80/2004

Givet i Helsingfors den 2 februari 2004

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning mot Sudan bestäms i 46 kap. 1-3 § strafflagen: rådets förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan; EGT nr L 21, 28.1.2004, s. 1. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft dagen efter det att den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Helsingfors den 2 februari 2004

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningssekreterare
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.