53/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Kommunikationsministeriets förordning om anteckningar på körkort

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 72 § 6 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådant det lyder i lag 1242/1997:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller anteckningar som görs på körkort enligt 4 § 1 mom. körkortsförordningen (845/1990).

2 §
Anteckningar på körkort

På körkortets första sida antecknas följande uppgifter:

1. efternamn,

2. förnamn,

3. födelsetid och -plats; födelseplatsen antecknas med symbolen för den stat där innehavaren av körrätt har fötts; denna symbol är landssymbolen när det gäller Europeiska unionens medlemsstater (EU-stater) och stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stater) och i första hand FN-symbolen i fråga om övriga stater,

4a. utfärdat; det datum då körkortet är utfärdat, vilket motsvarar dagen då körrätten började eller, om innehavaren av körrätt har fler än en körrätt och dessa har börjat vid olika tidpunkter, dagen då den senaste körrätten började, om motsvarande körrätt inte redan finns eller, vid utfärdande av duplettexemplar av körkort, det datum då dupplettexemplaret är utfärdat,

4b. sista giltighetsdag; körkortets sista giltighetsdag, som motsvarar det datum då körrätten upphör att gälla eller, om innehavaren av körrätt har fler än en körrätt och dessa upphör att gälla vid olika tidpunkter, den sista giltighetsdagen för den körrätt som först upphör att gälla,

4c. utfärdare; som utfärdare antecknas polisen på körrättsinnehavarens boningsort,

4d. administrativt nummer,

5. körkortets nummer; körkortsnumret motsvarar körrättsinnehavarens personbeteckning,

9. körkortsklasser; på körkortets första sida antecknas innehavarens körrätt i enlighet med de beteckningar som anger körrättens omfattning i 6 § (1168/1999) körkortsförordningen; på körkortets baksida anges symbolerna för de körkortsklasser som används i Finland och i anslutning till dessa symboler antecknas de uppgifter som avses i punkterna 10―12, i fråga om uppgifter gällande klasserna T och M dock endast om motsvarande förarexamen har avlagts separat.

På körkortets baksida antecknas följande uppgifter:

10. utfärdat; anteckningen anger det datum då körrätten för motsvarande körkortsklass började och den skall överföras till körkort som utfärdas senare,

11. sista giltighetsdag; sista giltighetsdagen för den körrätt som motsvarar körkortsklassen,

12. specialvillkor; villkor, begränsningar och andra uppgifter gällande körkortsklassen anges i enlighet med 3 § med hjälp av en nummerkod och en eventuell tilläggssymbol i anslutning till nummerkoden; om anteckningen gäller alla de körkortsklasser som innehavaren av körrätt har körrätt för, kan den göras i utrymmet 12 under punkterna 9―12,

13. punkten är reserverad för myndigheternas administrativa anteckningar i den EU- eller EES-stat där körkortsinnehavaren bosätter sig stadigvarande och där anteckningar med motsvarande innehåll görs i de körkort som utfärdas; punkten är inte i bruk i Finland;

14. punkten är reserverad för myndigheternas administrativa anteckningar gällande annat än körrätt; punkten är inte i bruk i Finland.

På körkort som med stöd av motorfordonsförordningen (330/1957) beviljats före den 1 juli 1972 antecknas som datum för utfärdande under punkt 10 oberoende av det faktiska datumet för utfärdande det datum som på basis av körkortsanmälan registrerats i polisens körkortsregister, om annan tillförlitlig uppgift om ett tidigare datum för utfärdande av körkortet inte lämnas till polisen av den som har körrätten.

3 §
Anteckningar gällande villkor och begränsningar i körkortet

Anteckningar gällande villkor, begränsningar och andra uppgifter som fastställs i 16 § 1 mom. körkortsförordningen (1243/1997) görs på körkortet med tillämpande av harmoniserade gemenskapskoder och nationella koder. I anslutning till kod 44 bör användas underkod.

Vid utbyte av körkort som utfärdats i en annan EU- eller EES-stat överförs de harmoniserade gemenskapskoder och, i de fall då användning av underkoder är obligatorisk, underkoder enligt bilaga I i kommissionens direktiv 2000/56/EG, vilka finns bifogade till denna förordning och vilka antecknats på körkortet, till det körkort som utfärdas under iakttagande av bestämmelserna i denna förordning i tillämpliga delar.

4 §
Harmoniserade koder

De gemenskapskoder som i enlighet med 3 § 1 mom. används i anteckningar på körkort i Finland är:

FÖRARE (medicinska skäl)

01. Synkorrektion och/eller skydd

02. Hörapparat/kommunikationshjälpmedel

03. Protes eller ortopediskt hjälpmedel

ANPASSADE FORDON

10. Anpassad växellåda,

15. Anpassad koppling,

20. Anpassat bromssystem,

25. Anpassat gasreglage,

30. Anpassade kombinerade broms- och gasreglage,

35. Anpassade reglage, såsom ljusreglage, vindrutetorkare/spolare, signalhorn, körriktningsvisare,

40. Anpassad styranordning,

42. Anpassade backspeglar,

43. Anpassat förarsäte,

44. Anpassning av motorcykel (obligatorisk användning av underkoder enligt 3 mom.),

45. Motorcykel endast med sidvagn,

50. Begränsat till ett visst fordon (identifieringsmärkning, VIN)

51. Begränsat till ett visst fordon (registreringsnummer, VRN)

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

70. Utbyte av körkort; utöver koden antecknas körkortets nummer och utfärdare med landssymbolen eller, om det är fråga om tredje land, med FN-symbolen eller landets ECE-symbol,

71. Duplettexemplar av körkort; utöver koden antecknas körkortets nummer och utfärdare med landssymbolen eller, om det är fråga om tredje land, med FN-symbolen eller landets ECE-symbol,

73. Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven tre- eller fyrhjuling vilkas största konstruktiva hastighet är minst 60 km/h (B1); koden används endast för antecknande av körrätt som beviljats i en annan EU- eller EES-stat på körkortet,

78. Begränsat till fordon med automatväxel; koden används när förarexamen har avlagts med ett fordon som överensstämmer med punkt 5.1, andra meningen, i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG om ändring av bilaga II till rådets direktiv 1991/439/EEG,

79. (...) Begränsat till fordon som överensstämmer med specifikationerna inom parentes i samband med tillämpningen av artikel 10.1 i direktivet.

Anteckningarna under koderna 70 och 71 om den som utfärdat ett körkort görs i fråga om andra stater än EU- eller EES-stater i första hand med tillämpande av FN-symbolen. Koderna 73 och 79 används endast för att på körkortet anteckna en tidigare körrätt som innehavaren av körrätt har i sådana fall då motsvarande körkortsklass inte tillämpas i Finland eller då körrätten annars inte kan antecknas på körkortet.

I anslutning till kod 44 specificeras anpassningar av motorcykel med underkoder enligt följande:

44.01 Manövrering av båda bromsarna genom ett reglage,

44.02 Anpassad handbroms för framhjul,

44.03 Anpassad fotbroms för bakhjul,

44.04 Anpassat gashandtag,

44.05 Anpassad handmanövrerad växel och koppling,

44.06 Anpassade backspeglar,

44.07 Anpassade reglage för körriktningsvisare eller bromsljus,

44.08 Säteshöjd som ger föraren möjlighet att i sittande position ha båda fötterna på marken samtidigt.

5 §
Nationella koder

De nationella koder som används i anteckningar på körkort är:

103 duplettexemplar av körkort; utöver koden antecknas duplettexemplarets ordningsnummer,

105 tillstånd till undantag.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets beslut av den 19 december 1997 om anteckningar på körkort (1244/1997).

Utan att en anteckning görs på körkortet får kod 104 användas i körkortsregistret för att anpassa ett villkor gällande godkända köranordningar som uppställts innan denna förordning träder i kraft till de i 4 § avsedda koderna 10―51.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2000/56/EG (32000L0056), EGT nr L 237, 21.9.2000, s. 45

Helsingfors den 22 januari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Bilaga

Harmoniserade gemenskapskoder och underkoder som används i anteckningar på körkort i EU- och EES-stater enligt bilaga I i kommissionens direktiv 2000/56/EG om ändring av rådets direktiv om körkort 91/439/EEG

FÖRARE (medicinska skäl)

01. Synkorrektion och/eller skydd

01.01 Glasögon

01.02 Kontaktlinser

01.03 Skyddsglas

01.04 Ogenomskinlig lins

01.05 Ögonlapp

01.06 Glasögon eller kontaktlinser

02. Hörapparat/kommunikationshjälpmedel

02.01 Hörapparat för ena örat

02.02 Hörapparat för båda öronen

03. Protes eller ortopediskt hjälpmedel

03.01 Armprotes eller ortopediskt hjälpmedel

03.02 Benprotes eller ortopediskt hjälpmedel

05. Begränsad användning (obligatorisk användning av underkoder, körning med vissa förbehåll av medicinska skäl)

05.01 Begränsad till resor under dagtid (t.ex. en timme efter soluppgången och en timme före solnedgången)

05.02 Begränsad till resor inom en radie av... km från körkortsinnehavarens bostad eller inom staden/regionen...

05.03 Begränsad till körning utan passagerare

05.04 Begränsad till körning med högst... km/h

05.05 Begränsad till körning endast med annan körkortsinnehavare

05.06 Begränsad till körning utan släpvagn

05.07 Ingen körning på motorväg

05.08 Ingen alkohol

ANPASSADE FORDON

10. Anpassad växellåda

10.01 Manuell växellåda

10.02 Automatisk växellåda

10.03 Elektriskt manövrerad växellåda

10.04 Anpassad växelspak

10.05 Begränsat antal växellägen

15. Anpassad koppling

15.01 Anpassad kopplingspedal

15.02 Handmanövrerad koppling

15.03 Automatisk koppling

15.04 Fällbar/borttagbar kopplingspedal

20. Anpassat bromssystem

20.01 Anpassad bromspedal

20.02 Större bromspedal

20.03 Bromspedal för vänster fot

20.04 Bromspedal för fotsulan

20.05 Vinklad bromspedal

20.06 Anpassad handmanövrerad färdbroms

20.07 Färdbroms med maximal förstärkning

20.08 Nödbroms inbyggd i färdbroms

20.09 Anpassad parkeringsbroms

20.10 Elektriskt manövrerad parkeringsbroms

20.11 Anpassad fotmanövrerad parkeringsbroms

20.12 Fällbar/borttagbar bromspedal

20.13 Knämanövrerad broms

20.14 Elektriskt manövrerad färdbroms

25. Anpassat gasreglage

25.01 Anpassad gaspedal

25.02 Gaspedal för fotsulan

25.03 Vinklad gaspedal

25.04 Handmanövrerat gasreglage

25.05 Knämanövrerat gasreglage

25.06 Gasreglage med servoförstärkning (elektronisk, pneumatisk, etc.)

25.07 Gaspedal till vänster om bromspedalen

25.08 Gaspedal längst till vänster

25.09 Fällbar/borttagbar gaspedal

30. Anpassade kombinerade broms- och gasreglage

30.01 Parallella pedaler

30.02 Pedaler på samma (eller nästan samma) nivå

30.03 Gas- och bromspedal med glidskena

30.04 Gas- och bromspedal med glidskena och stödskena

30.05 Fällbara/borttagbara gas- och bromspedaler

30.06 Förhöjt golv

30.07 Skiljevägg vid sidan av bromspedal

30.08 Skiljevägg för protes vid sidan av bromspedal

30.09 Skiljevägg framför gas- och bromspedaler

30.10 Häl/benstöd

30.11 Elektriskt manövrerade gas- och bromsreglage

35. Anpassade reglage (ljusreglage, vindrutetorkare/spolare, signalhorn, körriktningsvisare, etc.)

35.01 Reglage som kan manövreras utan att styrning och handhavande påverkas negativt

35.02 Reglage som kan manövreras utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas

35.03 Reglage som kan manövreras med vänster hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas

35.04 Reglage som kan manövreras med höger hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas

35.05 Reglage som kan manövreras utan att ratten, rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) och det kombinerade gas- och bromsreglaget måste släppas

40. Anpassad styranordning

40.01 Standardservostyrning

40.02 Styrning med förstärkt servo

40.03 Styrning med reservsystem

40.04 Förlängd rattstång

40.05 Anpassad ratt (större och/eller tjockare ratt, ratt med mindre diameter, etc.)

40.06 Vinklad ratt

40.07 Vertikal ratt

40.08 Horisontell ratt

40.09 Fotmanövrerad styrning

40.10 Annan anpassad styrmekanism (joy-stick, etc.)

40.11 Knopp på ratten

40.12 Handstödskena på ratten

40.13 Med orthes tenodes

42. Anpassade backspeglar

42.01 Utvändig backspegel på (vänster eller) höger sida

42.02 Utvändig backspegel på framskärmen

42.03 Extra invändig backspegel som ger överblick över trafiken

42.04 Invändig panoramabackspegel

42.05 Backspegel som täcker den döda vinkeln

42.06 Elmanövrerade yttre backspeglar

43. Anpassat förarsäte

43.01 Förhöjt förarsäte som ger god sikt på normalt avstånd från ratten och pedalen

43.02 Förarsäte som är anpassat efter kroppsformen

43.03 Förarsäte med sidostöd för god sittstabilitet

43.04 Förarsäte med armstöd

43.05 Förlängning av sätets skjutmån

43.06 Anpassat bilbälte

43.07 Fyrpunktsbälte

44. Anpassning av motorcykel (obligatorisk användning av underkoder)

44.01 Manövrering av båda bromsarna genom ett reglage

44.02 Anpassad handbroms för framhjul

44.03 Anpassad fotbroms för bakhjul

44.04 Anpassat gashandtag

44.05 Anpassad handmanövrerad växel och koppling

44.06 Anpassade backspeglar

44.07 Anpassade reglage för körriktningsvisare och bromsljus

44.08 Säteshöjd som ger föraren möjlighet att i sittande position ha båda fötterna på marken samtidigt

45. Motorcykel endast med sidvagn

50. Begränsat till ett visst fordon (identifieringsmärkning, VIN)

51. Begränsat till ett visst fordon (registreringsnummer, VRN)

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

70. Utbyte av körkort nr... utfärdat av... (EU/FN-symbol om det är frågan om tredje land, t.ex. 70.0123456789.NL)

71. Duplikat av körkort nr... (EU/FN-symbol om det är frågan om tredje land, t.ex. 71.987654321.HR)

72. Begränsat till fordon i kategori A med en cylindervolym på högst 125 cc och en motoreffekt på högst 11 kW (A1)

73. Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven tre- eller fyrhjuling (B1)

74. Begränsat till fordon i kategori C vars tillåtna totalvikt är högst 7 500 kg (C1)

75. Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1)

76. Begränsat till fordon i kategori C vars tillåtna totalvikt är högst 7 500 kg (C1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt på mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att hela ekipagets vikt inte överstiger 12 000 kg och att släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tomvikt (C1 + E)

77. Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt på mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att a) hela ekipagets totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpets tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tomvikt och b) släpvagnen inte används för persontransport (D1 + E)

78. Begränsat till fordon med automatväxel (Direktiv 91/439/EEG, bilaga II, 8.1.1, andra meningen)

79. (...) Begränsat till fordon som överensstämmer med specifikationerna inom parentes i samband med tillämpningen av artikel 10.1 i direktivet

(Användning i anslutning till annan kod:)

90.01: till vänster

90.02: till höger

90.03: vänster

90.04: höger

90.05: hand

90.06: fot

90.07: tillämplig"

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.