60/2004

Given i Helsingfors den 29 januari 2004

Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § lagen den 29 juni 2001 om kommunikationsförvaltningen (625/2001):

1 §
Uppgifter

Syftet med Kommunikationsverket är att främja utvecklingen inom informationssamhället inom ämbetsverkets verksamhetsområde.

Kommunikationsverket skall

1) övervaka tele-, radio-, televisions- och postverksamheten samt främja kommunikationen i tekniskt hänseende och dess störningsfrihet,

2) planera användningen av radiofrekvenser och sörja för radio-, tele- och postverksamhetens förvaltning,

3) sköta marknadsövervakningen i fråga om radioanläggningar, teleterminalutrustning och dekodningssystem,

4) planera och sköta administreringen av numrering av och prefix för telenät och teletjänster,

5) koordinera standardiseringen inom telebranschen,

6) övervaka integritetsskyddet vid telekommunikationen, dataskyddet inom televerksamheten och skyddet för informationssamhällets tjänster,

7) utreda sådana kränkningar av dataskyddet som via de allmänna telenäten riktas mot datasystem och telekommunikation samt samla in uppgifter och informera om kränkningar av dataskyddet för att förebygga dessa;

8) övervaka särredovisningen av teleföretagens funktioner och att författningarna iakttas när det gäller teleföretagens prissättning,

9) sköta televisionsavgiftsförvaltningen och övervaka att anmälningsplikten i fråga om ibruktagande av televisioner iakttas,

10) styra det tekniska genomförandet inom sitt verksamhetsområde genom att meddela anvisningar och rekommendationer,

11) delta i internationellt samarbete inom branschen,

12) delta i beredskapsplaneringen samt övervaka och utveckla områdets tekniska beredskap för undantagsförhållanden, samt

13) sköta övriga uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter hör till verket.

2 §
Kommunikationsverkets organisation

Chef för Kommunikationsverket är en generaldirektör.

Om Kommunikationsverkets övriga organisation bestämmer generaldirektören.

Generaldirektören kan utse delegationer som stöd för Kommunikationsverkets beslutsfattande.

3 §
Avgörande av ärenden

De ärenden som ankommer på Kommunikationsverket avgörs av generaldirektören eller av någon annan tjänsteman vid Kommunikationsverket som har givits denna befogenhet.

Generaldirektören kan i ett enskilt fall också förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av en tjänsteman som lyder under honom.

Om det inte är klart vem som skall avgöra ett ärende, eller om den som har förordnats att avgöra ett ärende anser att en fråga i vilken han har beslutanderätten är sådan till sin natur att den påkallar det, skall generaldirektören besluta hur ärendet skall avgöras.

4 §
Vikarier

Vid förhinder för generaldirektören är en av kommunikationsministeriet förordnad tjänsteman vid Kommunikationsverket vikarie för honom.

Generaldirektören förordnar de vikarier som lyder direkt under honom.

5 §
Personalen

Vid Kommunikationsverket finns förutom generaldirektören inom gränserna för ämbetsverkets budget dessutom annan personal i en sådan omfattning som uppgifterna förutsätter.

6 §
Generaldirektörens uppgifter

Generaldirektören svarar för det allmänna utvecklandet av och den allmänna ledningen av Kommunikationsverket samt övervakar att Kommunikationsverkets uppgifter utförs effektivt och ändamålsenligt.

7 §
Behörighetsvillkor

Allmänna behörighetsvillkor för tjänsterna vid Kommunikationsverket är sådana kunskaper och sådan förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Vidare fordras av generaldirektören och chefen för en enhet som lyder direkt under honom högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt ledarförmåga. Dessutom krävs av generaldirektören ledarerfarenhet.

8 §
Utnämning och anställning av personal

Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

9 §
Tjänsteledighet

Kommunikationsministeriet beviljar generaldirektören tjänsteledighet. Den övriga personalen beviljas tjänsteldighet av Kommunikationsverket så som det föreskrivs i arbetsordningen.

Annan tjänsteledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt en lag eller ett tjänstekollektivavtal beviljas dock generaldirektören för mer än två år av statsrådet.

10 §
Skötsel av en tjänst interimistiskt

Den myndighet som beviljar tjänsteledighet beslutar om vem som skall sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledigheten.

11 §
Bevakning av ärenden

Kommunikationsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och vid förrättningar i alla ärenden som angår Kommunikationsverket.

12 §
Arbetsordningen

Närmare föreskrifter om Kommunikationsverkets organisation, enheternas och personalens uppgifter och befogenheter samt handläggningen av ärenden vid Kommunikationsverket meddelas av generaldirektören i arbetsordningen.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 26 juli 2001 om kommunikationsförvaltningen (697/2001) jämte förändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 januari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Expert
Kirsi Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.