61/2004

Given i Helsingfors den 29 januari 2004

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga år 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Anslaget under moment 33.32.37 i statsbudgeten för 2004 används för betalning av statsunderstöd för de kostnader som föranleds av psykiatrisk vård och rehabilitering av barn under 16 år samt vidareutveckling av sådana tjänster.

2 §

Statsunderstödet fördelas mellan sjukvårdsdistrikten som följer:

Helsingfors och Nylands svd 1 960 090 €
Egentliga Finlands svd 587 725 €
Satakunta svd 289 484 €
Centrala Tavastlands svd 222 266 €
Birkalands svd 592 018 €
Päijät-Häme svd 267 963 €
Kymmenedalens svd 224 928 €
Södra Karelens svd 157 959 €
Södra Savolax svd 128 415 €
Östra Savolax svd 77 641 €
Norra Karelens svd 224 401 €
Norra Savolax svd 329 316 €
Mellersta Finlands svd 356 290 €
Syd-Österbottens svd 273 360 €
Vasa svd 230 225 €
Mellersta Österbottens svd 115 878 €
Norra Österbottens svd 599 201 €
Kajanalands svd 107 620 €
Länsi-Pohja svd 92 620 €
Lapplands svd 162 600 €
3 §

Understöd beviljas på ansökan samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt för att användas för i 1 § avsedda projekt som sjukvårdsdistriktet och kommunerna inom dess område genomför. Understödet får inte användas för investeringsutgifter.

Understödet uppgår till högst 80 procent av kostnaderna för den vård och rehabilitering samt det utvecklande av tjänster som genomförs med understödet.

4 §

Länsstyrelsen beviljar och betalar statsunderstödet.

Ansökan om understöd skall ges in till länsstyrelsen.

5 §

Länsstyrelsen betalar understödet till sjukvårdsdistriktet. Understödet betalas i förskott i två poster, den första i april och den andra i oktober 2004.

Sjukvårdsdistriktet betalar statsunderstödet till kommunerna och andra samkommuner till den del dessa genomför de funktioner som legat till grund för understödet.

6 §

Understödstagaren kan använda understödet åren 2004 och 2005.

7 §

Utgående från sjukvårdsdistriktens utredningar sammanställer länsstyrelsen en rapport angående ändamålsenligheten i och resultaten av de projekt som har genomförts med understöd inom länets område.

8 §

På statsunderstödet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Helsingfors den 29 januari 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.