86/2004

Given i Helsingfors den 5 februari 2004

Statsrådets förordning om de förfaranden som skall följas när statligt stöd anmäls till kommissionen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § lagen den 28 mars 2001 om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om anmälan av stödordningar gällande statligt stöd som hör till tillämpningsområdet för artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och av förslag till rättsakter som gäller dem samt om sändandet till Europeiska gemenskapernas kommission av de uppgifter som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning och som anknyter till bevakningen av och tillsynen över hur det statliga stödet tillämpas. Förordningen tillämpas dock inte på sådant statligt stöd som hör till tillämpningsområdet för artikel 87 i grundfördraget och vars verkställande ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Anmälningsskyldighet

Med anmälningsskyldighet avses skyldighet enligt artikel 88.3 i grundfördraget att på förhand anmäla en planerad stödordning, ändring av en stödordning eller beviljande av ett stöd som inte ingår i en stödordning till kommissionen på det sätt som närmare föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, nedan procedurförordningen.

En anmälan enligt 1 mom. skall ges in till handels- och industriministeriet. Anmälan skall ges in så god tid att de förhandlingar med kommissionen som sammanhänger med anmälan kan föras före stödordningens tilltänkta ikraftträdelsedatum eller datum för beviljandet av ett individuellt stöd som inte ingår i en stödordning.

3 §
Avgränsning av anmälningsskyldigheten

Den förhandsanmälningsskyldighet som avses i 2 § 1 mom. gäller inte sådana stödordningar eller individuella stöd vilka grundar sig på rådets förordning (EG) nr 994/1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd, nedan fullmaktsförordningen, på kommissionens förordningar om gruppundantag vilka getts på basis av artikel 1 eller på kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse, nedan de minimis -förordningen, vilken getts på basis av artikel 2 i fullmaktsförordningen.

Över de stödordningar eller individuella stöd som stämmer överens med förordningarna om gruppundantag, vilka getts på basis av artikel 1 i fullmaktsförordningen, skall dock till kommissionen sändas en sammanfattning av de uppgifter som förutsätts i fullmaktsförordningen och den förordning om gruppundantag som gäller i det enskilda fallet, för publicering i Europeiska unionens officiella tidning. Uppgifterna skall sändas till handels- och industriministeriet i så god tid att de kan tillställas kommissionen inom den tidsfrist som ifrågavarande förordning om gruppundantag förutsätter och senast när stödordningen eller de individuella stöden verkställs.

4 §
Annan skyldighet att lämna upplysningar

De bevakningsuppgifter om befintliga, till kommissionen anmälda och av kommissionen godkända stödordningar vilka förutsätts i procedurförordningen och övriga upplysningar som kommissionen förutsätter i fråga om befintliga stödordningar sänds till kommissionen av handels- och industriministeriet.

I det fall att kommissionen förutsätter upplysningar om en sådan stödordning eller ett sådant individuellt stöd som inte har anmälts till kommissionen i enlighet med gemenskapens regler, tar handels- och industriministeriet emot kommissionens begäran om upplysningar och sänder den vidare till behöriga parter för besvarande. Handels- och industriministeriet sänder svaren till kommissionen.

5 §
Anmälnings- och informeringsskyldiga

En statlig myndighet, en kommun eller en kommunal eller privaträttslig sammanslutning som bereder en stödordning eller ett enskilt beslut som gäller statligt eller annat offentligt stöd eller tar i bruk en stödordning eller ett individuellt stöd som grundar sig på en förordning om gruppundantag är skyldig att enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning göra en sådan anmälan och lämna de upplysningar som avses i 2―4 §.

6 §
Övervakningen av stödordningar och statligt stöd

Handels- och industriministeriet svarar för att årliga rapporter upprättas i enlighet med artikel 21 i den procedurförordningen och för att de sänds till kommissionen. De myndigheter och sammanslutningar som avses i 5 § och som svarar för statligt stöd skall sända de uppgifter som behövs för uppgörandet av rapporterna till handels- och industriministeriet i enlighet med de närmare föreskrifter som ministeriet ger.

Den myndighet eller sammanslutning som svarar för statligt stöd svarar för den bevakning av stödordningar och statligt stöd som förutsätts i de förordningar om gruppundantag som avses i 3 § 1 mom. och i de minimis -förordningen samt för förvaringen av dokumenten. Handels- och industriministeriet kan i egenskap av den myndighet som svarar för den nationella samordningen av anmälningsförfarandet i den omfattning som är nödvändig göra statistiska och andra utredningar gällande övervakningen av de stödordningar och stöd som grundar sig på förordningarna om gruppundantag samt av de minimis -stöd. De myndigheter och sammanslutningar som svarar för stödet skall lämna ministeriet de upplysningar som det behöver för att kunna sköta uppgiften.

7 §
Sändandet av anmälningar och upplysningar till kommissionen

Handels- och industriministeriet sänder de anmälningar och upplysningar som avses i denna förordning till kommissionen samt tar av kommissionen emot begäran om ytterligare upplysningar, förelägganden och beslut med anknytning till anmälningarna och upplysningarna. Ministeriet har till uppgift att vid behov ge råd vid uppgörandet av anmälningar och upplysningar om statligt stöd.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2004.

Helsingfors den 5 februari 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Kyllikki Silvennoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.