71/2004

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 7 mom., 25 § 3 mom. och 28 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstider, ansökningstid för förskott på husdjursstöd, inlämnande av ansökningar samt ansökningsblanketter och räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004 (39/2004), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2004 (40/2004), nedan förordningen om nordligt stöd samt,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2004 (37/2004).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gårdsbruksblankett jord- och skogsbruksministeriets gårdsbruksblankett nummer 101A för 2004,

2) ansökan om stöd för växtproduktion jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101B för ansökan om stöd 2004,

3) basskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A i stödansökan för 2004,

4) jordbruksskiftesblankett jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan för 2004,

5) ändringsblankett för basskiften jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett nummer 102C för basskiften för 2004,

6) ansökan om husdjursstöd jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101C för nationella husdjursstöd 2004, delarna I och II, samt med

7) anmälan om deltagande jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 162 för anmälan om deltagande i EG:s system med slaktbidrag och i det nationella stödet för slaktade kvigor och tjurar.

3 §
Ansökningstider och ansökningsblanketter

Stöd skall sökas:

1) i fråga om stöd för växtproduktion, med ansökan om stöd för växtproduktion, på basskiftesblanketten och på jordbruksskiftesblanketten senast den 30 april 2004. Sökanden skall dessutom lämna in en gårdsbruksblankett,

2) i fråga om produktionsstöd för mjölk som säljs vid direktförsäljning under kvotperiod 2003/2004, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 512007 senast den 14 maj 2004,

3) i fråga om stöd för växthusproduktion, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 109 senast den 31 mars 2004,

4) i fråga om lagringsstöd för trädgårdsprodukter, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 228 senast den 25 oktober 2004, dessutom skall lagervolymerna för november och december meddelas genom särskilda anmälningar om lagervolymer senast den 31 december 2004,

5) i fråga om lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 237 senast den 16 juli 2004,

6) i fråga om dikor, inklusive dikokvigor, mjölkkor, tjurar och kvigor, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 167 senast den 15 september 2004,

7) i fråga om slaktade kvigor och tjurar, genom inlämnande av anmälan om deltagande senast den dag då det första nötkreaturet för vilket stöd önskas slaktas,

8) i fråga om andra husdjur än de som nämns i 6 och 7 punkten, på blanketten för ansökan om husdjursstöd inom de tider som nämns i bilaga 1,

9) i fråga om förskott på stöd enligt 6―8 punkten, på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 139 senast den 27 februari 2004.

I fråga om ändringar gällande användningen av jordbruksskiften som är föremål för stöd enligt 1 mom. 1 punkten skall blankett nummer 117 för anmälan om såningsarealer lämnas in senast den 15 juni 2004.

Utöver de blanketter som nämns i 1 mom. 6―8 punkten skall den som ansöker om husdjursstöd lämna in en gårdsbruksblankett, en basskiftesblankett och en jordbruksskiftesblankett.

4 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion och om husdjursstöd, anmälningar om deltagande samt ansökningar om förskott på husdjursstöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Ansökan om produktionsstöd för mjölk som säljs vid direktförsäljning lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralen samt i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ansökningar om stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralen samt i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ansökningsblanketter för lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral på vars område lagret är beläget.

Övriga nödvändiga blanketter och bilagor skall lämnas in tillsammans med ansökningsblanketterna.

5 §
Tidpunkterna för fastställande av husdjursstöd

De räkningsdagar och andra tidpunkter för fastställande av stöd som föreskrivs i 12 § förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 17 § förordningen om nordligt stöd anges i bilaga 1 till denna förordning.

6 §
Bilagor till ansökan om förskott på husdjursstöd

Vid sådan betydande utvidgning av husdjursproduktionen som definieras i 16 § förordningen om nationella stöd till södra Finland och 21 § förordningen om nordligt stöd samt vid inledande av husdjursproduktion skall den som ansöker om förskott på husdjursstöd som bilaga till ansökan om förskott tillställa kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en utredning på grundval av vilken kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan försäkra sig om att produktionen bedrivs i den omfattning som anges i ansökan.

Om getproduktionen utvidgas betydligt skall som bilaga till ansökan om förskott, utöver den utredning som avses i 1 mom., dessutom fogas en uppskattning av den mjölkproduktion som skall godkännas som grund för fastställandet av stödet och som produceras mellan den 1 september 2003 och den 31 augusti 2004, de nämnda dagarna inberäknade. De som börjar hålla hongetter skall lämna in en uppskattning av den mjölkproduktion som skall godkännas som grund för fastställandet av stödet och som produceras mellan den 1 maj 2004 och den 31 augusti 2004, de nämnda dagarna inberäknade.

7 §
Överföringar av besittning vid ansökan om förskott

Vid de överföringar av besittningsrätten som ägt rum efter att tiden för ansökan om förskott gått ut kan ansökan om förskott på stöd överföras på lägenhetens nya innehavare enligt överenskommelse mellan den förra och den nya innehavaren.

För att ansökan om förskott skall kunna överföras förutsätts att husdjursskötseln på lägenheten under 2004 bedrivs i den omfattning som lägenhetens förra innehavare uppgett i ansökan om förskott.

8 §
Ansökningar om undantag

Ansökningar enligt 27 § 1 och 2 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen om undantag från villkoren för beviljande av stöd skall i fråga om stöd för växthusproduktion lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 mars 2004, i fråga om lagringsstöd för trädgårdsprodukter senast den 25 oktober 2004 och i fråga om andra stöd senast den 30 april 2004.

Ansökan om undantag enligt 3 mom. i nämnda bestämmelse skall lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 mars 2004.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.