135/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 7 och 11 § lönegarantilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) 7 § 1 mom. och 11 § 1 mom. som följer:

7 §
Bevakningsskyldighet

Om arbetsgivaren har försatts i konkurs, skall arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin anmäla sin fordran i arbetsgivarens konkurs på det sätt som bestäms i 12 kap. 6 § konkurslagen (120/2004). Anmälningsskyldighet föreligger dock inte, om fordran ingår i en av boförvaltaren gjord förteckning enligt 13 § i denna lag över fordringar som grundar sig på arbetsförhållande.


11 §
Behörig myndighet

Lönegarantiansökan behandlas och beslut i ärendet fattas av arbetskrafts- och näringscentralen på arbetsgivarens hemort, om inte något annat har bestämts med stöd av 2 § 3 mom. lagen om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997). Om det råder oklarhet i fråga om hemorten, behandlas ärendet av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område det arbete som avses i ansökan huvudsakligen har utförts. När arbetsgivaren är försatt i konkurs fattas beslutet av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område den domstol finns som enligt 7 kap. konkurslagen behandlar ett ärende som gäller arbetsgivarens konkurs.Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.