65/2004

Given i Helsingfors den 29 januari 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 30 september 1994 om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994) 1 - 4 §, av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 76/1997, 34/1998, 252/1999 och 781/2000, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 76/1997 och 4 § sådan den lyder i nämnda förordning 252/1999, samt

fogas en ny 4 a § som följer:

1 §
Tillämpning

Denna förordning tillämpas på alla fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods till eller från Finland.

Förordningen tillämpas dock inte på fiskefartyg, fritidsbåtar, krigsfartyg eller sådana andra fartyg i administrativa uppgifter som inte används i allmän trafik för person- och godstransporter.

Förordningen tillämpas inte heller på det bränsle som finns ombord eller på andra farliga eller havsförorenande ämnen som är avsedda för användning ombord

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) trafikidkare, den person som avses i 2 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

2) Marpol 73/78-konventionen protokollet av år 1978 (FördrS 51/1983) till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

3) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

4) havsförorenande gods oljor enligt definitionen i bilaga I till Marpol 73/78-konventionen, skadliga flytande ämnen enligt definitionen i bilaga II till Marpol 73/78-konventionen och skadliga ämnen enligt definitionen i bilaga III till Marpol 73/78-konventionen,

5) IMDG-koden internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella kod för sjötransport av farligt gods, sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

6) IBC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk, sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

7) IGC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av flytande gaser i bulk, sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

8) BC-koden IMO:s kod för säkerheten vid transport av fast gods i bulk, sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

9) farligt gods gods som klassificeras i IMDG-koden, i kapitel 17 i IBC-koden och i kapitel 19 i IGC-koden samt fasta ämnen som avses i appendix B till BC-koden,

10) INF-koden IMO:s kod för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt avfall i behållare, sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

11) INF-last i SOLAS-konventionens VII kap. del D angiven last som innehåller bestrålat kärnbränsle, plutonium eller vissa radioaktiva avfall, som transporteras enligt IMDG-koden,

12) avsändare den som ingår avtal med en transportör om transport av gods till sjöss, samt

13) avlastare den som avlämnar godset för transport till sjöss.

3 §
Avsändarens och avlastarens anmälningsskyldighet

Avsändaren och avlastaren ansvarar för att fartygets befälhavare eller trafikidkare före lastningen ges en utredning om det farliga eller havsförorenande godset. Av utredningen skall framgå den korrekta tekniska beteckningen för godset, FN-numret, om ett sådant finns, riskkategori i enlighet med IMDG-, IBC- eller IGC-koderna, fartygsklass i INF-last, godsets kvantitet, identifikationsnummer för andra transportenheter än tankar, om gods transporteras i sådana enheter, samt den adress där detaljerade uppgifter fås om godset. Avsändaren och avlastaren skall dessutom försäkra sig om att det lastade godset stämmer överens med utredningen.

Om någon föreskriven utredning av det farliga eller havsförorenande godset inte har lämnats, är det förbjudet att erbjuda det till tranport eller lasta ombord det på fartyget och för fartyget att transportera det.

4 §
Anmälningar om fartyget

Varje fartyg som lämnar en finländsk hamn med farligt eller havsförorenande gods skall före avfärd göra en anmälan till sjöfartsverket i enlighet med verkets närmare föreskrifter.

Varje fartyg som anlöper en finländsk hamn eller ankarplats såsom första destinationshamn eller ankarplats från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som transporterar farligt eller havsförorenande gods skall för att få anlöpa hamnen eller ankarplatsen vid avresan från lasthamnen göra en anmälan till sjöfartsverket i överensstämmelse med verkets närmare föreskrifter. Fås klarhet om destinationshamnen eller ankarplatsen först under resans lopp, skall anmälan göras senast då destinationshamnen eller ankarplatsen är klar.

Anmälningarna som nämns i 1 och 2 mom. och som trafikidkaren eller befälhavaren är skyldiga att göra skall innehålla uppgifter om fartygets namn, signalbokstäver, anropssignal, IMO-nummer eller MMSI-nummer, destinationshamn och beräknad ankomsttid dit, beräknad avgångstid i fråga om fartyg som lämnar en hamn utanför Europeiska unionen, samt behörig detaljerad och fastställd förteckning över lasten eller detaljerad stuvningsplan över godsets kvantiteter och placering ombord samt de uppgifter som nämns i 3 § 1 mom. Dessutom skall anmälningen innehålla uppgifter om antalet personer ombord.

4 a §
Undantag från anmälan om fartyg

Sjöfartsverket kan bevilja den regelbundna trafiken inom Finland eller mellan Finland och ett annat medlemsland i Europeiska unionen undantag från den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 4 § på följande villkor:

1) det företag som bedriver regelbunden trafik skall upprätta och kontinuerligt uppdatera en lista över berörda fartyg och överlämna den till Sjöfartsverket,

2) för varje resa kan de uppgifter som avses i 4 § 3 mom. på begäran utan dröjsmål, dygnet runt överföras i elektronisk form till Sjöfartsverket,

Sjöfartsverket kan i enlighet med villkoren i 1 mom. bevilja undantag för regelbunden trafik som bedrivs mellan en stat utanför Europeiska unionen och Finland på eventuell begäran av någon annan medlemsstat i Europeiska unionen och i samarbete med alla de medlemsstater, inklusive de kuststater, som berörs av saken, om inte sjösäkerheten äventyras genom detta.

Till ansökan om undantag skall fogas de uppgifter som nämns i 4 § 3 mom.

Om villkoren i 1 eller 2 mom. inte längre uppfylls skall Sjöfartsverket omedelbart återkalla det beviljade undantaget.


Denna förordning träder i kraft den 5 februari 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (32002L0059); EGT nr L 208, 5.8.2002, s. 10

Helsingfors den 29 januari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Minna Kivimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.