87/2004

Given i Helsingfors den 5 februari 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 januari 2003 om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd (57/2003) 7 § 2 mom., 18 och 21 § som följer:

7 §

I understöd beviljas högst 50 procent av de godtagbara reparationskostnaderna.

18 §

För ett sådant ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 7 punkten reparationsunderstödslagen beviljas understöd för följande åtgärder så, att understödets belopp inte får överskrida understödets maximibelopp i euro eller den maximala procentandelen av de godtagbara kostnaderna för åtgärden enligt 21 §:

Energikartläggning

Åtgärd Understödets maximibelopp
1) särskild energikartläggning, då bostadsbyggnadens lägenhetsyta är:
a) under 1 000 m2 720 €, dock högst 40 %
b) 1 000-3 000 m2 960 €, -"-
c) över 3 000 m2 1 360 €, -"-

Byggnadens klimatskärm

Åtgärd Understödets maximibelopp
2) förbättring av fönster genom renovering och genom montering av extra rutor eller extra ytterfönster 15 €/fönster-m2
3) byte av fönster till fönster med ett U-värde på högst 1,4 W/m2K 30 €/fönster-m2
4) reparation eller byte av balkongdörrar i samband med 2 eller 3 punkten avsedda åtgärder så att dörrarnas U-värde blir högst 0,7 W/m2K (massiva dörrar) eller högst 1,4 W/m2K (fönsterdörrar) 75 €/st
5) tilläggsisolering av yttervägg med mineralull från utsidan enligt följande eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt:
a) minst 50 mm tilläggsisolering 5 €/vägg-m2
b) minst 100 mm tilläggsisolering 10 €/vägg-m2
6) tilläggsisolering av vindsbjälklag ovanifrån med minst 150 mm mineralull eller förbättring av isoleringsnivån på annat sätt 1 €/vindsbjälklag-m2

Ventilationssystem

Åtgärd Understödets maximibelopp
7) injustering av ventilationssystem (förutsätts alltid efter åtgärderna 2-5) 10 %
8) installation av särskilda tillufts- och frånluftsventiler, då det är nödvändigt i samband med åtgärderna 2-5 10 %
9) installation av värmeåtervinning av ventilationsluft 10 %

Uppvärmningssystem och förnybara energikällor

Åtgärd Understödets maximibelopp
10) anslutning till fjärr- eller regionvärme 10 %
11) förnyande av fastighetsvis installerad värmedistributionscentral för distribution av fjärrvärme 10 %
12) förnyande av oljepanna eller förnyande av oljepanna och oljebrännare då den nya pannan i fråga om energieffektivitet är märkt med tre stjärnor enligt miljöministeriets anvisningar av den 22 december 1997 om effektivitetskrav för pannor (Finlands byggbestämmelsesamling D 7) 10 %
13) Byte av direktverkande eluppvärmning eller av vattenburen eluppvärmning till ett centralvärmesystem med jordvärmepump; jordvärmepumpen skall utnyttja värme från marken, berggrund, grundvatten eller ytvattendrag. 10 %
14) komplettering av direktverkande eluppvärmning med luftvärmepump 10 %
15) byte av uppvärmningssystem till ett centralvärmesystem med pellettpanna med låg emissionsgrad 15 %
16) installation av vattenmätare lägenhetsvis 10 %
17) värmesystem
a) injustering av värmesystem; justeringen skall alltid utföras i samband med de understödsberättigade åtgärderna 2-5 samt 9, 10 %
b) vid behov förnyande av radiatorventiler och linjereglerventiler på grund av injustering av värmesystem i samband med en sådan åtgärd som avses i underpunkt a 10 %
18) komplettering av el- eller oljeuppvärmningssystem med soluppvärmning av bruksvatten. 15 %

Om understödstagaren har förbundit sig till en verksamhet på lång sikt gällande energisparande samt uppföljning genom att ansluta sig till ett riksomfattande avtal om energisparande som gäller branschen kan i stället för de maximibelopp som avses i 1 mom. följande förhöjda maximibelopp tillämpas:

1 punkten underpunkt a: 900 €, dock högst 50 %

1 punkten underpunkt b: 1 200 €, -"-

1 punkten underpunkt c: 1 700 €, -"-

2 punkten: 20 €/fönster-m2

3 punkten: 40 €/fönster-m2

4 punkten: 110 €/st

5 punkten underpunkt a: 8 €/vägg-m2

5 punkten underpunkt b:15 €/vägg-m2

6 punkten:1,50 €/vindsbjälklag-m2

7-14 punkten: 15 %

15 punkten: 20 %

16 och 17 punkten:15 %; och

18 punkten: 20 %.

21 §

De godtagbara kostnaderna enligt denna förordning kan omfatta kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för reparationsarbetet och av fasta anordningar som installeras i en byggnad och avgiften för anslutningen till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt för övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning.


Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2004.

Helsingfors den 5 februari 2004

Minister
Hannes Manninen

Bostadsråd
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.