137/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Registrets ändamål och hur registret förs

Rättsregistercentralen för ett gemensamt register över konkurs- och företagssaneringsärenden. Registrets ändamål är att säkerställa att aktuella uppgifter om konkurs- och företagssaneringsärenden finns tillgängliga för domstolarnas och myndigheternas verksamhet, bevakning av borgenärernas intressen samt tryggandet av utomståendes intressen och rättigheter.

2 §
Införande av uppgifter

En domstol som behandlar ett konkurs- eller företagssaneringsärende skall föra in uppgifterna i registret enligt vad som bestäms i denna lag. Närmare bestämmelser om införande av uppgifter utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

3 §
Uppgifter om en konkursansökan

När en konkursansökan har blivit anhängig, skall domstolen i registret föra in uppgifter om

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer och datum när ärendet blev anhängigt,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,

3) vem som har gjort konkursansökan och dennes kontaktuppgifter (processadress).

4 §
Övriga uppgifter om konkursärenden som skall föras in i registret

Angående behandlingen av ett konkursärende skall domstolen i registret föra in uppgifter om

1) datum och klockslag när beslutet att försätta gäldenären i konkurs har fattats,

2) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan boförvaltarna,

3) att ansökan har avslagits eller att ansökan har avvisats utan prövning samt att ärendet har avskrivits eller överförts eller återförvisats till en annan domstol,

4) att konkursen har lagts ned eller förfallit,

5) att konkursen har fortsatt som offentlig utredning och att förvaltningen av konkursboet har återförts på borgenärerna,

6) att utdelningsförteckningen har fastställts,

7) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 1―4 eller 6 punkten.

När boförvaltaren har meddelat domstolen att bevakningsdagen har bestämts, skall domstolen i registret föra in uppgifter om bevakningsdagen samt namnet på den boförvaltare som tar emot bevakningsskrifterna samt dennes kontaktuppgifter.

Rättsregistercentralen skall på boförvaltarens anmälan i registret föra in uppgifter om att slutredovisningen har godkänts. Om gäldenären är en juridisk person, skall i registret också föras in en uppgift om huruvida gäldenären har egendom när konkursen upphör.

5 §
Uppgifter om en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende

När en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende har blivit anhängig, skall domstolen i registret föra in uppgifter om

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer och datum när ärendet blev anhängigt,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,

3) vem som har gjort ansökan om saneringsförfarande och dennes kontaktuppgifter (processadress).

6 §
Övriga uppgifter om företagssaneringsärenden som skall föras in i registret

Angående behandlingen av ett företagssaneringsärende skall domstolen i registret föra in uppgifter om

1) ett temporärt förbud som har meddelats innan förfarandet har inletts samt att förbudet har upphört,

2) datum och klockslag när beslutet om inledande av ett företagssaneringsförfarande har fattats,

3) att ansökan har avslagits eller att ansökan har avvisats utan prövning eller att ärendet har avskrivits eller överförts till en annan domstol,

4) att förfarandet har upphört,

5) att ett saneringsprogram har fastställts,

6) att saneringsprogrammet har ändrats,

7) att en skuldreglering har förfallit,

8) att saneringsprogrammet har förfallit,

9) att slutredogörelse har givits,

10) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 2―8 punkten.

När ett företagssaneringsförfarande har inletts, skall domstolen i registret föra in följande uppgifter:

1) utredarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan utredarna,

2) dagen när borgenärerna senast skall meddela utredaren sina yrkanden,

3) dagen när förslaget till saneringsprogram senast skall göras upp,

4) begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt,

5) dagen när invändningar mot fordringarna senast skall framställas,

6) dagen när uttalanden om programförslaget senast skall framställas,

7) dagen när rösterna om förslaget till saneringsprogram senast skall ges,

8) tillsättandet av en borgenärsdelegation.

När domstolen har fastställt saneringsprogrammet, skall i registret föras in uppgifter om övervakarens namn och dennes kontaktuppgifter, om en övervakare har utsetts.

7 §
Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om ett konkursärende avförs ur registret

1) tre månader efter det att konkursansökan har avslagits eller ansökan har avvisats utan prövning eller avskrivits eller att konkursen har bestämts att läggas ned,

2) tre år efter det att konkursen har bestämts att förfalla,

3) tre år efter det att slutredovisningen har godkänts.

Uppgifterna om en fysisk persons konkursärende avförs dock ur registret senast fem år efter det att konkursen började.

Uppgifterna om ett företagssaneringsärende avförs ur registret

1) tre månader efter det att ansökan om företagssanering har avslagits eller ansökan har avvisats utan prövning eller avskrivits,

2) tre år efter det att saneringsförfarandet har upphört av någon annan orsak än att ett saneringsprogram har fastställts,

3) sex månader efter det att slutredogörelsen har givits,

4) tre år efter det att saneringsprogrammet har förfallit.

De tider som avses i 1 och 3 mom. räknas från den dag då domstolen avgjorde ärendet. Om ett ärende är anhängigt i en fullföljdsdomstol när tiden löper ut, får uppgifterna om en lägre domstols avgörande dock inte avföras förrän fullföljdsdomstolen har avgjort ärendet. För en slutredovisning beräknas tiden från den dag då slutredovisningen har godkänts och för en slutredogörelse från den dag då den lämnats till domstolen.

8 §
Anteckningarnas brådskande beskaffenhet

Uppgifterna skall föras in i registret utan dröjsmål. Anteckningar om att en konkursansökan har blivit anhängig och om ett beslut om försättande av gäldenären i konkurs samt anteckningar om att en ansökan om företagssanering har blivit anhängig och att ett beslut har fattats om att ett saneringsförfarande inleds eller upphör samt anteckningar om ett temporärt förbud och dess upphörande skall föras in samma dag då ansökan har tagits emot eller beslutet har fattats.

9 §
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret är offentliga. Var och en har rätt att få uppgifter och utdrag ur registret. Utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter lämnas ut i elektronisk form för ett godtagbart ändamål.

Rättsregistercentralen skall leverera behövliga uppgifter ur registret till handelsregistermyndigheterna och även till andra myndigheter som behöver uppgifterna för att föra in dem i sina register. Uppgifterna kan lämnas ut i elektronisk form.

10 §
Avgifter

För uppgifter som lämnas ut ur konkurs- och företagssaneringsregistret tas avgifter ut till staten med iakttagande av vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Uppgifter som tillställs en myndighet för att införas i ett register lämnas dock ut avgiftsfritt.

11 §
Rättande av fel

Rättsregistercentralen skall utan onödigt dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande rätta en felaktig uppgift i registret. Rättsregistercentralen skall upplysa den till vilken centralen har lämnat ut den felaktiga uppgiften om rättelsen, såvida detta inte är omöjligt eller förorsakar oskäligt besvär.

Om en domstol som behandlar eller har behandlat ett konkurs- eller företagssaneringsärende får veta att en uppgift i registret är felaktig, skall domstolen utan dröjsmål rätta anteckningen eller underrätta Rättsregistercentralen om saken. På motsvarande sätt skall domstolen gå till väga, om en uppgift i registret ändras.

12 §
Skadeståndsansvar

Staten skall ersätta skada som orsakas av en felaktig uppgift i registret, även om det inte föreligger något sådant fel eller någon sådan försummelse som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (412/1974). Om den skadelidande är någon annan än gäldenären, ersätts skadan dock endast om den skadelidande inte visste och inte heller borde ha vetat att uppgiften var felaktig. I övrigt gäller beträffande ersättning av skador som avses i denna paragraf vad som bestäms i skadeståndslagen.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om uppgifternas innehåll och införandet av anteckningar kan utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Genom denna lag upphävs förordningen den 4 november 1994 om konkurs- och företagssaneringsregistret (958/1994).

Bestämmelserna i denna lag om införande av uppgifter skall tillämpas, om det beslut eller den åtgärd som orsakar anteckningen fattas eller vidtas efter det att denna lag har trätt i kraft.

Har en konkursdom meddelats eller ett saneringsprogram fastställts före denna lags ikraftträdande, skall uppgifterna avföras ur registret senast tio år efter det att konkursdomen meddelades eller saneringsprogrammet fastställdes.

Bestämmelserna i 12 § tillämpas, om skadan har orsakats efter lagens ikraftträdande.

RP 153/2003
LaUB 8/2003
RSv 131/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.