117/2004

Given i Helsingfors den 19 februari 2004

Statsrådets förordning om behandling av ärenden i diskrimineringsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 j § 2 mom. lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (660/2001) sådant det lyder i lag 22/2004:

1 §
Sammankallande av nämnden

Diskrimineringsnämnden sammankallas av ordföranden, och en sektion vid nämnden sammankallas av sektionens ordförande. Om ordföranden är förhindrad är vice ordföranden sammankallare.

2 §
Föredragning

Föredragande är en av ordföranden förordnad tjänsteman vid nämnden.

3 §
Protokoll

Vid nämndens och en sektions sammanträden skall föras protokoll, i vilket antecknas närvarande medlemmar, behandlade ärenden, fattade beslut samt reservationer. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. En sektions protokoll undertecknas av sektionens ordförande och kontrasigneras av sekreteraren.

4 §
Undertecknande av expeditioner

Expeditionerna undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

5 §
Utnämnande av sekreterare

Nämndens sekreterare utnämns av arbetsministeriet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 februari 2004

Arbetsminister
Tarja Filatov

Direktör
Mervi Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.