motiverat och förfarandet inte äventyrar rättigheterna eller rättssäkerheten för dem som har del i saken.

9 §
Verkställighet av begäran

Begäran om rättshjälp skall uppfyllas med iakttagande av förfarandet enligt finsk lag, om inte något annat anges i denna lag. Begäran om rättshjälp skall uppfyllas utan dröjsmål och om möjligt verkställas med iakttagande av de tidsgränser som anges i eller som annars framgår av den.


11 §
Iakttagande av ett i begäran nämnt särskilt förfarande

Om begäran om rättshjälp innehåller en framställning om en särskild form eller ett särskilt förfarande skall framställningen iakttas om detta inte strider mot de grundläggande rättsprinciperna i Finland och om något annat inte särskilt har föreskrivits eller följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Om begäran inte kan uppfyllas med iakttagande av ett i begäran angivet särskilt förfarande, skall den utländska myndighet som har framställt begäran utan dröjsmål underrättas om detta, och myndigheten skall samtidigt informeras om de villkor på vilka begäran kunde uppfyllas och tillfrågas om begäran skall verkställas på dessa villkor.

3 kap.

Särskilda stadganden om lämnande av rättshjälp

17 §
Verkställande av delgivning

Delgivning av en handling verkställs med iakttagande av det förfarande som enligt finsk lag skall iakttas vid delgivning av motsvarande handling eller med iakttagande av ett i begäran angivet särskilt förfarande, om inte detta kan anses strida mot de grundläggande rättsprinciperna i Finland. Över delgivningen av handlingen skall utfärdas ett intyg av vilket framgår när, var och hur delgivningen har skett, vem handlingen har delgivits och till vem den har lämnats.


23 §
Användning av tvångsmedel för inhämtande av bevis och för säkerställande av verkställigheten av en förverkandepåföljd

På grundval av en begäran om rättshjälp som har framställts av en utländsk myndighet kan för inhämtande av bevis husrannsakan och beslag verkställas, teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation utföras samt täckoperationer och bevisprovokationer genom köp genomföras och signalement upptas, om detta ingår i begäran om rättshjälp eller är nödvändigt för att verkställa begäran.


Beträffande förutsättningarna för användning av tvångsmedel och det förfarande som skall iakttas vid användningen tillämpas vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. i denna lag och i tvångsmedelslagen.

25 b §
Ansvar för skador som orsakas av utländska tjänstemän

Om en utländsk tjänsteman som utför övervakning, förföljande eller förundersökning med stöd av en internationell överenskommelse eller någon annan internationell förpliktelse eller som utför nämnda eller andra uppgifter med stöd av en begäran om rättshjälp som en finsk myndighet har godkänt orsakar skada inom finskt territorium i sitt tjänsteuppdrag, jämställs tjänstemannen med en finsk tjänsteman när ersättningsskyldigheten fastställs.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

RP 31/2003
LaUB 4/2003
RSv 92/2003
Rådets akt (2000/C 197/01); EGT nr C 197, 12.7.2000, s. 1

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.