113/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 73 och 103 §, av dessa 73 § sådan den lyder i lagarna 676/1990 och 1242/1997, samt

fogas till lagen en ny 73 a § som följer:

73 §
Kontroll av hälsotillståndet

Den som har körrätt och är varaktigt bosatt i Finland skall inom två månader efter att han har fyllt 45 år till polisen på boningsorten lämna ett utlåtande av läkare eller optiker om att kraven som gäller synförmågan uppfylls. Den som har körrätt för lastbil eller buss eller yrkeskörtillstånd för personbil skall inom två månader efter att han har fyllt 50, 55, 60 eller 65 år till polisen på boningsorten lämna ett läkarutlåtande om att hälsokraven uppfylls. Den skyldighet som avses i detta moment föreligger dock inte, om det när denna frist börjar har förflutit mindre än fem år från det att det av någon annan orsak än regelbundna kontroller enligt detta moment genom ett läkarutlåtande som tillställts polisen har påvisats att den som har körrätt uppfyller hälsokraven.

Om det finns skäl att befara att en förare inte längre uppfyller hälsokraven för erhållande av körkortstillstånd, eller att han på grund av sitt hälsotillstånd inte längre tryggt kan föra ett fordon för vilket han har körrätt, kan polisen ålägga honom att inom en viss tid lämna in ett utlåtande av en läkare eller specialläkare om att hälsokraven uppfylls, eller ett intyg över ett nytt körprov eller ett utlåtande som en förarexamensmottagare på basis av ett avlagt prov på körförmågan har givit över hur sjukdomen, lytet eller skadan inverkar på förandet av fordonet samt på användningen av fordonets manöveranordningar.

73 a §
Anmälningar om hälsotillståndet

Utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt skall en läkare, när han konstaterar att hälsotillståndet hos den som söker körkortstillstånd eller den som har körrätt är nedsatt annat än tillfälligt så att hälsokraven enligt 70 § 1 mom. för beviljande av körkortstillstånd inte längre uppfylls, anmäla detta till den polis som är behörig i körrättärenden.

Innan läkaren lämnar en i 1 mom. avsedd anmälan skall patienten underrättas om anmälningsplikten samt om hur hälsotillståndet inverkar på körförmågan.

I en anmälan som avses i 1 mom. kan lämnas uppgifter endast om

1) att den person som anmälan gäller inte uppfyller hälsokraven för körkortstillstånd, och

2) vilka fortsatta åtgärder läkaren föreslår för att hälsotillståndet eller dess inverkan på körförmågan skall utredas närmare.

Det som i denna paragraf bestäms om läkares anmälningsplikt gäller också optiker i samband med sådan 45-årskontroll som avses i 73 § 1 mom. En optiker kan i sin anmälan endast lämna uppgifter om att den person som anmälan avser inte uppfyller kraven på synförmåga och vid behov föreslå läkarundersökning för utredning av sjukdom som uppenbarligen påverkar synförmågan.

103 §
Trafikförseelse

Bryter någon på annat än i 73 a eller 98―102 § nämnt sätt mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter, skall han för trafikförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2003
KoUB 7/2003
RSv 85/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.