146/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 22 § lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 22 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1172/1994, som följer:

22 §

När domstolen har fattat ett beslut som nämns i 18 § 3 mom. eller en stiftelses egendom har avträtts till konkurs, en konkurs har lagts ned, ett beslut om försättande i konkurs har upphävts eller en konkurs har förfallit på grund av brist på tillgångar, skall domstolen likaså anmäla saken hos Patent- och registerstyrelsen för registrering. Finns ingen egendom kvar när konkursen avslutas, anses stiftelsen upplöst när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen av stiftelsen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till Patent- och registerstyrelsen för registrering.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003
LaUB 8/2003
RSv 131/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.