52/2004

Given i Helsingfors den 21 januari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på mjölk och mjölkbaserade produkter som används som livsmedel och som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje länder) samt förhindra att vissa djursjukdomar sprids till landet i samband med denna import.

Förordningen innehåller bestämmelser om de villkor under vilka mjölk och mjölkbaserade produkter får importeras till Finland från tredje land.

Om veterinär gränskontroll av mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land bestäms särskilt.

2 §
Samband med andra författningar

Om krav på produkterna bestäms dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om dokumentkrav och övervakning gillande mjölk och mjölkbaserade produkter som levererats till Finland från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen men som härstammar från tredje land stadgas i jord och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna (879/1997).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) mjölk:

a) rå mjölk, dvs. sådan mjölk från ett eller flera djurs juver som inte har uppvärmts till över +40°C eller behandlats på något annat sätt med motsvarande verkan;

b) mjölk för tillverkning av mjölk och mjölkbaserade produkter, dvs. flytande eller fryst rå mjölk för förädling eller mjölk som har erhållits av rå mjölk och från vilken mjölkens naturliga beståndsdelar kan ha avlägsnats eller till vilken sådana kan ha satts till;

c) konsumtionsmjölk, dvs. mjölk som är avsedd att drickas eller på annat sätt användas av den slutliga användaren;

d) värmebehandlad konsumtionsmjölk, dvs. pastöriserad, ultrapastöriserad eller steriliserad konsumtionsmjölk;

2) kolostrum, dvs. mjölk som ett djur producerar inom fyra dygn efter en födsel;

3) mjölkbaserade produkter:

a) mjölkprodukter, dvs. produkter vilkas ursprungliga råvara uteslutande är mjölk och till vilka endast har tillsatts ämnen som är nödvändiga för tillverkningen och som inte helt eller delvis har ersatt någon beståndsdel i mjölken, och

b) sammansatta mjölkprodukter, dvs. produkter i vilka mjölk eller mjölkprodukter utgör en väsentlig del, antingen kvantitativt eller för att karaktärisera produkten, och där ingen del ersätter eller avses ersätta någon mjölkbeståndsdel,

4) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas under resan av besättningen och passagerarna i båttrafik, som trafikerar mellan Finland och någon annan stat till vatten beläget utanför kustområderna på medlemstaternas territorier,

5) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen,

6) ursprungsland ett tredje land, där mjölk eller mjölkbaserade produkter har producerats, tillverkats eller förpackats,

7) exportland ett tredje land där partiet placerats i det slutliga transportmedlet för transport till EU, samt

8) destinationsland en medlemsstat i Europeiska unionen dit mjölk eller mjölkbaserade produkter sänds.

4 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådan mjölk eller sådana mjölbaserade produkter som:

1) importeras till landet för proviantering inom båttrafik,

2) transporteras genom finskt territorium till en annan medlemsstat eller ett tredje land, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lagring innan mjölken eller de mjölkbaserade produkterna transporteras vidare till ett tredje land.

5 §
Import för eget bruk

Bestämmelserna i 10 § 2 mom. 2 punkten, i 13 § och i 15 § i denna förordning tillämpas inte på partier som enskilda i sitt handbagage eller övriga resgods för in i landet för att användas i deras privata hushåll och som innehåller

a) mjölk och mjölkbaserade produkter från Grönland, Färöarna, Island, Norge, Andorra, San Marino, Schweiz, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Republiken Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Rumänien, Bulgarien, Malta eller Cypern, och

b) modersmjölksersättning, barnmat eller specialmat som förs in av medicinska skäl och som innehåller mjölk eller mjölkbaserade produkter, förutsatt att produkterna förs in oöppnade i sina ursprungliga detaljhandelsförpackningar och är hållbara i rumstemperatur.

Ett sådant parti som avses i 1 mom. får dock inte vara större än vad en enskild med beaktande av produktens särskilda egenskaper rimligen kan anses kunna konsumera.

6 §
Import till beskickningar och internationella organisationer

Bestämmelserna i 7 § 2 mom., i 8―13 § och i 15 § i denna förordning tillämpas inte på mjölk eller mjölkbaserade produkter som för eget bruk importeras till beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter från Norge, Andorra eller San Marino eller från i bilagan till denna förordning nämnda tredje länder enligt tabellen i den ifrågavarande bilagan.

7 §
Allmänna villkor för import

Mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras skall uppfylla kraven i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

2 kap.

Mjölk och mjölkbaserade produkter från kor, får, getter eller bufflar

8 §
Import från Norge

Från Norge får mjölk och mjölkbaserade produkter importeras från sådana anläggningar vilka enligt respektive lands anmälan till EFTA:s tillsynsmyndighet är anläggningar från vilka mjölk och mjölkbaserade produkter får exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bestämmelserna i 13 § i denna förordning tillämpas inte på mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från Norge.

9 §
Import från Andorra, San Marino och Nya Zeeland

I fråga om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från Nya Zeeland iakttas vad som stadgas i kommissionens beslut 2003/56/EG om avtalet mellan Nya Zeeland och Europeiska gemenskapen.

I fråga om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från Andorra och San Marino skall iakttas vad som bestäms särskilt i avtal mellan dessa och Europeiska gemenskapen.

10 §
Import från andra tredje länder än Norge, Andorra, San Marino och Nya Zeeland

Från andra tredje länder än Norge, Andorra, San Marino och Nya Zeeland får mjölk och mjölkbaserade produkter importeras i enlighet med tabellen i denna förordnings bilaga.

Villkor för import av mjölk och mjölkbaserade produkter är dessutom att:

1) de uppfyller kraven i rådets direktiv om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av råmjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter 92/46/EEG,

2) de åtföljs av ett hälsointyg som överensstämmer med Europeiska gemenskapens kommissionens beslut 97/115/EG, och

3) de härstammar från en anläggning som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission eller av jord- och skogbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa.

3 kap.

Mjölk och mjölkbaserade produkter från andra djurarter än kor, får, getter eller bufflar

11 §
Import

Mjölk samt mjölkbaserade produkter från andra djurarter än kor, får, getter eller bufflar får importeras endast med importlicens av jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa. Villkoren för import bestäms i importlicensen.

4 kap.

Kolostrum och kolostrumbaserade produkter

12 §
Import

Kolostrum samt kolostrumbaserade produkter får importeras endast med importlicens av jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa. Villkoren för import bestäms i importlicensen.

5 kap.

Andra bestämmelser

13 §
Hälsointyg

Ovan i 10 § 2 mom. avsett hälsointyg skall vara originalintyg, numrerat, avfattat på ett enda pappersark och ifyllt enligt bestämmelserna i denna förordning. Intyget skall avfattas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat som utför den veterinära gränskontrollen. Om ett importparti avsett för Finland införs via en veterinär gränskontrollstation i Finland får intyget avfattas även på engelska.

Hälsointyget undertecknas och dateras av en representant för den behöriga myndigheten i ursprungslandet, vilken bär ansvar för att råmjölken, den värmebehandlade mjölken och de mjölkbaserade produkterna och tillsynen över dem motsvarar kraven i det direktiv som nämns i 10 § 2 mom. 1 punkt. Hälsointyget skall uppta namn, tjänstebeteckning eller tjänsteställning för representanten för den behöriga myndigheten i ursprungslandet, hans underskrift samt den behöriga myndighetens officiella stämpel. Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än trycket på intyget.

14 §
Andra handlingar

Mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda i 6 § av denna förordning skall åtföljas av en handling av vilken framgår produkternas ursprungsland.

15 §
Särskilda påskrifter på förpackningar

På förpackningar till mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land skall finnas följande påskrifter på minst ett av destinationslandets officiella språk:

1) ursprungsland,

2) anläggningens godkännandenummer,

3) uttrycket "råmjölk" om det är fråga om råmjölk och "tillverkad av råmjölk", om det är fråga om av råmjölk tillverkade produkter vars tillverkning inte innefattar värmebehandling, samt

4) minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningstidpunkt.

16 §
Förvaring av handlingar och intyg

Importören skall förvara alla i denna förordning avsedda handlingar och intyg i minst två år efter importen.

17 §
Ändring i situationen rörande djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning skall de separata skyddsbeslut iakttas som jord- och skogsbruksministeriet eller dess avdelning för livsmedel och hälsa utfärdar med anledning av en förändrad situation rörande djursjukdomar eller hälsotillstånd i ursprungs- eller exportlandet.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 7 april 1997 om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land (304/1997) jämte ändringar.

Rådets direktiv 92/46/EEG (31992L0046); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1, rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118); EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49, rådets direktiv 94/71/EEG (31994L0071); EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 33, kommissionens beslut 95/340/EG (31995L0340); EGT nr L 200, 24.8.1995, s. 38, kommissionens beslut 95/342/EG (31995L0342); EGT nr L 200, 24.8.1995, s. 50, kommissionens beslut 95/343/EG (31995L0343); EGT nr L 200, 24.8.1995, s. 52, rådets direktiv 96/90/EEG (31996L0090); EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 24, kommissionens beslut 96/106/EG (31996L0106); EGT nr L 24, 31.1.1996, s. 34, rådets direktiv 97/78/EG (31997L0078); EGT nr L 24, 30.1.1998, s. 9, kommissionens beslut 97/115/EG (31997L0115); EGT nr L 42, 13.2.1997, s.16, kommissionens beslut 97/252/EY (31997L0252); EGT nr L 101, 18.4.1997, s. 46, kommissionens beslut 2001/743/EG (32001L0743); EGT nr L 278, 23.10.2001, s. 32, kommissionens beslut 2002/995/EG (32002L0995); EGT nr L 353, 30.12.2002, s. 1, kommissionens beslut 2003/56/EG (32003L0056); EGT nr L 22, 25.1.2003, s. 38, kommissionens beslut 2003/58/EG (32003L0058); EGT nr L 23, 28.1.2003, s. 26, kommissionens beslut 2003/59/EY (32003L0059); EGT nr L 23, 28.1.2003, s. 28, kommissionens beslut 2003/669/EG (32003L0669); EGT nr L 237, 24.9.2003, s. 7.

Helsingfors den 21 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinär inspektör
Leena Eerola

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.