127/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 10 kap. 2 § handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsbalken 10 kap. 2 § 4 mom., sådant det lyder i lag 687/1988, som följer:

10 kap.

Om pant

2 §

Vid försäljning av en pant skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 4 och 8―10 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/1988). Vid tillämpningen av nämnda lagrum gäller i fråga om panthavaren vad som i nämnda lag föreskrivs om näringsidkare och i fråga om pantägaren vad som i nämnda lag föreskrivs om beställare. Om pantägaren har försatts i konkurs skall 17 kap. konkurslagen (120/2004) tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.