123/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995) 1 § 2 och 4 mom., 3 §, 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 2 och 3 mom., 8 § 1 mom. och 13 § 1 mom., av dessa lagrum 1 § 4 mom. sådant det lyder i lag 897/2002 och 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1219/1997, samt

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

1 §

Konkursombudsmannen skall

1) följa verksamheten i konkursbon samt genom initiativ, råd och anvisningar främja och utveckla god boförvaltningssed,

2) övervaka att ett konkursbo sköts enligt lag och god boförvaltningssed och att boförvaltarna sköter sitt uppdrag på behörigt sätt,

3) vid behov sörja för att gäldenärens räkenskaper och verksamhet granskas,

4) vidta nödvändiga åtgärder då konkursombudsmannen har fått kännedom om försummelser eller missbruk eller andra omständigheter som kräver rättelse,

5) ha hand om den offentliga utredningen av konkursbon,

6) utföra andra uppgifter som i lag eller med stöd av lag påförts konkursombudsmannen.


Konkursombudsmannen kan av särskilda skäl besluta att staten påtar sig ansvaret för ett aktiebolags, ett andelslags och en stiftelses likvidationskostnader. Konkursombudsmannen kan då bestämma att likvidatorn på det sätt som konkursombudsmannen närmare föreskriver skall göra en sådan utredning om bolagets, andelslagets eller stiftelsens verksamhet som motsvarar gäldenärsutredning enligt 9 kap. 2 § konkurslagen (120/2004).

3 §

En boförvaltare skall utan dröjsmål tillställa konkursombudsmannen de uppgifter och utredningar som konkursombudsmannen begärt och som behövs för övervakningen. Boförvaltaren skall även i övrigt medverka till att konkursombudsmannen kan sköta sitt uppdrag. En boförvaltare har dessa skyldigheter också efter att hans eller hennes mandat har upphört.

5 §

Kostnaderna för särskild granskning betalas av statens medel. Boförvaltaren skall tillställa konkursombudsmannen en utredning över de åtgärder som konkursboet har vidtagit på grund av granskningen och över de tillgångar som har influtit till konkursboet till följd av åtgärderna. Om granskningen har varit behövlig för konkursboet, är boet på yrkande av konkursombudsmannen skyldigt att till staten helt eller delvis betala kostnaderna för granskningen. Konkursboet kan påföras betalningsskyldighet först efter att det i konkursboet har samlats tillräckliga medel för betalningen av avgifterna. I fråga om avgifterna gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


6 §

Konkursombudsmannen har rätt att delta i borgenärssammanträdet och i borgenärsdelegationens sammanträden och att yttra sig vid dem samt att i protokollet få antecknat de anmärkningar som konkursombudsmannen finner anledning till.

Konkursombudsmannen kan förordna att boförvaltaren skall sammankalla borgenärssammanträdet. Också konkursombudsmannen kan sammankalla sammanträdet, om det finns särskilda skäl till detta.

Konkursombudsmannen kan bistå en konkursgäldenär, borgenär eller boförvaltare i ett konkursärende eller en rättegång som har anknytning till ett konkursärende, om ärendet är av allmän betydelse.

7 §

Domstolen kan på konkursombudsmannens ansökan skilja boförvaltaren från uppdraget på den grund som föreskrivs i 8 kap. 6 § 1 mom. konkurslagen. En ny boförvaltare skall vid behov förordnas med iakttagande av vad som bestäms i konkurslagen.

Domstolen kan på yrkande av konkursombudsmannen nedsätta det arvode som borgenärerna har fastställt för boförvaltaren, om boförvaltaren i väsentlig mån har försummat sina uppgifter eller skyldigheter eller om arvodet klart överstiger vad som kan anses skäligt. Konkursombudsmannen skall framställa sitt yrkande inom 30 dagar från den dag då det dokument som innehåller borgenärernas beslut har anlänt till konkursombudsmannens byrå.


8 §

Konkursombudsmannen har enligt 4 § 1 mom. rätt att granska handlingar och andra upptagningar som tillhört konkursboet samt rätt att få de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. och rätt att förordna att särskild granskning skall förrättas också när konkursen har förfallit på grund av att medel saknas eller medlen är obetydliga.


13 §

Konkursombudsmannen kan förordna en av sina tjänstemän att föra konkursombudsmannens talan vid domstol eller att bistå vid en rät-tegång. Konkursombudsmannen kan förordna en av sina tjänstemän eller någon annan person att utföra en bestämd uppgift som hänför sig till genomförandet av övervakningen. Konkursombudsmannen kan förordna någon av tjänstemännen vid sin byrå till offentlig utredare.


15 a §

Annan offentlig utredare än den som avses i 13 § 1 mom. har rätt att söka ändring i ett beslut av konkursombudsmannen som gäller ersättning för kostnaderna för en offentlig utredning. Besvären skall anföras hos domstolen inom 30 dagar efter att den offentliga utredaren har fått kännedom om konkursombudsmannens beslut. Bestämmelser om behörig domstol finns i konkurslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Det 3 § 2 mom. som gäller när lagen träder i kraft skall tillämpas på en övervakare som har förordnats med stöd av 52 § 2 mom. konkursstadgan (31/1868).

På en särskild granskning som inte har slutförts när lagen träder i kraft tillämpas 5 § 2 mom. i denna lag.

Om borgenärerna har beslutat om boförvaltarens arvode innan denna lag träder i kraft, tillämpas på arvodet vad som bestäms i det 7 § 2 mom. som gäller när lagen träder i kraft.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.