122/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1098/1998, som följer:

4 §
Förmånsrätt för underhållsbidrag

Om gäldenären genom dom har ålagts eller genom avtal som fastställts av ett i 6 § socialvårdslagen (710/1982) avsett, av kommunen utsett kollegialt organ förbundit sig att periodvis betala underhållsbidrag till sitt barn, skall en sådan underhållsbidragsfordran som förfallit till betalning när konkursen börjar och en regressfordran som kommunen har med stöd av lagen om underhållstrygghet (671/1998) betalas efter de fordringar som avses i 3 och 3 a §. Vid utmätning har fordringar som grundar sig på underhållsbidrag som förfallit till betalning innan utmätningen verkställs samma förmånsrätt. Angående fördelningen av de influtna medlen mellan det underhållsberättigade barnets fordran och kommunens regressfordran gäller lagen om underhållstrygghet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Om konkursen har börjat före lagens ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.