79/2004

Given i Helsingfors den 4 februari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § och 13 § 1 och 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) och 8 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994), av dessa lagrum de som ingår i den förstnämnda lagen sådana de lyder delvis ändrade i lag 809/1992 och 424/1994:

1 §
Restriktionsområdet

Denna förordning gäller det restriktionsområde som fastställs på grund av konstaterade fall av viral hemorrhagisk septikemi hos laxfiskar (VHS-sjuka) i fiskodlingsanstalter i Pyttis kommun.

Restriktionsområdet omfattar de områden som märkts ut på den bifogade kartan.

2 §
Restriktioner angående odlad fisk

Fiskodlingsanstalter inom restriktionsområdet skall utan dröjsmål meddela länsveterinären om dödlighet som överskrider den normala dödligheten hos fisk eller om misstankar om VHS-sjuka.

Flyttning av levande odlad fisk, rom samt mjölke från restriktionsområdet är förbjuden.

Fisk odlade inom restriktionsområdet skall rensas inom området. Odlad fisk får inte transporteras från restriktionsområdet orensad.

Slaktavfall, annat avfall av fisk samt död fisk som härstammar från fiskodlingsanstalter inom restriktionsområdet skall förstöras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser om animaliska biprodukter och kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 till exempel genom att materialet förs till en godkänd avfallshanteringsanläggning eller förstörs genom kompostering på restriktionsområdet. Slaktavfall av frisk fisk som slaktats för livsmedelsbruk kan även levereras som foder åt pälsdjur utanför restriktionsområdet, om avfallet före transporten har behandlats med syra enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdoms och hygienkrav för pälsdjursfoder (34/VLA/2001).

3 §
Restriktioner angående vild fisk

Flyttning av levande vild fisk från restriktionsområdet är förbjuden.

Flyttning av desinficerad rom från vild fisk på ögonpunktsstadiet från restriktionsområdet för undersökning är tillåten, om rommen eller de kläckta ynglen avlivas och förstörs på ändamålsenligt sätt efter undersökningen t.ex. genom kremering. Vid kläckningen och uppfödningen av yngel skall kraven i 8 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar (1087/1998) iakttas.

Rom från vild lax, öring och sik som fångats på restriktionsområdet får flyttas från restriktionsområdet och uppfödas till yngel eller stamfisk i en fiskodlingsanstalt på Kymmene älvs vattenområde i enlighet med ovan nämnda beslut av jord- och skogsbruksministeriet (1087/1998). Även beträffande sik skall all stamfisk undersökas enligt 7 § 1 mom. Rommen skall alltid desinficeras innan den flyttas från restriktionsområdet. Dessutom skall stamfisken undersökas för bakteriell njursjukdom hos fisk i enlighet med punkt 7.3. i jord- och skogsbruksministeriets förordning 3/VLA/2003. Av kläckta yngel skall för virussjukdomar undersökas ett prov på 60 fiskar från alla de kläckerier till vilka rom från restriktionsområdet har flyttats. Dessa föreskrifter kan tillämpas även i det fall då rom eller kläckta yngel från lax eller öring flyttas från restriktionsområdet till Summanjoki.

Rom från vild sik som fångats på restriktionsområdet får flyttas från restriktionsområdet och yngel som föds får odlas i dammar med naturligt foder på Kymmene älvs område och på nytt utplanteras på restriktionsområdet eller på havsområdet i dess närhet med iakttagande av bestämmelserna i 7 § 2 mom. och 8 § i ovan nämnda beslut av jord- och skogsbruksministeriet (1087/1998). I stället för 60 stamfiskar skall likväl 100 stamfiskar undersökas. Rommen skall dessutom alltid desinficeras innan den flyttas bort från restriktionsområdet. Dessutom skall stamfisken undersökas för bakteriell njursjukdom hos fisk i enlighet med punkt 7.3. i jord- och skogsbruksministeriets förordning 3/VLA/2003. Av kläckta yngel skall för virussjukdomar undersökas prov från 60 fiskar från alla sådana kläckerier till vilka rom från restriktionsområdet har flyttats. Även i samband med tömningen av dammar skall prov från 60 fiskar undersökas för virussjukdomar. Dammarna skall vara tömda under vintern.

De ovan nämnda föreskrifterna om uppfödning i dammar med naturligt foder kan tillämpas även i det fall då den fortsatta uppfödningen av sikyngel sker på ett havsområde öster om restriktionsområdet i nätkassar eller i älvar som mynnar ut i detta område, i dammar med naturligt foder som är belägna nedanför vandringshindren.

Kläckta yngel av gädda som fångats och kläckts på restriktionsområdet får flyttas från restriktionsområdet för att utplanteras på ett närbeläget havsområde eller i dammar som mynnar ut i havsområdet, om de virusprov som tagits på all stamfisk är negativa och rommen desinficeras på ögonpunktsstadiet.

Romkläckerierna för vild fisk skall registrera sig enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996) och föra en förteckning enligt 6 § över mottagning och överlåtelse av rom, samt dessutom i minst fyra år uppbevara sådana undersökningsrapporter av anstalten för veterinärmedicin och livsmedelsforskning som hänför sig till verksamheten.

4 §
Restriktioner gällande transportmedel och utrustning

Transportmedel och utrustning som används för transport av levande odlad, slaktad och rensad fisk eller slaktavfall av dessa, samt redskap och utrustning som används vid uppfödning av odlad fisk, skall rengöras och desinficeras innan de får föras från restriktionsområdet. Vid desinficering skall användas ämnen som har effekt på de virus som orsakar VHS-sjuka.

Den utrustning som använts vid transport av rensad fisk som förs från restriktionsområdet skall tvättas och desinficeras efter transporten före en ny transport. Fisktransportlådor och fisktransportcontainrar som härstammar från restriktionsområdet skall tvättas och desinficeras innan de eventuellt returneras till fiskodlingsanstalterna. Vid desinficering skall användas ämnen som har effekt på de virus som orsakar VHS-sjuka. Styroxlådor och lastpallar av trä får inte returneras till fiskodlingsanstalterna.

Transportutrustning för levande fisk som förs till restriktionsområdet skall tvättas och desinficeras innan de förs från restriktionsområdet. Vid desinficering skall användas ämnen som har effekt på de virus som orsakar VHS-sjuka.

Jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa kan utfärda närmare anvisningar om desinficering.

5 §
Övriga restriktioner

På sådana odlingar på restriktionsområdet där VHS-sjuka har påvisats tillämpas även föreskrifter som meddelats av länsveterinären med stöd av 8 § lagen om djursjukdomar (55/1980).

6 §
Avvikelser från restriktionerna

Förbudet mot flyttning gäller inte orensad vild och odlad fisk som levereras för vetenskapliga undersökningar och undersökningar av uppföljning av fisksjukdomar, om hanteringen av fisk eller prover inte föranleder någon risk för att VHS-virus sprids i naturliga vatten.

Förbudet mot flyttning gäller inte flyttning av levande vild fisk för undersöknings- eller utställningsbruk, om hanteringen av fisk eller vatten inte föranleder någon risk för att VHS- virus sprids i naturliga vatten.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 juli 2001 om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Pyttis kommun (627/2001) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 mars 2002 (217/2002).

Rådets direktiv 91/67/EEG; EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv 93/54/EEG; EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 34
Rådets direktiv 95/22/EG; EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 1
Rådets direktiv 98/45/EG; EGT nr L 189, 3.7.1998, s. 12
Kommissionens beslut 2003/634/EG; EGT nr L 220, 3.9.2003, s. 8

Helsingfors den 4 februari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.