63/2004

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 2002 om försök med samarbete inom regioner (560/2002) 3 §, 4 § 2 mom. och 21 § och

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §
Överföring av kommuners uppgifter och beslutanderätt

I kommunallagen (365/1995) eller i någon annan lag föreskrivna uppgifter och beslutanderätten för en kommun inom en försöksregion kan överföras på det sätt som föreskrivs i 4, 5 och 5 a §. Uppgifter och beslutanderätt kan dock inte med stöd av denna lag överföras från en sådan samkommun som kommunerna enligt lag skall höra till.

4 §
Överföring av uppgifter och beslutanderätt till ett regionalt organ

Medlemmarna i organet skall vara valda av fullmäktige i kommunerna inom försöksregionen. Varje kommun skall ha åtminstone en medlem i organet. På organet och dess personal tillämpas i övrigt vad som i kommunallagen bestäms om samkommuner och personal.


5 a §
Överförande av uppgifter och beslutanderätt till regionförvaltningen

Kommunala uppgifter och kommunal beslutanderätt kan överföras till en regionförvaltning, vars högsta beslutanderätt utövas av regionfullmäktige som valts av invånarna i kommunerna inom försöksregionen. Bestämmelser om regionförvaltningen finns i lagen om försök med regionfullmäktige (62/2004).

21 §
Ikraftträdande och giltighet

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002 och gäller till den 31 december 2012. Lagens 6 § träder likväl i kraft den 1 januari 2003.


Denna lag träder i kraft den 9 februari 2004.

Om kommunala uppgifter och kommunal beslutanderätt i enlighet med 5 a § överförs till regionförvaltningen, överförs uppgifter och beslutanderätt som baserar sig på avtal som statsrådet fastställt innan lagen om försök med regionfullmäktige trätt i kraft och som anförtrotts försöksregionens andra organ till regionförvaltningen när den inleder sin verksamhet.

RP 41/2003
FvUB 13/2003
RSv 123/2003

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.