111/2004

Given i Helsingfors den 10 februari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt, färska bär och färska grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. samt 11 § 2 och 3 mom. lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana dessa lagrum lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid kontroll enligt rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, nedan rådets förordning, och kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker, nedan kommissionens förordning.

2 §
Kontrollmyndigheter

Den allmänna ledningen och kontrollen av verkställigheten av kommissionens förordning hör i Finland till jord- och skogsbruksministeriet. Kontrollen av att handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker följs hör till tullverket och Kontrollcentralen för växtproduktion, nedan kontrollcentralen, på det sätt som bestäms i 3 och 4 §. Kontrollcentralen kan anlita arbetskrafts- och näringscentralerna vid utövningen av kontrollen.

3 §
Tullverkets uppgifter

Tullverket kontrollerar att produktpartier som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen överensstämmer med normerna. Tullverket kontrollerar dessutom att produkter från andra medlemsstater i Europeiska gemenskapen överensstämmer med normerna då produkterna första gången lossas i Finland.

4 §
Kontrollcentralens uppgifter

Kontrollcentralen är den samordnande myndighet som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning och svarar för upprätthållandet av den databas med uppgifter om aktörer, nedan registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, som avses i artikel 3 i kommissionens förordning. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral svarar för det tekniska underhållet av registret för kvalitetskontroll.

Kontrollcentralen kontrollerar att produkterna överensstämmer med normerna i alla handelsled till den del uppgifterna inte enligt 3 § hör till tullverket. Kontrollcentralen ser även till att produkter som exporteras från Finland till länder utanför Europeiska gemenskapen överensstämmer med normerna. Dessutom ser kontrollcentralen till att produkter som tas bort från marknaden överensstämmer med normerna i enlighet med bestämmelserna om interventionskontroller.

5 §
Kontrollörens behörighet och utbildning

Kontroller som avses i denna förordning utförs av kontrollörer som godkänts av kontrollcentralen och tullverket och som fått sådan specialutbildning som uppgifter förutsätter. Kontrollcentralen och tullverket svarar för utbildningen av sina kontrollörer.

6 §
Kontrollobjekt och utförande av kontroller

På frukt och grönsaker som släpps ut på Europeiska gemenskapens inre marknad tillämpas i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning ett kontrollsystem som bygger på stickprov. Bestämmelser om kontroll av produkter från tredje land ingår i artiklarna 6 och 7 i kommissionens förordning. Kontrollfrekvensen, som utgår från kontrollcentralens och tullens riskanalys, fastställs i bilaga 1.

Överensstämmelsekontroller för detaljhandelsförsäljningen utförs i enlighet med bilaga 2. Övriga överensstämmelsekontroller utförs enligt bilaga IV till kommissionens förordning.

Kontrollcentralens och arbetskrafts- och näringscentralens kontrollör inför uppgifterna om varje kontrollbesök i registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Tullverkets kontrollör lämnar de med 1 mom. överensstämmande kontrollresultaten till kontrollcentralen för att den databas med uppgifter om aktörer som anges i artikel 3.2 i kommissionens förordning skall kunna förenhetligas och uppdateras.

7 §
Registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Kontrollcentralen för ett register för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker enligt artikel 3 i kommissionens förordning över de aktörer som gjort en anmälan enligt 8 §. Registret är ett sådant underregister som avses i 4 § 2 mom. lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) och i det införs de i artikel 3.3 i kommissionens förordning nämnda uppgifterna om varje aktörs alla verksamhetsställen.

Om hantering av registeruppgifter bestäms i lagen om landsbygdsnäringsregistret, personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

8 §
Anmälningsplikt

Aktörer som exporterar eller på gemenskapens marknad inför färsk frukt eller färska grönsaker som avses i kommissionens förordning skall skriftligen anmäla sin verksamhet till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där aktören är belägen. Avdelningen inför uppgifterna i registret för kvalitetskontroll av frukter och grönsaker. I anmälan skall ingå följande uppgifter:

1) aktörens namn, adress och annan kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer eller personbeteckning,

2) arten av produkter som aktören hanterar samt

3) verksamhetens art och omfattning så som de anges i bilaga 1.

Aktören skall även anmäla ändringar i de uppgifter som lämnats enligt 1 mom. och nedläggning av verksamheten.

Anmälningsplikten gäller inte

1) producenter som enligt artikel 3 i rådets förordning inte behöver uppfylla handelsnormerna,

2) aktörer vilkas verksamhet inom frukt- och grönsaksbranschen inskränker sig till varutransport,

3) aktörer som på marknaden årligen inför högst 500 kilogram sådan frukt eller sådana grönsaker som avses i kommissionens förordning,

4) dagligvarubutiker vars yta för den ordinarie affärsrörelsen är högst 400 kvadratmeter, och

5) aktörer som har enstaka stånd för försäljning av frukt och grönsaker på torg, marknader eller i köpcentra.

9 §
Beviljande av rätt att använda etikett

Kontrollcentralen är den tillståndsmyndighet som avses i artikel 4.3 i kommissionens förordning. Till sin ansökan om tillstånd skall aktören foga behövliga bevis på att villkoren i artikel 4.3 punkt 1 och 2 i kommissionens förordning uppfylls.

10 §
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Kontrollcentralen och tullverket upprättar i fråga om sitt eget ansvarsområde årligen en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse gällande utbildningen och kontrollen enligt denna förordning.

Verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen lämnas till jord- och skogsbruksministeriet för kännedom.

11 §
Avgifter

Kontrollcentralen och tullverket tar ut avgifter för prestationer enligt denna förordning i enlighet med bestämmelserna om uppbörd av myndigheternas avgifter.

12 §
Påföljder

Bestämmelser om de påföljder som döms ut för försummelse att följa handelsnormerna i rådets och kommissionens förordningar finns i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994). Anmälan om en misstänkt förseelse görs till förundersökningsmyndigheterna av kontrollcentralen eller tullverket enligt deras respektive verksamhetsområden.

13 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som kontrollcentralen fattat med stöd av denna förordning finns i lagen om kontrollcentralen för växtproduktion (1202/1992).

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som tullverket fattat med stöd av denna förordning finns i tullagen (1466/1994).

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2004.

Då registret enligt denna förordning tas i bruk upphör det tidigare registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 10 januari 1995 om ordnande av kontrollen över kvalitetsklassificeringen av frukt och grönsaker (4/95) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 februari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Niina Kauhajärvi

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.